1 Driftstörningar

PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en samling miljögifter som bland annat kan påverka immunförsvar och fortplantning. Användningen av PCB förbjöds 1972, men ämnena finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid.

Texten uppdaterad 2024-02-05

PCB kan i byggnader främst finnas i fogmassor, vissa golvmassor (i första hand halksäkra s.k. acrydurgolv), isolerrutor och kondensatorer. Inventeringar har visat att den totala mängden PCB i fastigheter är betydande. Det är viktigt att ytterligare spridning av PCB förhindras.

PCB kan finnas i fog- eller golvmassor på hus som byggts eller renoverats under perioden 1956 – 1973. PCB sprids vidare genom läckage från fog- och golvmassor till omgivande mark, luft och/eller in byggnader. Spridning kan också ske när gamla PCB-haltiga massor läggs på deponi.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Alla fastighetsägare med byggnader som uppförts eller renoverats under perioden 1956-1973 ska genomföra en PCB-inventering enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. och redovisa resultaten till miljöenheten. En- och tvåbostadshus är undantagna. Om inventering visar på förekomst av massor med en PCB-halt över 500 mg/kg måste massorna saneras (tas bort) snarast. Massor med halter mellan 50-500 mg/kg räcker att sanera i samband med renovation.

Andra åtgärder som kan bli aktuella i samband med sanering är till exempel byte av sand i sandlådor samt byte av det översta markskiktet på odlingslotter och lekplatser i närheten av byggnaden. Vid markarbeten där jord transporteras bort från fastigheten måste man göra en särskild undersökning av PCB-halten i jorden. PCB-halten avgör sedan var massorna kan läggas.

Anmälan om sanering

Innan en sanering kan påbörjas måste den anmälas till miljöenheten. Vi fattar sedan beslut om vilka försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda miljön samt människors hälsa. Anmälan om sanering av PCB ska göras senast tre veckor innan en sanering påbörjas.

Om saneringen kräver markarbeten och avhjälpandeåtgärder i förorenat område, ska en separat 28 §-anmälan göras senast 6 veckor innan markarbetena påbörjas.

E-tjänster kemikalier

Här finns e-tjänster och blanketter samlade för området kemikalier.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten