Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barnomsorgsregler

Barnomsorgsregler för Alingsås kommuns förskola, fritids och för kommunens pedagogiska omsorg.

Texten uppdaterad 2020-05-06

Barnomsorgsreglernas kapitel:

 • 1.1 Rätt till plats

  Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan erbjudas plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.
  Omsorg erbjuds i den omfattning du behöver vid förvärvsarbete, studier eller utifrån familjens eller barnets situation eller behov.

  Rektor kan vid behov begära in arbetsgivarintyg och studieintyg. För extratid för barnets situation eller behov krävs utredning och beslut av rektor. Vid förälders sjukdom har barnet rätt till samma vistelsetid som de normalt skulle ha enligt gällande schema.

  I undantagsfall kan ditt barn få vara på förskolan vid din ledighet. Rektor godkänner.

  1.2 Erbjudande av plats

  Förskola och pedagogisk omsorg
  Barnet får plats så fort det finns möjlighet, men senast 4 månader efter ansökningsdatum.

  När ditt barn fått plats kan du flytta fram inskolningen högst en månad från erbjudet datum.

  Vill du ha plats på en speciell verksamhet, kan du få vänta mer än fyra månader.

  För att få förtur till Hasselgatans allergiförskola, behövs ett läkarintyg. I mån av plats placeras även barn utan allergi på förskolan under förutsättning att det inte finns pälsdjur i hemmet.

  Fritids
  Fritidsplats erbjuds på den skola där barnet går, så snart som möjligt efter behovet anmälts.

  1.3 Vårdnadshavare skrivna på olika adresser

  Båda vårdnadshavarna informeras när barnet får plats. Om vårdnadshavarna inte kommer överens, görs en bedömning var barnet ska gå.

  1.4 Allmän förskola

  Allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola är 15 timmar. För barn som har allmän förskola finns två valmöjligheter:

  Avgiftsfritt, barnet är hemma under grundskolans lov.

  Med avgift, barnet kan gå på förskolan under grundskolans lov. Avgift tas ut under de dagar lovet varar Månadsavgiften delas på 30 dagar och varje dag i veckan räknas med, även helgdagarna. Det går endast att köpa hela lov.

  1.5 Föräldraledig eller arbetslös

  Föräldrar som är föräldraledig för annat barn har rätt till 15 timmar/vecka i förskolan. Efter syskons födelse får barnet ha kvar sitt fasta schema under två veckor. Efter det gäller 15 timmar.

  1.6 Tillfällig plats för fritidsbarn

  Plats i fritidshem/familjedaghem kan även erbjudas om barnet behöver omsorg på loven enligt särskild avgift. Se under rubrik 3.3: Allmänt om avgifter. Plats kan även erbjudas vid tillfälligt arbete eller arbetsmarknadsåtgärd.

 • 2.1 Anmälan

  Anmälan kan göras 6 månader innan barnet behöver plats. Barnet placeras i kön, från det datum anmälan kommer in.

  2.2 Turordning

  Barn placeras i följande turordning:

  Utifrån behov av särskilt stöd. Specialpedagogen i verksamheten utreder.

  Ekonomisk förtur. Socialförvaltningen utreder

  Nyplacering. Ködatum gäller.

  Innan placering görs på önskad förskola/pedagogisk omsorg tar förvaltningen hänsyn till följande förturer:

  Syskonförtur, omplacering eller nyplacering av barn som vid placeringstillfället har syskon på förskolan.

  Geografisk förtur, omplacering för barn som flyttar från ytterområden till Alingsås tätort eller från Alingsås tätort till ytterområdena.

  2.3 Omplacering

  Omplaceringsförtur mellan kommunala förskolor gäller endast inför augusti, förutom vid ovan angivna förturer.

  2.4 Schema

  Schema ska lämnas in för varje barn via e-tjänst. Gäller schemat flera veckor räknas ett timsnitt/vecka.

  Schema läggs in som enveckorsschema eller rullande schema (schema som löper över flera veckor).

  Ändring av barns vistelsetid som kräver justering av förskolans/fritidshemmets bemanning, måste lämnas in senast två veckor i förväg för att kunna garanteras.

  För barnomsorg på obekväm arbetstid behöver aktuellt schema lämnas senast 1 månad innan det börjar gälla, om det kräver justering av verksamhetens bemanning, annars kan omsorgsbehovet inte garanteras.

  2.5 Barnomsorg på obekväm arbetstid

  Behöver du barnomsorg på obekväm arbetstid, finns särskild information på denna » sidan.

