Bygglovsprocessen

Vad kul att du har byggplaner och vill vara med och utveckla Alingsås kommun! Vi vill att din resa fram till en färdig byggnad blir så enkel som möjligt. Nedan kan du följa bygglovsprocessen steg för steg.

Texten uppdaterad 2023-03-06

E-tjänster/blanketter/checklistor inom bygglov/anmälan

Bygglovsprocessen

 • För att handläggningen av ditt ärende ska gå så enkelt som möjligt är det bra om ansökan är väl förberedd.
  Nedan finner du några punkter som kommer att underlätta för dig.

  Behövs bygglov?
  Börja med att läsa på Boverkets hemsida för att ta reda på om du behöver bygglov. Vissa åtgärder kan istället kräva en anmälan.

  Finns det en gällande detaljplan för ditt område?
  I detaljplanen finns information om vad som gäller för byggande i ditt
  område. Här anges bland annat vad fastigheten får användas till och hur
  stort och högt du får bygga. Ligger din fastighet inom detaljplanerat
  område behöver du alltså ta hänsyn till det. Om det du har tänkt bygga
  helt överensstämmer med gällande detaljplan kommer handläggningen av ditt ärende att gå fortare.

  Ta reda på om du bor inom detaljplan genom att läsa mer under bygglov eller anmälan eller gå in på Alingsås kommuns webbkarta.

  Om du behöver hjälp med att tolka detaljplanen är du
  välkommen att kontakta oss på bygglovstelefonen.

  Information om bygglovsprocessen
  Läs informationen om hur bygglovsprocessen går till här på hemsidan och på Boverkets hemsida.

  Ritningar på det du vill bygga
  Till din ansökan behöver du skicka med ritningar på det du vill bygga.
  Handläggningen av ditt ärende går fortare om alla handlingar finns med
  och ritningarna innehåller rätt information redan från början.

  Läs mer under sidan om förberedelser och använd våra checklistor för bygglov som visar vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan. Bra att veta är att ritningar krävs även för åtgärder som endast kräver en anmälan.

  Behöver du mer hjälp?
  Behöver du råd och tips är du välkommen att kontakta oss på
  bygglovsenheten. Du når oss på bygglovstelefonen.
  Behöver du fördjupad rådgivning kan du boka ett möte med en
  handläggare. Gör detta via vår e-tjänst.

   

 • När du har förberett din ansökan utifrån stegen som du hittar under ”Förberedelser” är det dags att skicka in den till samhällsbyggnadsförvaltningen.

  Var noga med att bifoga alla ritningar så kommer
  hanteringen av ditt ärende att gå enklare. De filer du bifogar ska vara i
  PDF-format och skickas som separata filer.

  I e-tjänsterna och blanketterna nedan kan du ansöka om eller anmäla alla dina tänkta byggärenden:

  • Bygga nytt
  • Bygga till
  • Inglasning av befintlig balkong/uteplats
  • Skyltar
  • Bygga ny attefallsbyggnad
  • Attefallsåtgärder
  • Ändring av eller i befintlig byggnad
  • Eldstad
  • Rivningslov eller marklov
  • Förhandsbesked
  • Strandskyddsdispens

  Om du är osäker på om ditt ärende kräver bygglov är du välkommen att
  mejla bygglov@alingsas.se eller kontakta oss på
  bygglovtelefonen.

  Din e-postadress är viktig
  Se till att ange en e-postadress som du regelbundet läser av. Skriftliga
  meddelanden under processen kommer att skickas dit.

  Handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan
  Med din ansökan behöver du skicka med ritningar på det du vill bygga.
  För att handläggningen av ditt ärende ska gå så snabbt och enkelt som möjligt är det viktigt att alla handlingar finns med och att ritningarna innehåller rätt information redan från början.

  Använd våra checklistor för bygglov som visar vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan.

  När handlingarna inkommer granskas de, och vi hör sedan av oss om
  ytterligare kompletteringar krävs.

  Länkar

  Checklistor bygglov

  Beställa kartor

  Taxa plan- och bygglov

  Skicka ansökan eller anmälan

  Så här hanterar vi dina personuppgifter

 • Detta händer med din ansökan när den har kommit in till oss:

  • Ansökan registreras
  • Du får en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan
  • Därefter gör bygglovshandläggarna en första granskning av din ansökan och vi kontaktar dig om du behöver skicka in kompletterande uppgifter.
  • Sedan ställs din ansökan i kö för att fördelas till en handläggare.
  • När handläggare utses får du ett meddelande om detta.

  När handläggare är utsedd kommer denne att granska ärendet. Följande sker i granskningen:

  • Ärendet granskas mot gällande bestämmelser.
  • Eventuella remisser skickas ut.
  • I vissa fall kontaktar vi dina grannar för att de ska få lämna sina
   synpunkter.
  • Beslut fattas.
  • Ärendet expedieras och kungörs i Post- och Inrikes Tidning och beslutet skickas till dig, vanligen per e-post.
  • Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor från den dag då
   beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidning vinner beslutet laga kraft.

  Handläggningstid
  Beslut i ärenden om bygglov ska enligt plan- och bygglagen fattas inom tio veckor från den dag då ansökan är komplett. Det innebär att det kan ta längre tid om du inte redan från början har skickat in alla handlingar.
  Handläggningstiden kan enligt plan- och bygglagen förlängas en gång
  med högst tio veckor om samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Det innebär att handläggningstiden kan bli 20 veckor enligt plan- och bygglagen.

  Om handläggningstiden överskrids
  Om handläggningstiden överskrids kommer avgiften för ditt bygglov att
  reduceras. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om reduktion av avgiften.

  Grannarnas synpunkter
  I vissa fall får dina grannar lämna synpunkter på det som ska byggas.
  Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktar dina grannar, som får två veckor på sig att lämna sina synpunkter. I semestertider samt vid jul får de tre veckor på sig. Anledningen till att grannarna kontaktas kan vara:

  • Det du vill bygga avviker från gällande detaljplan.
  • Nybyggnad av hus eller en större tillbyggnad om fastigheten ligger i ett område som inte omfattas av en detaljplan.
  • Om du vill ändra användningen av en byggnad eller en mark. Du får därefter ta del av synpunkterna och får möjlighet att yttra dig över
   dessa innan beslut fattas.

  Remisser
  Vi kan behöva skicka ditt ärende på remiss till berörda myndigheter.
  Berörd myndighet får vanligen två-tre veckor på sig att lämna sitt yttrande.

 • Ett beslut om bygglov är en bekräftelse på att åtgärden du har ansökt om uppfyller kraven i plan- och bygglagen, men innebär däremot inte att du får börja bygga. För att få börja bygga krävs ett skriftligt startbesked.

  När ditt bygglov har vunnit laga kraft har du två år på dig att påbörja
  byggnadsarbetet. Glöm inte att startbesked krävs innan bygget startar.

  Om du inte påbörjar byggnadsarbetet inom två år, upphör
  bygglovet att gälla. Du behöver sedan avsluta byggnadsarbetet inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

 • I ärenden som kräver bygglov,mark- eller rivningslov behöver du och din
  kontrollansvarige i många fall träffa en byggnadsinspektör för ett tekniskt
  samråd. För enklare byggen/åtgärder krävs inget tekniskt samråd. Om
  tekniskt samråd krävs framgår det i beslutet.

  Vid det tekniska samrådet måste du och din kontrollansvarige delta. I
  vissa fall behöver fler personer närvara, t.ex. den entreprenör du anlitar.
  Vid det tekniska samrådet görs en genomgång av bland annat:

  • Arbetets planering och organisation
  • Byggnadens konstruktion, säkerhet och energianvändning
  •  Förslag till kontrollplan
  • Behov av arbetsplatsbesök
  • Behov av ytterligare samråd
 • För ärenden som kräver bygg- mark- eller rivningslov eller en anmälan
  behöver du ett skriftligt startbesked innan du kan påbörja
  byggnadsarbetet. Om tekniskt samråd ska hållas, får du startbeskedet
  efter detta tillfälle. Vid enklare åtgärder behövs inget tekniskt samråd. Då
  får du istället startbeskedet i samband med bygglovsbeslutet.

 • Under det tekniska samrådet bestäms om och i vilket skede av
  byggnadsprojektet som byggnadsinspektören behöver göra ett
  arbetsplatsbesök. Vid arbetsplatsbesöket ska du och din kontrollansvarige vara med. Därutöver är det bra om även entreprenören deltar. Tidpunkt för arbetsplatsbesök bokas vanligen in när du träffar byggnadsinspektören i ett tekniskt samråd.

  Detta händer under arbetsplatsbesöket
  Under arbetsplatsbesöket kontrollerar byggnadsinspektören bland annat att:

  • kontrollplanen och bygglovet följs
  • gällande byggregler följs
  • kontrollansvarige närvarar i föreskriven utsträckning

  Om brister upptäcks
  Om byggnadsinspektören upptäcker allvarliga avvikelser från gällande
  lagar och föreskrifter, bygglovsbeslutet eller planerad kontroll kallas du till samråd för att diskutera nödvändiga åtgärder. Det kan till exempel
  innebära att kontrollplanen behöver ändras eller att du behöver lämna in
  fler handlingar.

 • Slutsamråd hålls på den plats där bygget är genomfört när byggprojektet är avslutat, men innan byggnaden har tagits i bruk. Under mötet går vi igenom följande:

  • hur kontrollplanen, villkor i startbesked och kompletterande villkor har följts
  • om avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna har gjorts
  • kontrollansvariges och bygg- och miljönämndens dokumentation
   kring besök på byggarbetsplatsen
  • kontrollansvariges utlåtande
  • eventuella behov av andra åtgärder
  • förutsättningarna för ett slutbesked
 • Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad behöver du få ett
  skriftligt slutbesked. Ett slutbesked är ett beslut om att byggnaden får tas i bruk och användas.

Interna genvägar

Checklistor bygglov

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 och kl. 13-16 samt torsdagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten

Frontdeskfunktionen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningens frontdeskfunktion/reception på Sveagatan 12 är bemannad måndag-tisdag kl. 13-15, onsdag-fredag kl. 9-12 och 13-14. Avvikande öppettider kan förekomma under sommaren och runt högtider., Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen