Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Bryngeskogsvägen (Stadsskogen 2:122 och 2:123)

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-14 att ge positivt planbesked till att inleda ett planläggningsarbete för stadsskogen 2:122 och 2:123 med förbehåll för de synpunkter som angavs i samhällsbyggnadskontorets yttrande (bl.a. utreds som en del av planeringsförutsättningarna vilken exploateringsgrad som är lämplig).

Texten uppdaterad 2020-06-30

Diarienummer

2017.023 SBN

Beskrivning

Syftet med planen är att ta fram ny detaljplan för att möjliggöra bostäder. Projektet bygger på att Vattenfalls kraftledning genom området kan förläggas i mark. Planläggningen ska göras med utökat förfarande.

Planområde

Planområdet ligger väster om E20 ca  2,5 km söder om centrala Alingsås och omfattar fastigheterna Stadsskogen 1:123 och 2:122. Området utgör ca 6,8 ha.

Status

Samhällsbyggnadskontoret tar fram ett planförslag i dialog med exploatören. Aktuellt planområde utgör en del av tillväxtområdet Södra stadsskogen och i samband med detta görs även översiktliga utredningar i kommunens regi.

Jonas Olsson

NULL

Planarkitekt

Planenheten, samhällsbyggnadskontoret

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås