sv Swedish

Klimat

Klimatet är en av vår tids stora ödesfrågor. Vi måste nu minska våra växthusgasutsläpp för att undvika stora framtida temperaturökningar och de skador som dessa kan medföra. Alingsås kommun och dess invånare måste arbeta tillsammans för att minska kommunens klimatpåverkan och på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

Texten uppdaterad 2021-06-30

Situationen och klimatarbetet i Alingsås

Globala mål på lokal nivå

Kommunfullmäktige i Alingsås kommun antog i september 2019 en policy för hållbar utveckling. Genom policyn ställer sig Alingsås bakom Agenda 2030, som är den globala handlingsplanen för hållbar utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 mål och syftar till att fram till år 2030 uppnå en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Klimatet har fått en central roll i agendan genom att det behandlas i ett eget mål.

Läs mer om kommunen arbete med Agenda 2030 genom att klicka här.

Klimat 2030

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Alingsås kommun har skrivit under Klimat 2030 och därmed åtagit sig att bidra i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle.

Trafiken orsakar störst utsläpp

Transporterna är den sektor som orsakar mest växthusgasutsläpp i Alingsås kommun (se figur). Genom att planera för ett effektivt och klimatsmart resande kan kommunen underlätta för alla alingsåsare att välja bort bilen för att gå, cykla eller åka kollektivt. Dessutom arbetar kommunen aktivt med att ställa miljökrav på sina fordon vid upphandling för att minska kommunorganisationens klimatpåverkan.

Växthusgasutsläpp inom Alingsås kommungränser fördelat per sektor (Källa: Nationella emissionsdatabasen, RUS).

Förnybar energi

Alingsås kommun främjar omställningen till mer förnybar energi. Detta visar kommunkoncernen prov på genom att köpa in 100 procent förnybar el och etablera teknik för förnybar el- och fjärrvärmeproduktion i egen regi. Till följd av detta orsakar kommunorganisationens el- och fjärrvärmeanvändning endast relativt låga växthusgasutsläpp, något om också kan ses i resten av den geografiska kommunen (se figur).

Har du som invånare frågor gällande klimat och energi kan du få tips och råd av vår energi- och klimatrådgivare.

Vad kan jag göra?

Alla kan bidra i arbetet mot ett mer klimatsmart Alingsås. Som invånare har du möjlighet att kunna engagera dig på många olika sätt. Vill du minska ditt klimatavtryck är ett bra första steg att räkna ut din klimatpåverkan.

Interna genvägar

Agenda 2030Klimat 2030

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås