Överklaga bygg- och miljönämndens beslut

När bygg- och miljönämnden fattar beslut går dessa att överklaga. Det är i regel bara den som beslutet rör som kan överklaga. I vissa fall har vi bedömt att någon mer är berörd och ger även dessa parter rätt att skicka in överklagan. Här har vi samlat informationen om hur du gör för att överklaga våra beslut och avgifter (faktura). Vart man överklagar beror på vilket lagstiftningsområde som beslutet gäller.

Texten uppdaterad 2024-01-25

Vad ett överklagande ska innehålla

Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet från den dag då du fick beslutet. Om ditt överklagande kommit in i rätt tid skickar nämnden det vidare till rätt instans. Bygg- och miljönämnden kan också själva ändra beslutet på det sätt du begärt.

Följande punkter ska vara med i ditt överklagande:

 • Vilket beslut du överklagar. Ange fastighetsbeteckning och numret på beslutet. Om det gäller överklagande av avgift ska fakturanumret och vilken verksamhet det gäller anges.
 • Redogör varför du anser beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha.
 • Underteckna brevet och uppge ditt namn, postadress och telefonnummer.
 • Skicka med handlingar som du anser stödjer din uppfattning som till exempel kartor eller foton.

Brevet ska skickas till:

Alingsås kommun
Bygg- och miljönämnden
441 81 Alingsås

Överklagande till Länsstyrelsen

Följande kan överklagas till Länsstyrelsen:

 • Beslut livsmedelskontroll
 • Beslut miljöskydd
 • Beslut hälsoskydd
 • Överklagande av förelägganden
 • Överklagande avgifter livsmedel eller miljöbalken. Läs mer här.

Överklagande till Förvaltningsrätten

Följande kan överklagas till Förvaltningsrätten:

 • Beslut gällande alkohol, tobak eller folköl
 • Sanktionsavgift livsmedelskontroll

Överklagande till Mark- och Miljödomstolen

Följande kan överklagas till Mark-och Miljödomstolen:

 • Beslut miljösanktionsavgift

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen