Utbildningslokaler

Om du avser att starta en verksamhet med förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola eller internationell skola ska du först anmäla verksamheten till bygg- och miljönämnden senast 6 veckor innan verksamheten startar.

Texten uppdaterad 2024-03-14

Förseelser mot anmälningsplikten är förenad med en miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller Svenska staten.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Folkhälsomyndigheten har inom ramen för dess uppdrag initierat och genomfört ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljöfrågor i skolor. Se vidare via nedanstående länk.

Den som driver en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig, till exempel en skola, är skyldig att föra dokumentation på dess egenkontroll, se länken Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Ett visst ansvar har också fastighetsägaren rörande skolans egenkontroll. För att det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad omkring skolans verksamhet och lokalerna ska dokumentationen inkludera en ansvarsfördelning för de frågor som rör direkt och indirekt till miljöbalken. Dessutom ska dokumentation föras fortlöpande över verksamhetens

 1. risker ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt
 2. rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick
 3. kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt.

övrigt bör dokumentationen innehålla följande:

 • rutiner för faktorer som berör skolans inomhusmiljö som ventilation, städning, temperatur, radon, hygien och smitta, buller
 • rutiner för drift och underhåll av ventilationen
 • rutiner för kommunikation med fastighetsägare gällande fastighetsfrågor
 • rutiner för att ta emot klagomål på till exempel luftkvalitet, buller eller temperatur
 • rutiner för felanmälan gällande fastighetsfrågor
 • rutiner för uppföljning och utvärdering av åtgärd, resultatet av åtgärden
 • rutiner för åtgärder vid driftstörningar, till exempel vädringsrutiner
 • rutin för att kontakta miljönämnden vid driftstörningar
 • rutiner för att ta reda på hur elever och personal upplever inomhusmiljön i skolan
 • att regelbundet utföra en allergirond kan vara en del av egenkontrollen.

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen