1 Driftstörningar

Fordonstvätt

Driver du en fordonstvätt kan du på denna sida läsa om vad som gäller för din verksamhet.

Texten uppdaterad 2024-01-29

Anmälningsplikt

Fordonstvätt är anmälningspliktigt om din verksamhet tvättar:

  • fler än 5000 bilar per år, eller
  • fler än 1000 andra fordon per år (t.ex. bussar, lastbilar, jordbruksmaskiner)

Anmälan av verksamheten ska göras till miljöenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen. En anmälan ska också göras om verksamheten ändras väsentligt. Anmälan ska ske skriftligt och i god tid, senast sex veckor innan verksamheten startar. Anmälningsplikt gäller även vid tvätt av tåg, flygplan eller lok.

Miljöenheten gör även tillsyn av mindre fordonstvättar som inte är anmälningspliktiga. Det går alltid bra att kontakta oss om du har frågor gällande din verksamhet.

Oljeavskiljare

Alla verksamheter som tvättar bilar eller andra fordon ska ha minst en oljeavskiljare installerad. Installation av oljeavskiljare ska alltid anmälas till miljöskyddskontoret innan installationen påbörjas. Utöver oljeavskiljare krävs ibland även en reningsanläggning för att klara utsläppsvärdena.

Egenkontroll och skötsel

Det är viktigt att regelbundet planera och kontrollera din verksamhet. Då har du möjlighet att upptäcka eventuella fel på till exempel utrustning och kan vidta åtgärder innan någon skada sker. För anmälningspliktiga verksamheter gäller kraven i egenkontrollförordningen.  

Provtagning på utgående vatten

Bygg- och miljönämnden i Alingsås kan komma att ställa krav på att provtagning ska ske av vattnet från din fordonstvätt. Detta för att kontrollera att vattnet inte innehåller för stora mängder föroreningar som olja och tungmetaller.

Provtagning ska då ske under högsäsong, mellan november och mars och som tidigast en månad efter att oljeavskiljaren tömts. Provtagningen ska utföras av certifierad provtagare och analyseras på ackrediterat laboratorium.

Tvättmedel och avfettning

De produkter som används ska vara så skonsamma som möjligt. För att oljeavskiljare och eventuell reningsanläggning ska fungera får tvättkemikalierna inte bilda oljeemulsioner. Detta gör nämligen att oljan inte kan avskiljas från avloppsvattnet. Avfettningsmedel måste därför vara självspaltande eller självseparerande.

E-tjänster

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen