Klimat

Klimatet är en av vår tids stora ödesfrågor. Vi måste nu minska våra växthusgasutsläpp för att undvika stora framtida temperaturökningar och de skador som dessa kan medföra. Alingsås kommun och dess invånare måste arbeta tillsammans för att minska kommunens klimatpåverkan och på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

Texten uppdaterad 2024-02-01

Situationen och klimatarbetet i Alingsås

Globala mål på lokal nivå

Kommunfullmäktige i Alingsås kommun antog i september 2019 en policy för hållbar utveckling. Genom policyn ställer sig Alingsås bakom Agenda 2030, som är den globala handlingsplanen för hållbar utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 mål och syftar till att fram till år 2030 uppnå en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Klimatet har fått en central roll i agendan genom att det behandlas i ett eget mål.

Läs mer om kommunen arbete med Agenda 2030 genom att klicka här.

Klimatstrategi och handlingsplaner

Alingsås kommun har en klimatstrategi som gäller fram till 2030. Klimatstrategin är ett strategiskt styrdokument för kommunens hantering av klimatförändringarnas orsaker och effekter.

Alingsås kommuns klimatstrategi håller ihop klimatförändringsfrågan genom att fokusera både på orsaker som ska hindras och effekter som ska lindras. Strategin pekar ut riktningen för hur kommunen ska ta sitt ansvar för de två parallella spåren i klimatarbetet: att begränsa klimatpåverkan och att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Konkreta åtgärder finns i mer detaljerade handlingsplaner, en för begränsad klimatpåverkan och en för klimatanpassning.

Målsättningar för begränsad klimatpåverkan

Alingsås kommunkoncern ska vara helt fossiloberoende år 2030. Kommunkoncernens direkta användning av fossil olja, kol och gas ska ha upphört. Kommunen ska ha minimerat användningen av fossilbaserade produkter och material och verksamheterna ska ha lägre energianvändning.

Alingsås som geografiskt område ska vara en klimatneutral kommun senast 2040 och klimatpositiv 2050. Inlagring av kol i naturen ska bidra till att minska mängden koldioxid i atmosfären. Utsläppen ska minska även av andra växthusgaser än koldioxid. Dessutom ska kommunen bidra till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser från invånarnas konsumtion, oavsett var i världen utsläppen sker. Senast år 2050 ska de konsumtionsbaserade utsläppen vara högst 1 ton CO2e per person och år.

Målsättningar för klimatanpassning

Alingsås kommun har följande övergripande mål för sitt arbete med klimatanpassning:

  • Alingsås kommun ska upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och god kommunal service till alla invånare i ett föränderligt klimat.
  • Samhället, dess invånare och ekosystem ska vara resilienta i förhållande till klimatförändringarnas effekter nu och i framtiden.

Klimat 2030

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Alingsås kommun har skrivit under Klimat 2030 och därmed åtagit sig att bidra i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle.

Trafiken orsakar störst utsläpp

Transporterna är den sektor som orsakar mest växthusgasutsläpp i Alingsås kommun. Genom att planera för ett effektivt och klimatsmart resande kan kommunen underlätta för alla alingsåsare att välja bort bilen för att gå, cykla eller åka kollektivt. Dessutom arbetar kommunen aktivt med att ställa miljökrav på sina fordon vid upphandling för att minska kommunorganisationens klimatpåverkan.

Förnybar energi

Alingsås kommun främjar omställningen till mer förnybar energi. Detta visar kommunkoncernen prov på genom att köpa in 100 procent förnybar el och etablera teknik för förnybar el- och fjärrvärmeproduktion i egen regi. Till följd av detta orsakar kommunorganisationens el- och fjärrvärmeanvändning endast relativt låga växthusgasutsläpp, något om också kan ses i resten av den geografiska kommunen (se figur).

Har du som invånare frågor gällande klimat och energi kan du få tips och råd av vår energi- och klimatrådgivare.

Vad kan jag göra?

Alla kan bidra i arbetet mot ett mer klimatsmart Alingsås. Som invånare har du möjlighet att kunna engagera dig på många olika sätt. Vill du minska ditt klimatavtryck är ett bra första steg att räkna ut din klimatpåverkan.

Interna genvägar

Agenda 2030Klimat 2030

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås