Skötsel av oljeavskiljare

För att säkerställa att oljeavskiljaren fungerar så behöver den underhållas och kontrolleras regelbundet. Här kan du läsa mer om vad som gäller skötsel av oljeavskiljare vilket innefattar egna kontroller samt regelbunden tömning och besiktning.

Texten uppdaterad 2024-02-20

Ansvaret för oljeavskiljarens skötsel ligger normalt på den verksamhet som använder oljeavskiljaren. Ibland kan fastighetsägaren vara ansvarig för oljeavskiljaren eftersom det är en fast installation på fastigheten.

Regelbunden skötsel

Underhåll och kontroll som du måste göra regelbundet omfattar t.ex. oljeskiktets tjocklek, slamvolym, kontroll av larm och provtagning på utgående vatten. Du ska dokumentera vilket underhåll, skötsel och kontroller du genomför. Tillverkarens rekommendationer för skötsel och underhåll ska du använda som en grund. Dessa får du sedan anpassa utifrån verksamhetens behov och eventuella krav från bygg- och miljönämnden.

Minst en gång per år ska du se till att oljeavskiljaren blir tömd. Samtidigt ska den automatiska avstängningsventilen kontrolleras och koalesatorn (eller annat filter) bytas eller rengöras. Efter varje tömning ska oljeavskiljaren återfyllas med vatten för att åter fungera på rätt sätt.

Slam och olja från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor är klassat som farligt avfall. För farligt avfall gäller speciella regler i avfallsförordningen. Läs mer om vad som gäller för avfall från verksamheter här. Där finns information om vad som gäller för till exempel transporter av farligt avfall och transportdokument.

Det finns en svensk standard för oljeavskiljare, SS-EN 858. Det är därifrån vi hämtat informationen om hur oljeavskiljarens underhåll ska gå till.

Femårsbesiktning

Av standarden för oljeavskiljare, SS-EN 858, framgår också att oljeavskiljare ska genomgå en besiktning minst vart femte år. Syftet är att kontrollera att oljeavskiljaren är tät och att den fungerar som den ska och tillräckligt renar spillvattnet från verksamheten. I Alingsås ska besiktning ske enligt standarden SS-EN 858 och av ackrediterat eller auktoriserat företag.

Även äldre oljeavskiljare, som installerades före 2003 då standarden kom, behöver bli besiktade. Ju äldre en avskiljare är desto större är risken att den inte längre är tät eller på annat sätt inte fyller den funktion som vi kräver i dag. Besiktningarna görs av samma företag, men anpassas i de delar som är tillämpliga på den äldre avskiljaren. I vissa fall kan oljeavskiljaren vara så gammal att du behöver byta ut den för att klara reningskraven och då kanske en besiktning inte alltid är rätt. Rådgör med besiktningsföretaget innan du beställer kontroll. Du kan också kontakta miljöenheten.

Rapporten från femårsbesiktningen ska du alltid skicka in till miljöenheten. Vi har en e-tjänst för att redovisa besiktningen till oss.

Egenkontroll av oljeavskiljare 

För att oljeavskiljarsystemet ska fungera som det är tänkt är skötsel av anläggningen viktig. Detta ska ingå i verksamhetens egenkontroll. Grunden för de kontroller som behöver utföras hittar du i anvisningar från tillverkaren. De finns också i standarden.

Kontrollera minst var sjätte månad

  • Oljeskiktets tjocklek. Det finns olika sätt att göra detta. Man kan stryka vattenpasta på en pejlsticka eller använda ett genomskinligt kontrollrör med bottenventil.
  • Slamlagrets tjocklek. Det kan du göra antingen med en sticka som du för ner i slamlagret eller med ett kontrollrör. I produktbladet för avskiljaren framgår det vid vilken tjocklek på slamskiktet du bör beställa tömning av oljeavskiljaren.
  • Funktionskontroll av larmen
  • Funktionskontroll av den automatiska avstängningen
  • Koalesatorns funktion

Kontrollera minst en gång om året

  • Töm oljeavskiljaren helt. Kom ihåg att återfylla den med rent vatten efter tömningen annars finns det risk att olja följer med vattnet ut från avskiljaren.
  • Byt ut eller rengör koalesatorn.
  • Rengör provtagningsbrunn och eventuellt slamavskiljare (när den är en egen brunn och inte integrerad i avskiljaren)

E-tjänster

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen