Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klimat

Klimatet är en av vår tids stora ödesfrågor. Vi måste nu minska våra växthusgasutsläpp för att undvika stora framtida temperaturökningar och de skador som dessa kan medföra. Alingsås kommun och dess invånare måste arbeta tillsammans för att minska kommunens klimatpåverkan och på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

Texten uppdaterad 2021-04-16

Hur mäter man klimatpåverkan?

Vår klimatpåverkan kan beräknas genom att mäta våra utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser, av vilka koldioxid är den vanligaste och mest förekommande växthusgasen. Sättet att mäta växthusgaser skiljer sig dock åt beroende på vilken aspekt man vill belysa.

Ett av de vanligast förekommande sätten att beräkna vår klimatpåverkan är att endast mäta växthusgaser som sker inom ett specifikt geografiskt område så som en kommun, region eller ett land. Denna typ av utsläpp kallas för territoriella utsläpp och är också de utsläpp som Sverige rapporterar in till FN för en årlig uppföljning av Sveriges utsläppsmängder.

De territoriella växthusgasutsläppen kan dock vara missvisande eftersom de inte inkluderar utsläpp som sker i andra länder till följd av vår konsumtion. Genom att ta hänsyn till utsläppen från vår konsumtion, så kallade konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp, får vi en mer korrekt bild av vår faktiska klimatpåverkan, men den är också betydligt svårare att beräkna.

År 2017 uppgick de geografiska utsläppen i Alingsås till 2,6 ton per invånare medan de faktiska växthusgasutsläppen (de konsumtionsbaserade utsläppen) sannolikt uppgick till närmare 9 ton per invånare.

Du kan läsa mer om hur man beräknar klimatpåverkande växthusgasutsläpp genom att klicka här.

Situationen och klimatarbetet i Alingsås

Globala mål på lokal nivå

Kommunfullmäktige i Alingsås kommun antog i september 2019 en policy för hållbar utveckling. Genom policyn ställer sig Alingsås bakom Agenda 2030, som är den globala handlingsplanen för hållbar utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 mål och syftar till att fram till år 2030 uppnå en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Klimatet har fått en central roll i agendan genom att det behandlas i ett eget mål.

Läs mer om kommunen arbete med Agenda 2030 genom att klicka här.

Klimat 2030

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Alingsås kommun har skrivit under Klimat 2030 och därmed åtagit sig att bidra i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle.

Trafiken orsakar störst utsläpp

Transporterna är den sektor som orsakar mest växthusgasutsläpp i Alingsås kommun (se figur). Genom att planera för ett effektivt och klimatsmart resande kan kommunen underlätta för alla alingsåsare att välja bort bilen för att gå, cykla eller åka kollektivt. Dessutom arbetar kommunen aktivt med att ställa miljökrav på sina fordon vid upphandling för att minska kommunorganisationens klimatpåverkan.

Växthusgasutsläpp inom Alingsås kommungränser fördelat per sektor (Källa: Nationella emissionsdatabasen, RUS).

Förnybar energi

Alingsås kommun främjar omställningen till mer förnybar energi. Detta visar kommunkoncernen prov på genom att köpa in 100 procent förnybar el och etablera teknik för förnybar el- och fjärrvärmeproduktion i egen regi. Till följd av detta orsakar kommunorganisationens el- och fjärrvärmeanvändning endast relativt låga växthusgasutsläpp, något om också kan ses i resten av den geografiska kommunen (se figur).

Har du som invånare frågor gällande klimat och energi kan du få tips och råd av vår energi- och klimatrådgivare.

Vad kan jag göra?

Alla kan bidra i arbetet mot ett mer klimatsmart Alingsås. Som invånare har du möjlighet att kunna engagera dig på många olika sätt. Vill du minska ditt klimatavtryck är ett bra första steg att räkna ut din klimatpåverkan.

Interna genvägar

Agenda 2030Klimat 2030

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås