Vad är en oljeavskiljare?

En oljeavskiljare är en reningsanläggning som används för att förhindra läckage av olja till avlopp eller omgivande vattendrag. Fordonstvättar, verkstäder, bensinstationer och större parkeringar är exempel på anläggningar som behöver installera oljeavskiljare för att säkerställa att bensin och olja inte sprids från verksamheten och riskerar att skada människors hälsa eller miljön.

Texten uppdaterad 2024-01-29

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till avlopps- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare. Anledningen till detta är att varken kommunens reningsverk eller dagvattennätet med utsläpp i sjöar och vattendrag ska behöva ta emot oljehaltigt vatten. Reningsverken är konstruerade för att rena hushållens avloppsvatten och inte oljeförorenat spillvatten från verksamheter. Olja som når reningsverket försämrar reningsförmågan och kan skada den biologiska reningen. Andra föroreningar, som metaller, följer även med oljan och samlas i reningsverkets slam. Olja som kommer ut i dagvattenledningar transporteras direkt till sjöar och vattendrag där den riskerar att skada djur- och växtliv. Våra sjöar och vattendrag använder vi för bad och fiske. Ibland använder vi de också som dricksvattentäkter. Därför är det viktigt att de inte blir förorenade.

Principen för oljeavskiljare bygger på att man utnyttjar att olja är lättare än vatten och därför lägger sig ovanpå vattenytan. Slam och tyngre partiklar sjunker och lägger sig på botten. Oljan och slammet kan slamsugas och det renade vattnet rinner sedan vidare till avlopps- eller dagvattennätet. För att oljan ska hinna stiga till ytan är det viktigt att uppehållstiden för det förorenade vattnet är tillräckligt, annars går det orenade vatten rakt igenom oljeavskiljaren.

När behövs oljeavskiljare?

Oljeavskiljare behövs vid de verksamheter där det finns risk för att oljeförorenat vatten kommer ut i dagvatten- eller avloppsnätet, till exempel:

  • Fordonstvättar, bilvårdsanläggningar, Gör Det Själv- hallar
  • Bilskrotningsanläggningar
  • Bensinstationer
  • Verkstäder (motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar)
  • Parkeringsplatser, parkeringshus, garage med golvavlopp
  • Spolplattor
  • Olje- och kemikaliedepåer
  • Dagvatten från större vägar, trafikplatser och broar
  • Industrier med kondensvatten från kompressorer

Anläggningar med både verkstad och tvätt bör ha separata avskiljare. Vatten från detaljtvätt, däcktvätt och motortvätt får du inte avleda till oljeavskiljaren utan det ska du ta om hand som farligt avfall.

Oljeavskiljare kan i vissa fall behöva kombineras med annan reningsanläggning. Exempelvis när det finns metaller eller andra föroreningar som måste renas innan vattnet släpps ut.

Dimensionering av oljeavskiljare

För att oljeavskiljaren ska fungera är det viktigt att den är rätt dimensionerad för den aktuella verksamheten. Det är också viktigt att ta hänsyn till i vilken form oljan befinner sig, exempelvis om oljan lösts upp med högtryckstvätt eller med kemikalier som rengörings- och avfettningsmedel. När uppehållstiden för vattnet blir för kort hinner inte oljan stiga till ytan i avskiljaren utan följer med ut till avloppsnätet. I de flesta fall ska en oljeavskiljare av klass 1 användas.

Oljeavskiljaren ska uppfylla svensk standard SS-EN 858 del 1 och 2. I standarden finns underlag för hur dimensionering, installation och underhåll av oljeavskiljare. Kontakta en VVS-konsult eller leverantör av oljeavskiljare för hjälp med dimensionering. Oljeavskiljaren måste vara placerad så att tillsyn och tömning kan ske utan problem.

Det oljeavskiljaren inte är till för

Det är viktigt att tänka på att vatten som innehåller andra kemikalier än olja inte renas i en oljeavskiljare. Oljeavskiljaren är inte till för att ta hand om större oljeläckage eller utsläpp av kemikalier. Kemikalier och oljor som du förvarar i lokal med golvbrunnar ska du förvara så att läckage inte kan ske till golvbrunn. Oljeavskiljare är inte en ersättning för invallning av kemikalier. Förbrukad tvättvätska från detaljtvättar och rester av kemikalier ska du hantera som farligt avfall och du får inte tömma dem i avloppet.

Anmäl oljeavskiljaren

En reningsanläggning för avloppsvatten (exempelvis en oljeavskiljare) ska du anmäla till bygg- och miljönämnden i god tid innan du planerar att installera den. Vilka uppgifter som vi behöver framgår av e-tjänsten. När en anmälan kommer in till nämnden så handlägger miljöenheten ärendet och underrättar kretsloppsavdelningen som får lämna synpunkter och anvisar en lämplig anslutningspunkt på avloppsnätet. Miljöenheten beslutar om vilka försiktighetsåtgärder vi bedömer är nödvändiga för oljeavskiljaren. Exempelvis ställer vi krav på larm, tömning och skötsel.

Även befintliga oljeavskiljare behöver vi få kännedom om för att följa upp i vår tillsyn. För att anmäla en befintlig avskiljare använder du samma e-tjänst som för anmälan av nya oljeavskiljare då det är samma uppgifter som vi behöver.

Det är ditt ansvar att kontakta bygglovsenheten för besked om de kräver bygganmälan för installationen.

E-tjänster oljeavskiljare

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen