Egenkontroll för miljöfarliga verksamheter

Det är du som driver en verksamhet ska visa att du arbetar för att minska miljöpåverkan från verksamheten och att du har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav.

Texten uppdaterad 2024-02-05

Alla som bedriver en verksamhet som innebär risker för miljön eller människors hälsa ska ha en fungerande egenkontroll. Kravet på egenkontroll finns i förebyggande syfte och redan när det är risk för en olägenhet.

Du måste anpassa egenkontrollen efter din verksamhet. Om verksamheten innebär stor risk för miljön eller människors hälsa måste egenkontrollen spegla detta och vara mer omfattande än om riskerna är små.

De flesta verksamheter har egenkontroll utan att reflektera över det

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ska ha rutiner för att kontrollera, förebygga och åtgärda den eventuellt negativa påverkan som din verksamhet har på miljön. Du ska också bedöma vilka risker som din verksamhet kan ha för miljön och samtidigt ha rutiner för att åtgärda eller förebygga dessa risker. Som verksamhetsutövare är du också skyldig att skaffa dig den kunskap du behöver med hänsyn till vilken sorts verksamhet du bedriver.

Anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter

För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter ställer lagstiftningen mer detaljerade krav på egenkontrollen. Mer om dessa krav går att finna i Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901).

Detta ska ingå i företagets egenkontroll:

  • Dokumentation. Egenkontrollen ska vara dokumenterad.
  • Ansvarsfördelning. En dokumenterad ansvarsfördelning gällande miljöfrågor.
  • Kontrollrutiner. Rutiner för kontroll av verksamheten ur miljösynpunkt.
  • Riskbedömning. En bedömning och värdering av vilka miljörisker som finns för verksamheten.
  • Kemikalieförteckning. En förteckning över vilka kemiska produkter som används i verksamheten.
  • Rutin för driftsstörning. Driftstörningar som kan påverka miljö eller människors hälsa ska meddelas till miljöenheten.

Interna genvägar

Kemikalieförteckning

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen