1 Driftstörningar

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Bryngeskogsvägen (Stadsskogen 2:122 och 2:123 m.fl)

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-04-24 att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för bostäder inom Stadsskogen 2:122 och 2:123 med utökat förfarande under förutsättning att planavtal tecknas. Samhällsbyggnadsnämnden vill i sitt inriktningsbeslut särskilt poängtera följande:

Hänsyn måste tas till utrymme för en eventuell ny trafikplats vid E20 i samband med Södra Stadsskogsgatan och Södra Länkens utbyggnad. I anslutning till detta behöver även eventuellt trafikbuller utredas.

De högre byggnadernas påverkan på omgivningen behöver studeras och utvärderas i fortsatt arbete med kommunens höga hus policy.

Efter detta beslut har arbetet med programmet för Södra Stadsskogen inklusive Södra Stadsskogsgatan avslutats.

Texten uppdaterad 2024-01-24

Diarienummer

2021.632 KS

Beskrivning

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder inom ett område som idag i huvudsak utgörs av kuperad skogsmark inom Stadsskogen 2:121, 2:122 och 2:123. Den del som avses exploateras är påverkad av en kraftledning och har även i övrigt avverkats. Förslaget medger upp mot 200 bostäder fördelade på flerbostadshus i fyra till fem våningar samt radhus.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger direkt väster om Väg 1750 och E20 cirka två kilometer söder om Alingsås centrum. En del av Bryngeskogsvägen ingår i västra delen av planområdet. Planområdets storlek är cirka 7 hektar.

Status

Detaljplanen finns nu efter granskningskedet, som innebär att kommunen sammanställs synpunkter från granskningen i ett granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till Kommunfullmäktige för antagande.

Process

Samråd

Samråd pågick mellan 17 mars 2022 och 7 april 2022

Granskning

Granskning pågick mellan 4 december 2023 och 29 december 2023.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Granskningshandlingar

  • KS Protokoll
  • Plankarta
  • Illustrationskarta
  • Planbeskrivning
  • Samrådsredogörelse
  • Utredningar

Arben Vojvoda

NULL

Översiktsplanerare, Tillväxtavdelningen

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås