Regler för förskola och fritidshem

En sammanfattning av skollagen, samt lokala regler för Alingsås kommuns förskolor och fritidshem.

Texten uppdaterad 2024-03-23

 1. Placering
 2. Ansöka om plats
 3. Avgift för plats
 4. Mer information
 5. Information om personuppgiftsbehandling (GDPR)

1. Placering

1.1 Rätt till plats

Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, kan erbjudas plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Omsorg erbjuds i den omfattning du behöver vid förvärvsarbete, studier eller utifrån familjens eller barnets situation eller behov.

Rektor kan vid behov begära in arbetsgivarintyg och studieintyg. För extratid för barnets situation eller behov krävs utredning och beslut av rektor. Vid förälders eller syskons sjukdom har barnet rätt till samma vistelsetid som de normalt skulle ha enligt gällande schema. Detta gäller även vid graviditetspenning.

1.1.1 Rätt till vistelse vid ledighet

I undantagsfall kan ditt barn få vara på förskolan vid vårdnadshavares ledighet. Rektor godkänner.

I undantagsfall kan ditt barn få vara på förskolan vid vårdnadshavares ledighet. Rektor godkänner.

Lärare som arbetar på ferietjänst har rätt att lämna på förskolan och fritidshemmet om de förlägger sin förtroendearbetstid på schemafria dagar under läsåret, men de har inte rätt till förskola/fritidshem under ferieperioden (sommarlovet) om inte rektor beviljat det enligt ovan.

1.2 Erbjudande av plats

1.2.1 Förskola

Barnet får plats så fort det finns möjlighet, men senast 4 månader efter ansökningsdatum.  När ditt barn fått plats kan du flytta fram inskolningen högst en månad från erbjudet datum. Vill du ha plats på en speciell verksamhet, kan du få vänta mer än fyra månader.

1.2.2 Fritidshem

Fritidsplats erbjuds på den skola där barnet går, så snart som möjligt efter behovet anmälts.

1.3 Vårdnadshavare skrivna på olika adresser

Båda vårdnadshavarna informeras när barnet får plats. Om vårdnadshavarna inte kommer överens, görs en bedömning var barnet ska gå.

1.4 Allmän förskola

Allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola är 15 timmar under skolans terminstid. För barn som har allmän förskola finns två valmöjligheter:

 • Avgiftsfritt. Barnet är hemma under grundskolans lov.
 • Med avgift. Barnet kan gå på förskolan under grundskolans lov. Avgift tas ut under de dagar lovet varar Månadsavgiften delas på 30 dagar och varje dag i veckan räknas med, även helgdagarna. Det går endast att köpa hela lov.

Detta gäller endast de fem stora loven: sommarlov, jullov, novemberlov, sportlov och påsklov. Övriga enstaka dagar som skolan har lov räknas som ordinarie terminstid. Barn som har allmän förskola utan lov får gå på dessa dagar och barn som har allmän förskola med lov betalar inte för dessa dagar.

1.5 Föräldraledig eller arbetslös

Vårdnadshavare som är arbetslös eller föräldraledig för annat barn har rätt till 15 timmar/vecka i förskolan. Efter syskons födelse får barnet ha kvar sitt fasta schema under två veckor. Efter det gäller 15 timmar.

1.6 Tillfällig plats för fritidsbarn

Plats i fritidshem kan även erbjudas om barnet endast behöver omsorg på loven. Se under rubrik 3.1: ”Allmänt om avgifter”. Plats kan även erbjudas vid tillfälligt arbete eller arbetsmarknadsåtgärd.

2. Ansöka om plats

2.1 Anmälan

Anmälan till förskola kan göras 6 månader innan barnet behöver plats. Barnet placeras i kön från det datum anmälan kommer in och plats ska erbjudas inom 4 månader. Fritidsplats erbjuds på den skola där barnet går, så snart som möjligt efter behovet anmälts.

2.2 Turordning för förskola

2.2.1 Under läsåret

Barn till förskola placeras i följande turordning:

 • Barn med särskilt behov av plats utifrån skollagen 8 kap 5§, 7§ eller 14§. Specialpedagog utreder och rektor på den sökta enheten beslutar.
 • Syskonförtur. Omplacering eller nyplacering av barn som vid placeringstillfället har syskon på den aktuella förskolan.
 • Ködatum och vid behov kötid på barn folkbokförda i Alingsås kommun eller som kan intyga boende i kommunen vid placeringsstart. När kötid inte kan redovisas genomförs lottning.
 • Barn från andra kommuner, som önskar plats i Alingsås kommun erbjuds i mån av plats utifrån ködatum och vid behov kötid.

2.2.2 Inför höstterminens start

 • Barn med särskilt behov av plats utifrån skollagen 8 kap 5§, 7§ eller 14§. Specialpedagog utreder och rektor på den sökta enheten beslutar.
 • Erbjudande av förskola på enligt Skollagen 8 kap. 14a§
 • Syskonförtur. Omplacering eller nyplacering av barn som vid placeringstillfället har syskon på den aktuella förskolan.
 • Omplaceringsförtur. De föräldrar som önskar omplacering från en kommunal förskola till annan kommunal förskola och har sökt innan 28 februari.
 • Ködatum och vid behov kötid. När kötid inte kan redovisas genomförs lottning.
 • Omplaceringar som sökt efter den sista februari.

2.3 Omplacering under läsåret

Omplacering mellan kommunala förskolor görs endast inför augusti, förutom vid ovan angivna förturer, samt vid flytt som innebär ett geografiskt avstånd från bostad till verksamhet på över 2 mil.

2.4 Återplacering

Om en barnomsorgsplats sägs upp ska det vara ett uppehåll på minst 3 månader innan en ny plats startas upp. Om plats startas upp inom kortare period än 3 månader ska platsen fortgå under hela perioden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

2.5 Schema

Schemat som registreras ska täcka tiden för hämtning och lämning. Ändring av barns vistelsetid som kräver justering av förskolans/fritidshemmets bemanning, måste lämnas in senast två veckor i förväg för att kunna garanteras. För omsorg på obekväm arbetstid behöver aktuellt schema lämnas senast 1 månad innan det börjar gälla, om det kräver justering av verksamhetens bemanning, annars kan omsorgsbehovet inte garanteras.

2.6 Barnomsorg på obekväm arbetstid

Behöver du barnomsorg på obekväm arbetstid, finns särskild information på denna sidan.

2.7 Uppsägning

Uppsägning av plats ska göras via e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader, även vid byte från kommunal till enskild verksamhet eller vice versa. Om ditt barn inte använder förskolan/fritidshem under två månader avslutas platsen. (tre månader under månaderna juni-augusti). Om det finns särskilda skäl till att behålla platsen under längre frånvaro (till exempel allvarlig sjukdom) kan undantag göras från denna regel. Detta kräver beslut från förvaltningens verksamhetschef för förskolan. Kontakta barn- och ungdomsförvaltningen om detta skulle vara aktuellt.

3. Avgift för plats

Avgiften beräknas på hushållets gemensamma månadsinkomst före skatt. Alingsås kommun tillämpar avgiftsnivå efter maxtaxa enligt förordning 2001:160 för maxtaxa. Taket för maxtaxan indexeras årligen. Det yngsta barnet som har plats räknas alltid som ”Barn 1”. Syskonrabatten dras av oavsett verksamhet eller huvudman.

Du har möjlighet att provräkna din avgift på www.alingsas.se/raknaren

3.1 Allmänt om avgiften

 • Om du inte lämnar in dina inkomsteruppgifter, betalar du högsta avgift.
 • Inkomstkontroll görs årligen för att säkerställa att alla betalar rätt avgift i förhållande till registrerad inkomst.
 • Allmän förskola är avgiftsfritt under skolans terminstid. Se avsnitt 1.4. För barn med rätt till allmän förskola, som har mer tid än 15 timmar/vecka, så görs ett avdrag på 30,5% på kostnaden.
 • Om ditt barn går 15 timmar/vecka på avgiftsfri allmän förskola och rektor bedömer att barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola kan rektor besluta om att erbjuda mer tid än 15 timmar (enligt skollagen 8 kap §7). Barn med allmän förskola och utökad tid enligt skollagens 8 kapitel §7 erbjuds detta avgiftsfritt upp till 25 timmar per vecka.
 • Om avgiften betalas för sent får du först en påminnelse, sen ett inkassokrav. Har du inte betalat inom 60 dagar från första förfallodagen stängs barnet av från den avgiftsbelagda delen av verksamheten.
 • Avgift på ordinarie nivå betalas 12 månader under året, även under lov, semester, stängningsdagar och annan ledighet. Avgift betalas även om barnet är sjukt eller hemma av annan anledning.
 • Vid oförutsägbara, extraordinära händelser som inträffar på grund av en oundviklig yttre kraft, lagbud, myndighetsåtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet, så betalas avgiften utifrån ordinarie nivå.
 • Behöver ditt barn plats under stängningsdagarna, ska du 2 månader innan ledigheten kontakta förskolan, eller skolans administration när det gäller barn med fritidsplacering
 • Barn som går i skolan och endast behöver plats på fritids när det är lov, betalar fritidsavgift under den tiden som lovet varar och får inte uppsägningstid enligt 2.7.
 • Vid gemensam vårdnad och delad plats, får ni som vårdnadshavare var sin faktura. Information skickas hem till er, när vi ser att ni är folkbokförda på olika adresser. Delad faktura har 2 olika nivåer på uppdelning:
  • Om den ena förälder har barnomsorgsbehov max 1 dag/vecka i genomsnitt så delas fakturan 80/20.
  • Om båda föräldrarna har barnomsorgsbehov mer än i genomsnitt en dag vardera per vecka så delas fakturan 50/50.

4. Mer information

Alingsås kommuns samlade information om förskola, fritids och annan pedagogisk verksamhet i kommunal och enskild regi, finns på www.alingsas.se.

5. Information om personuppgiftsbehandling (GDPR)

Barn- och ungdomsförvaltningen behandlar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att förvaltningen ska kunna utföra sina uppgifter utifrån rättslig förpliktelse, myndighetsutövning, gällande lagrum eller allmänt intresse.

Personuppgifter som ingår i behandlingen kan vara förnamn, efternamn, adress, personnummer, e-post m.m. Personuppgifter kommer barn- och ungdomsförvaltningen tillhanda genom att de hämtas från andra myndigheter/instanser eller genom frivilligt inlämnade från dig. Barn- och ungdomsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt.

Den som har personuppgifter lagrade hos Barn- och ungdomsförvaltningen har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du lämnat ett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det. Har du frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter var vänligen kontakta barn- och ungdomskontoret på telefonnummer 0322-61 63 50 eller via e-post barn.ungdom@alingsas.se

Mer information gällande personuppgiftsbehandling finns att läsa på denna sida.

Jonas Nordlander

NULL

Planeringsstrateg, Barn- och ungdomskontoret