1 Driftstörningar

Cisterner

Har du en tank för eldningsolja i ditt hus? Eller en cistern för bensin eller diesel på din fastighet eller i din verksamhet? På denna sida finns viktig information till dig.

Texten uppdaterad 2024-02-06

Besikta cisterner regelbundet

Du som ägare av en cistern är ansvarig för att den inte påverkar människors hälsa eller miljön negativt till exempel på grund av läckage. Det innebär att du ska se till att cisternen genomgår en besiktning regelbundet. Vilken typ av cistern du har påverkar hur ofta din cistern ska besiktigas. Du ska alltid skicka en kopia på besiktningsprotokollet till miljöenheten.

Anmäl ny cistern

Innan du börjar använda en ny cistern ska du anmäla det till bygg- och miljönämnden. Senast fyra veckor innan du installerar cisternen ska du skicka in anmälan.

Anmälningsplikten gäller för cisterner i eller ovan mark som rymmer mer än 1000 liter eller som rymmer mer än 250 liter inom vattenskyddsområde.

Anmäl skrotning av cistern

Ska du ta en cistern ur bruk måste du först tömma och rengöra den. Det bästa är sedan om du helt kan plocka bort och skrota cisternen. Men om det inte är möjligt så måste du i vilket fall säkerställa att cisternen inte kan bli påfylld av misstag genom att plombera eller ta bort påfyllnadsröret.

Du måste alltid anmäla till bygg- och miljönämnden att du tagit en cistern ur bruk.

Underjordiska cisterner är ibland svåra att avlägsna. Dessa kan du fylla med sand så du slipper marksättningar om cisternen rostar sönder.

Vi rekommenderar dig att anlita ett ackrediterat cisternföretag för tömning, rengöring och skrotning av cisterner. Ackrediterade företag kan du söka efter hos Swedac.

Farligt avfall

Tänk på att rester från rengöring samt eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall. Privatpersoner lämnar in farligt avfall på återvinningscentral. För företag gäller särskilda regler för transport av farligt avfall. Läs mer på sidan Avfall från verksamheter.

Cisterner inom vattenskyddsområde

För cisterner inom vattenskyddsområde gäller särskilda regler utifrån det berörda vattenskyddsområdets föreskrifter. Ibland krävs det tillstånd för att få förvara brandfarlig vätska inom ett vattenskyddsområde.

Lagstiftning

Länk till Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor som gäller både privatpersoner och dig som driver verksamhet.

E-tjänster och blanketter

Här finns alla e-tjänster och blanketter samlade för området cisterner.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen