Kemikalier hos verksamheter

Texten uppdaterad 2022-05-31

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemikalier förvaras och används så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All personal som hanterar kemikalier och farligt avfall måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner.

Förvaring av kemikalier

Tänk på att förvara dina kemiska produkter så att de inte utgör en risk för människor eller miljön. Här följer vad som är viktigt att tänka på vid förvaring av kemikalier och flytande farligt avfall:

  • Förvaring ska ske i utrymmen med tätt underlag i utrymmen utan golvbrunnar.
  • Kemikalierna ska vara skyddade mot påkörning och nederbörd och så att obehöriga inte kan komma åt dem.
  • Flytande kemikalier ska du förvara invallade. Invallningen ska rymma den största förpackningens volym och 10% av övriga förpackningars volym.
  • Alla förvaringskärl ska vara märkta så att de som hanterar dem vet vad de innehåller. Använd helst originalförpackningar.
  • Du får inte lagra dina kemikalier i närheten av dagvattenbrunnar, diken, vattendrag och liknande.
  • Kemikalier som kan reagera med varandra bör du lagra åtskilda från varandra. Exempel på ämnen som du inte bör lagra tillsammans är syror och alkalier, hypoklorit och syror, sulfider och syror.

Kemikalieförteckning

Anmälnings- och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska ha en förteckning över de miljö- och hälsoskadliga kemikalier som verksamheten hanterar. Detta reglerar egenkontrollförordningen.

Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll. Ni ska lista alla kemiska produkter som ni använder i verksamheten och som kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön.

Kemikalieförteckningen ska innehålla följande uppgifter om varje kemiska produkt:

  • Namn på produkten.
  • Använda mängder och användningsområde.
  • Information om produktens skadlighet för miljö eller hälsa.
  • Produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöskadlighet.

Säkerhetsdatablad

Verksamheten ska ha säkerhetsdatablad tillgängliga för alla de kemiska produkter som verksamheten använder. Säkerhetsdatabladen ska vara uppdaterade och lätt tillgängliga för all berörd personal samt skrivna på svenska. De kan finnas i digital form eller utskrivna på papper.

PRIO – prioriteringsguiden

Prioriteringsguiden är ett verktyg från Kemikalieinspektionen för dig som vill arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljön från kemikalier. Här kan du till exempel få hjälp i ditt riskminskningsarbete och identifiera eventuella utfasningsämnen eller riskminskningsämnen som din verksamhet använder.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen