Detta är Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har i och med det åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Texten uppdaterad 2022-04-28

Agenda 2030 innehåller en deklaration och 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen konkretiseras med 169 delmål och 230 globala indikatorer. Agendan syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen ska ses som integrerade och odelbara. Med det menas att det behövs balans i arbetet med att nå målen och för att kunna hantera målkonflikter och stimulera synergier som kan finnas mellan miljö, ekonomi, sociala värden och samhällsplanering, vilket är en förutsättning för att nå en hållbar utveckling.

Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ledande i arbetet med att genomföra Agenda 2030. För att konkretisera ambitionen finns en nationell handlingsplan med ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling. I handlingsplanen framhålls att kommuner och regioner har centrala roller i genomförandet av Agenda 2030 och behöver integrera arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030 i sin ordinarie styrning och ledning.

Agendan syftar således att fram till år 2030 uppnå tre dimensioner av hållbar utveckling världen över:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Social hållbarhet

För att vi ska lyckas uppnå de globala målen för hållbar utveckling måste arbetet ske på lokal, regional och nationell nivå. Alla kan bidra i arbetet och ingen ska lämnas utanför.  

De 17 målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Agenda 2030 i Alingsås kommun

Carolina Dolff

NULL

Miljö- och klimatstrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret