Överklaga beslut

Det finns två olika typer av beslut som fattas av kommunen och de överklagas på olika sätt.

Texten uppdaterad 2024-01-25

Beslut som rör dig själv

Ärenden som kommunen behandlar med stöd av särskilda lagar, som till exempel plan- och bygglagen eller socialtjänstlagen, överklagas genom förvaltningsöverklagande. Det kan till exempel gälla beslut om bygglov eller socialt bistånd. Det är i regel bara den som beslutet rör som kan överklaga. Dessa beslut överklagas med sk. förvaltningsbesvär.

Med beslutet får du även information om hur du går tillväga för att överklaga. Generellt gäller att överklagandet ska ske skriftligen och skickas till den myndighet som meddelat beslutet. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet.

Vid förvaltningsbesvär prövas både själva sakfrågan och om beslutet är lagligt.

Beslut som rör kommunen

Kommunen behandlar även ärenden enligt kommunallagen. De beslut som kan överklagas sätts upp på kommunens digitala anslagstavla (länk). Dessa beslut överklagas med sk. laglighetsprövning.

Rätt att överklaga genom laglighetsprövning har du som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad till kommunalskatt i Alingsås. Överklagandet ska ske skriftligen och skickas till förvaltningsrätten i Göteborg.

Överklagandetiden, det vill säga den tid du har på dig att klaga, är tre veckor. Tiden räknas från den dag då meddelande om att protokollet har justerats (godkänts) och publicerats på kommunens digitala anslagstavla.

Vid överklagande enligt kommunallagen prövas endast om beslutet är lagligt. Ett beslut som fattats med stöd av kommunallagen kan upphävas om det:

  • tillkommit på ett felaktigt sätt
  • strider mot lag
  • överskrider kommunens befogenheter
  • fattats av fel kommunalt organ

Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser det olämpligt. Domstolen kan endast upphäva ett beslut, inte sätta ett annat beslut i dess ställe.

Alingsås kommun