1 Driftstörningar

Medborgardialog

Medborgardialog handlar om att förtroendevalda i Alingsås kommun ställer frågor och lyssnar på vad medborgare har att säga. De åsikter som kommer fram används sedan som ett av flera beslutsunderlag inför politiskt beslut.

Texten uppdaterad 2020-11-19

Vad innebär medborgardialog?

Medborgardialog är ett strukturerat samtal om samhällsfrågor där medborgare, förtroendevalda och medarbetare i kommunorganisationen är delaktiga och där allmänintresset står i centrum. Medborgardialog är inte ett självändamål i sig, utan ska användas för att öka kunskapen, förbättra beslutsunderlagen och stärka medborgares förtroende för demokrati i stort. För att lyckas med det behöver de frågor som behandlas upplevas som viktiga, relevanta och påverkbara för deltagarna. Bakom en medborgardialog står alltid en del av kommunorganisationen som kommunfullmäktige, en nämnd eller en styrelse.

Vem är medborgare?

Medborgare syftar på de som bor i kommunen, men även de som vistas här, så som studenter, företagare, arbetstagare, besökare etcetera.

Vem tar initiativ till medborgardialog?

Initiativ till medborgardialog kan komma från så väl förtroendevalda som förvaltningsorganisationen. Beslut om genomförande av medborgardialog fattas alltid av ansvarig nämnd eller styrelse. Frågor som berör flera nämnder eller styrelser beslutas av kommunstyrelsen.

Alingsås kommun