  2.6 Uppsägning

  Uppsägning av plats ska göras via e- tjänst. Uppsägningstiden är två månader, även vid byte från kommunal till enskild verksamhet. Om ditt förskolbarn inte använder förskolan/fritidshem under två månader avslutas platsen. (3 månader under månaderna juni-augusti). Om ditt förskolebarn får en sjukdom som innebär långvarig frånvaro, kan undantag göras från denna regel. Detta kräver beslut från förvaltningens verksamhetschef för förskolan. Kontakta central administration om detta skulle vara aktuellt.

 • Avgiften beräknas på familjens gemensamma månadsinkomst före skatt. Alingsås kommun tillämpar avgiftsnivå efter maxtaxa. Taket för maxtaxan indexeras årligen. Det yngsta barnet som har barnomsorg räknas alltid som ”Barn 1”.

  3.1 Nivåer för förskola och pedagogisk omsorg

  Barn 1: 3% av hushållets inkomst

  Barn 2: 2% av hushållets inkomst

  Barn 3: 1% av hushållets inkomst

  3.2 Nivåer för fritidshem

  (Från förskoleklass till och med årskurs 6)

  Barn 1: 2% av hushållets inkomst

  Barn 2: 1% av hushållets inkomst

  Barn 3: 1% av hushållets inkomst

  Barn 4 och fler är avgiftsfritt oavsett verksamhet och oavsett om de går i privat eller kommunal verksamhet.

  3.3 Allmänt om avgiften

  Om du inte lämnar in dina inkomstuppgifter, betalar du högsta avgift.

  Allmän förskola är avgiftsfritt under skolans terminstid. Se avsnitt 1.4. För barn med rätt till allmän förskola, som har mer tid än 15 timmar/vecka, så görs ett avdrag på 30,5% på kostnaden.

  Om avgiften betalas för sent får du först en påminnelse, sen ett inkassokrav. Har du inte betalat inom 60 dagar från första förfallodagen stängs barnet av från verksamheten.

  Avgiften betalas 12 månader under året, även under lov, semester, stängningsdagar och annan ledighet. Avgift betalas även om barnet är sjukt eller hemma av annan anledning.

  Behöver ditt barn plats under stängningsdagarna, ska du 2 månader innan ledigheten kontakta förskolan, eller skolans administration när det gäller barn med fritidsplacering

  Öppen förskola är avgiftsfri

  Barn som går i skolan och behöver plats på fritids när det är lov, betalar 50 kronor per dag de dagar barnet är där. Avgiften kan inte bli högre än den månadsavgift du skulle betalat vid ordinarie placering.

  Vid gemensam vårdnad och delad plats, får ni som vårdnadshavare var sin faktura. Information skickas hem till er, när vi ser att ni är folkbokförda på olika adresser.

  3.4 Inkomstkontroll

  Varje år hämtar barn-och ungdomsförvaltningen uppgifter från skatteverket om dina inkomster från föregående år. Uppgifterna jämförs sen med de uppgifter förvaltningen fått från er. Efter det kommer avgift att betalas tillbaka eller krävas in, beroende på om inkomsten varit för hög eller för låg. Felaktigt inlämnade uppgifter kan leda till rättsliga åtgärder.

 • Alingsås kommuns samlade information om förskola, fritids och annan pedagogisk verksamhet i kommunal och enskild regi, finns på vår hemsida.

  Blanketter finns att tillgå på www.alingsas.se », respektive enhets administration eller barn och ungdomskontoret.

 • Barn- och ungdomsförvaltningen behandlar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att förvaltningen ska kunna utföra sina uppgifter utifrån rättslig förpliktelse, myndighetsutövning, gällande lagrum eller allmänt intresse.

  Personuppgifter som ingår i behandlingen kan vara förnamn, efternamn, adress, personnummer, e-post m.m. Personuppgifter kommer barn- och ungdomsförvaltningen tillhanda genom att de hämtas från andra myndigheter/instanser eller genom frivilligt inlämnade från dig. Barn- och ungdomsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt.

  Den som har personuppgifter lagrade hos Barn- och ungdomsförvaltningen har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du lämnat ett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det. Har du frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter var vänligen kontakta barn- och ungdomskontoret på telefonnummer 0322-61 63 50 eller via e-post barn.ungdom@alingsas.se.

  Mer information gällande personuppgiftsbehandling finns att läsa på denna » sida.

Jonas Nordlander

NULL

Barnomsorgssamordnare, Barn- och ungdomskontoret