Värmepumpar

Jord- och bergvärme har blivit ett allt vanligare alternativ för uppvärmning av bostäder. Installationen kan få vissa negativa effekter på miljön såsom till exempel påverkan på grundvatten. Du behöver därför anmäla installationen i förväg till bygg- och miljönämnden. I vissa fall krävs även tillstånd, till exempel inom vattenskyddsområdet för Färgen och Sollebrunn.

Texten uppdaterad 2024-01-29

Bergvärme

En bergvärmeanläggning hämtar lagrad solenergi från ett borrat hål i marken. För att få upp energin används en vätskefylld kollektorslang. Kostnaden för att installera en bergvärmepump varierar med förutsättningarna på tomten. Det som kan påverka priset är:

  • Djup från markyta till berg
  • Borrhålets djup
  • Värmepumpens storlek

Tänk på att bergvärmepumpen kräver el för att fungera. Du behöver också fortfarande ha en energikälla för elbehovet i huset. För hjälp med beräkning av energibehov eller tekniska frågor kan du kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.

Du kan ha rätt till ROT-avdrag för borrning och installation, mer information finns hos Skatteverket.

Använd en certifierad brunnsborrare. De har dokumenterade kunskaper och ansvarsförsäkring. Se Sitac:s sida för företag. Svenska värmepumpföreningen (SVEP) är en oberoende branschorganisation för bland annat återförsäljare och installatörer av värmepumpar. Där kan du också läsa mer om värmepumpar.

Ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skydda närliggande dricksvattentäkter och för att ersätta eventuell skada på sådan.

Utanför vattenskyddsområde

För att installera bergvärmepump utanför vattenskyddsområde måste du först anmäla det till bygg- och miljönämnden. Anmälan måste behandlas av livsmedel- och hälsaenheten innan arbetet får starta. Tänk på att anmäla i god tid. Handläggningstiden är normalt sex veckor.

Inom vattenskyddsområde

Inom skyddsområde för grundvattentäkt ställs extra höga krav på försiktighetsåtgärder. För att installera bergvärmepump inom vattenskyddsområde måste du först söka tillstånd hos bygg- och miljönämnden. Ansökan måste behandlas innan arbetet får starta. Tänk på att ansöka i god tid. Handläggningstiden är normalt sex veckor.

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit fram råd och riktlinjer för bland annat bergvärmeborrning, Norm 16. Utdrag ur dessa finns som bifogade filer nedan.

SGU har också hand om brunnsarkivet dit du skickar in uppgifter om vilken sorts brunn du har och var den ligger på tomten.

Skrotning av cistern

Ska du skrota din cistern i samband med värmepumpsinstallationen ska detta anmälas till bygg- och miljönämnden. Se mer information om cisterner.

Övrigt att tänka på

Ska du borra hål för bergvärme närmare än 10 meter från tomtgräns måste hänsyn tas till grannfastighetens möjlighet att utvinna bergvärme. Du behöver då ett yttrande från grannen och kan använda blanketten grannyttrande värmepump.

Andra avstånd att ta hänsyn till är mellan bergvärme och borrad dricksvattentäkt (minst 30 m), enskild avloppsanläggning (minst 30 m) och annan bergvärmebrunn (minst 20 m).

E-tjänst för anmälan/ansökan finns nedan.

E-tjänster om värmepump

Karin Jarlekrantz

NULL

Miljöskyddsinspektör, Livsmedel- och hälsaenheten

Lena Braf

NULL

Miljöskyddsinspektör, Miljöenheten

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen