2 Driftstörningar
sv Swedish

Personuppgifter – GDPR

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Texten uppdaterad 2022-11-18

Inom Alingsås kommun och de kommunala bolagen hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att du ska få det stöd och den service som du har rätt till.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter den tidigare personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 • Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, din adress, ditt personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post, när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

 • Inom Alingsås kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, den som behöver vård eller annan stödinsats, eller kontakt med kommunens verksamheter. Det kan till exempel vara för att;

  • Tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar, och erbjuda skolhälsovård och kulturskola.
  • Utföra vårt uppdrag enligt plan- och bygglagen, t ex hantera bygglov och planera mark.
  • Ta hand om våra gator och tillhandahålla parkering.
  • Ta hand om avfall och tillhandahålla vatten och avlopp.
  • Utöva tillsyn inom områdena alkohol och tobak, miljö och livsmedel.
  • Utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare.
  • Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning samt flyktingmottagande.
  • Lokala arbetsmarknadsåtgärder och integration på arbetsmarknaden.
  • Samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism.
  • Genomföra val.
  • Nämnderna ska kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan t ex förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll.
  • Ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda.
  • Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, t ex för att tillhandahålla kommunala tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
  • Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.
  • Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
  • Informera och marknadsföra kommunens verksamheter i olika sammanhang.
  • Rekrytera nya medarbetare.
 • Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

  • Rättslig förpliktelse
  • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
  • Skydd för grundläggande intressen
  • Avtal
  • Efter en intresseavvägning
  • Samtycke

  Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. När vi använder bilder inhämtar vi ditt samtycke. Du kan läsa mer om samtycke nedan.

 • Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs. Vi hanterar inte fler personuppgifter än vi behöver för att uppfylla ändamålet.

 • Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

 • Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

 • Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

  • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
  • Uppgifter från andra myndigheter.
  • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.
 • För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

 • Ett automatiserat beslut är ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Om vi använder automatiserat beslutsfattande så informerar vi dig.

 • Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dom. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med;

  • Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer).
  • Marknadsföring och information (reklambyråer, mediebyråer, utskrift och sociala medier.
  • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar).
  • Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård).
 • Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade. För begäran om registerutdrag finns en e-tjänst framtagen.

 • Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunen på telefon 0332-616000 eller via e-post kommunstyrelsen@alingsas.se

 • Varje nämnd eller bolag inom organisationen Alingsås kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens eller bolagets verksamhetsområde.

  Organisationsnummer: 212000-1553
  Adress: Alingsås kommun, 44181 Alingsås

 • Malin Ericsson och Johan Bergström är utsedda som dataskyddsombud för samtliga nämnder och kommunstyrelsen i Alingsås kommun.

  Kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud:

  Malin Ericsson
  malin.ericsson@goteborgsregionen.se
  031-355 52 54

  Johan Bergström
  johan.bergstrom@goteborgsregionen.se
  031-335 52 53

 • Tycker du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet på området

Alingsås kommun