Så styrs en kommun

Kommuner styrs av politiker som valts direkt av medborgarna i kommunen.

Texten uppdaterad 2023-01-24

Förtroendevalda (politiker)

Kommunen styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallad kommunfullmäktige. Det finns även politiska uppdrag inom kommunstyrelsen och olika nämnder. De allra flesta förtroendevalda är fritidspolitiker som sköter sitt uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer medborgarna vilka politiker som ska sitta i kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen och landstingsfullmäktige.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om:

  • Kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar tex. beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.
  • Den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
  • Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
  • Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och har som huvudsakliga uppgifter att leda och samordna allt arbete inom kommunen samt ansvara för kommunens ekonomi.

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område.

De nämnder som finns i Alingsås kommun är:

Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna eller kommunstyrelsen. I mindre frågor som framförallt rör den egna verksamheten kan nämnderna besluta direkt. Nämnderna genomför även beslut som har fattats av fullmäktige.

Tjänstepersoner

I praktiken är det tjänstepersoner som sköter själva genomförandet av kommunens verksamheter, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret.

Alingsås kommun