Anmäl oljeavskiljare

Texten uppdaterad 2024-01-25

En reningsanläggning för avloppsvatten (exempelvis en oljeavskiljare) ska du anmäla till bygg- och miljönämnden i god tid innan du planerar att påbörja installationen. När en anmälan kommer in till handläggaren miljöenheten ärendet. Vi underrättar vi VA-avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen. De får lämna synpunkter och anvisar en lämplig anslutningspunkt på avloppsnätet. Bygg- och miljönämnden beslutar om vilka försiktighetsåtgärder vi kräver och ställer exempelvis krav på larm, tömning och skötsel.

Även befintliga oljeavskiljare behöver vi få kännedom om för att följa upp i tillsynen. För detta används samma blankett som för anmälan av nya oljeavskiljare då det är samma uppgifter som behövs.

Du behöver kontakta Bygglovsenheten för besked om en eventuell bygganmälan krävs.