Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barnomsorgsregler

Barnomsorgsregler för Alingsås kommuns förskola och fritidshem.

Texten uppdaterad 2021-07-21

Barnomsorgsreglernas kapitel:

 • 1.1 Rätt till plats

  Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, kan erbjudas plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Omsorg erbjuds i den omfattning du
  behöver vid förvärvsarbete, studier eller utifrån familjens eller barnets situation eller behov. Rektor kan vid behov begära in arbetsgivarintyg och studieintyg. För extratid för barnets situation eller behov krävs utredning och beslut av rektor. Vid förälders sjukdom har barnet rätt till samma vistelsetid som de normalt skulle ha enligt gällande schema.

  1.1.1 Barnomsorg vid ledighet
  I undantagsfall kan ditt barn få vara på förskolan vid vårdnadshavares ledighet. Rektor godkänner. Lärare som arbetar på ferietjänst har rätt att lämna på förskolan och fritidshemmet om de förlägger sin förtroendearbetstid på schemafria dagar under läsåret, men de har inte rätt till förskola/fritidshem under ferieperioden (sommarlovet) om inte rektor beviljat det enligt ovan.

   

  1.2 Erbjudande av plats

  1.2.1 Förskola och pedagogisk omsorg
  Barnet får plats så fort det finns möjlighet, men senast 4 månader efter ansökningsdatum. När ditt barn fått plats kan du flytta fram inskolningen högst en månad från erbjudet datum. Vill du ha plats på en speciell verksamhet, kan du få vänta mer än fyra månader.

  1.2.2 Fritidshem
  Fritidsplats erbjuds på den skola där barnet går, så snart som möjligt efter behovet anmälts.

   

  1.3 Vårdnadshavare skrivna på olika adresser

  Båda vårdnadshavarna informeras när barnet får plats. Om vårdnadshavarna inte kommer överens, görs en bedömning var barnet ska gå.

   

  1.4 Allmän förskola

  Allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola är 15 timmar under skolans terminstid. För barn som har allmän förskola finns två valmöjligheter:

  • Avgiftsfritt. Barnet är hemma under grundskolans lov.
  • Med avgift. Barnet kan gå på förskolan under grundskolans lov. Avgift tas ut under de dagar lovet varar Månadsavgiften delas på 30 dagar och varje dag i veckan räknas med, även helgdagarna. Det går endast att köpa hela lov.

  Detta gäller endast de fem stora loven: sommarlov, jullov, novemberlov, sportlov och påsklov. Övriga enstaka dagar som skolan har lov räknas som ordinarie terminstid. Barn som har allmän förskola utan lov får gå på dessa dagar och barn som har allmän förskola med lov betalar inte för dessa dagar.

   

  1.5 Föräldraledig eller arbetslös

  Vårdnadshavare som är arbetslös eller föräldraledig för annat barn har rätt till 15 timmar/vecka i förskolan. Efter syskons födelse får barnet ha kvar sitt fasta schema under två veckor. Efter det gäller 15 timmar.

  1.6 Tillfällig plats för fritidsbarn

  Plats i fritidshem kan även erbjudas om barnet endast behöver omsorg på loven. Se under rubrik 3.3: ”Allmänt om avgifter”. Plats kan även erbjudas vid tillfälligt arbete eller arbetsmarknadsåtgärd.

 • 2.1 Anmälan

  Anmälan kan göras 6 månader innan barnet behöver plats. Barnet placeras i kön från det datum anmälan kommer in.

   

  2.2 Turordning

  Barn placeras i följande turordning:

  • Utifrån behov av särskilt stöd. Specialpedagogen i verksamheten utreder.
  • Ekonomisk förtur. Socialförvaltningen utreder
  • Nyplacering. Ködatum gäller.

  Innan placering görs på önskad förskola/pedagogisk omsorg tar förvaltningen hänsyn till följande förturer:

  • Syskonförtur, omplacering eller nyplacering av barn som vid placeringstillfället har syskon på förskolan.
  • Geografisk förtur, omplacering för barn som flyttar från ytterområden till Alingsås tätort eller från Alingsås tätort till ytterområdena.

   

  2.3 Omplacering

  Omplaceringsförtur mellan kommunala förskolor gäller endast inför augusti, förutom vid ovan angivna förturer.

   

  2.4 Återplacering

  Om en barnomsorgsplats sägs upp ska det vara ett uppehåll på minst 3 månader innan en ny plats startas upp. Om plats startas upp inom kortare period än 3 månader ska platsen fortgå under hela perioden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

   

  2.5 Schema

  Schema ska lämnas in för varje barn via e-tjänst. Gäller schemat flera veckor räknas ett timsnitt/schemaperiod. Schema läggs in som enveckorsschema eller rullande schema (schema som löper över flera veckor).

  Ändring av barns vistelsetid som kräver justering av förskolans/fritidshemmets bemanning, måste lämnas in senast två veckor i förväg för att kunna garanteras. För barnomsorg på obekväm arbetstid behöver aktuellt schema lämnas senast 1 månad innan det
  börjar gälla, om det kräver justering av verksamhetens bemanning, annars kan omsorgsbehovet inte garanteras.

   

  2.6 Barnomsorg på obekväm arbetstid

  Behöver du barnomsorg på obekväm arbetstid, finns särskild information på denna sidan.

   

  2.7 Uppsägning

  Uppsägning av plats ska göras via e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader, även vid byte från kommunal till enskild verksamhet eller vice versa. Om ditt förskolebarn inte använder förskolan/fritidshem under två månader avslutas platsen. (tre månader under månaderna juni-augusti). Om det finns särskilda skäl till att behålla platsen under längre frånvaro (till exempel allvarlig sjukdom) kan undantag göras från denna regel. Detta kräver beslut från förvaltningens verksamhetschef för förskolan. Kontakta barn- och ungdomsförvaltningens barnomsorgssamordnare om detta skulle vara aktuellt.

 • Avgiften beräknas på hushållets gemensamma månadsinkomst före skatt. Alingsås kommun tillämpar avgiftsnivå efter maxtaxa. Taket för maxtaxan indexeras årligen. Det yngsta barnet som har barnomsorg räknas alltid som ”Barn 1”. Syskonrabatten dras av oavsett verksamhet eller huvudman. Du har möjlighet att provräkna din avgift på www.alingsas.se/raknaren

   

  3.1 Nivåer för förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år

  • Barn 1: 3% av hushållets inkomst
  • Barn 2: 2% av hushållets inkomst
  • Barn 3: 1% av hushållets inkomst

   

   

  3.2 Nivåer för fritidshem och pedagogisk omsorg 6-13 år

  • Barn 1: 2% av hushållets inkomst
  • Barn 2: 1% av hushållets inkomst
  • Barn 3: 1% av hushållets inkomst

  Barn 4 och fler är avgiftsfritt oavsett verksamhet och oavsett om de går i privat eller kommunal verksamhet.

   

  3.3 Allmänt om avgiften

  Om du inte lämnar in dina inkomsteruppgifter, betalar du högsta avgift.

  Allmän förskola är avgiftsfritt under skolans terminstid. Se avsnitt 1.4. För barn med rätt till allmän förskola, som har mer tid än 15 timmar/vecka, så görs ett avdrag på 30,5% på kostnaden.

  Om avgiften betalas för sent får du först en påminnelse, sen ett inkassokrav. Har du inte betalat inom 60 dagar från första förfallodagen stängs barnet av från verksamheten.

  Avgiften betalas 12 månader under året, även under lov, semester, stängningsdagar och annan ledighet. Avgift betalas även om barnet är sjukt eller hemma av annan anledning.

  Vid oförutsebara, extraordinära händelser som inträffar på grund av en oundviklig yttre kraft, lagbud, myndighetsåtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet, så betalas avgiften utifrån ordinarie nivå.

  Behöver ditt barn plats under stängningsdagarna, ska du 2 månader innan ledigheten kontakta förskolan, eller skolans administration när det gäller barn med fritidsplacering

  Öppen förskola är avgiftsfri

  Barn som går i skolan och endast behöver plats på fritids när det är lov, betalar fritidsavgift under den tiden som lovet varar och får inte uppsägningstid enligt 2.7.

  Vid gemensam vårdnad och delad plats, får ni som vårdnadshavare var sin faktura. Information skickas hem till er, när vi ser att ni är folkbokförda på olika adresser. Delad faktura har 2 olika nivåer på uppdelning:

  • Om den ena förälder har barnomsorgsbehov max 1 dag/vecka i genomsnitt så delas fakturan 80/20.
  • Om båda föräldrarna har barnomsorgsbehov mer än i genomsnitt en dag vardera per vecka så delas fakturan 50/50.

   

  3.4 Inkomstkontroll

  Varje år hämtar barn-och ungdomsförvaltningen uppgifter från skatteverket om dina deklarerade inkomster. Uppgifterna jämförs sen med de uppgifter förvaltningen fått från er. Efter det kommer avgift att betalas tillbaka eller krävas in, beroende på om inkomsten varit för hög  eller för låg.

 • Alingsås kommuns samlade information om förskola, fritids och annan pedagogisk verksamhet i kommunal och enskild regi, finns på www.alingsas.se.

 • Barn- och ungdomsförvaltningen behandlar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att förvaltningen ska kunna utföra sina uppgifter utifrån rättslig förpliktelse, myndighetsutövning, gällande lagrum eller allmänt intresse.

  Personuppgifter som ingår i behandlingen kan vara förnamn, efternamn, adress, personnummer, e-post m.m. Personuppgifter kommer barn- och ungdomsförvaltningen tillhanda genom att de hämtas från andra myndigheter/instanser eller genom frivilligt inlämnade från dig. Barn- och ungdomsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt.

  Den som har personuppgifter lagrade hos Barn- och ungdomsförvaltningen har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du lämnat ett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det. Har du frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter var vänligen kontakta barn- och ungdomskontoret på telefonnummer 0322-61 63 50 eller via e-post barn.ungdom@alingsas.se.

  Mer information gällande personuppgiftsbehandling finns att läsa på denna » sida.

Jonas Nordlander

NULL

Barnomsorgssamordnare, Barn- och ungdomskontoret