Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

PCB

PCB är en grupp av ämnen med stor miljö och hälsopåverkan. Ämnena har använts i till exempel transformatorolja, mjukfog och isolerglas och kan behöva saneras.

Texten uppdaterad 2021-07-08

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp miljö- och hälsofarliga ämnen som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning samt orsakar långsiktiga skador i vattenmiljöer.

Under åren 1956-1973 användes PCB som mjukgörare i fogmassor och golvmassor. Nyanvändning av PCB i Sverige förbjöds 1973.

PCB sprids i miljön

Stora mängder PCB finns inbyggt i våra fastigheter och risken är att PCB kan läcka direkt från exempelvis fogmassan till mark, luft och in i byggnaderna. Vidare kan spridning ske när gamla fogmasserester läggs på deponi. Därför ska byggnader uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973 ha inventerats med avseende på PCB senast den 30 juni 2008.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Miljöskyddsenheten genomför under 2020 ett tillsynsprojekt inriktat på PCB i fastigheter. Äger du byggnader som uppförts eller renoverats under perioden 1956-1973 ska du enligt ”Förordningen om PCB m.m.” redan ha inventerat dem med avseende på PCB och redovisat resultatet till miljöskyddsenheten.

PCB-inventering

I miljöskyddsenhetens tillsynsprojekt kontrolleras att du gjort en inventering. Om du ännu inte har gjort ska redovisning ske snarast, senast den 1 april 2020. Blanketter som behövs för arbetet hittar du på www.saneraPCB.nu under rubriken blanketter. Välj blankett B ”Rapportering av inventering”. Bifoga gärna dokumentation som underlättar vår bedömning av om inventeringen är väl genomförd. Skicka till exempel med inventeringsprotokoll samt fotografier och situationsskisser med markering av var prover tagits. Ifylld blankett skickas till miljöskyddsenheten via post eller e-post.

Åtgärdsplan

Om det finns PCB i fastigheten i lägre halter än vad som kräver sanering enligt avsnittet sanering nedan ska en åtgärdsplan upprättas. I åtgärdsplanen ska du redovisa hur dokumentationen gjorts gällande var PCB finns i byggnaden och hur du säkerställt att PCB-produkten sorteras ut och tas om hand som farligt avfall när det blir aktuellt.

Sanering av PCB

Om det vid inventeringen visat sig att PCB-halten av fog- eller golvmassan är över 500 mg/kg måste den saneras, det vill säga tas bort.

Anmälan

Anmälan om sanering av PCB ska göras till miljöskyddsenheten senast 3 veckor innan en sanering påbörjas.

Markförorening

Marken runt byggnader med PCB-fogar är oftast förorenad av PCB och betraktas därför som förorenat område enligt Miljöbalkens 10 kapitel.

Åtgärder som kan bli aktuella i samband med sanering av utvändiga PCB-fogar är till exempel byte av sand i sandlådor, byte av det översta markskiktet på odlingslotter och lekplatser i närheten av byggnaden. Vid markarbeten där jord transporteras bort från fastigheten måste man göra en särskild undersökning av PCB-halten i jorden. PCB-halten avgör var massorna kan läggas så att inte PCB sprids vidare i miljön.

Anmälan ska göras till miljöskyddsnämnden innan markarbetet påbörjas.

E-tjänster kemikalier

Här finns e-tjänster och blanketter samlade för området kemikalier.

Miljöskyddsenheten

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöskyddsenheten