Avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Den taxa som används för miljö- och hälsoskyddstillsyn i Alingsås grundar sig på en modell som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Den bygger på bedömningar av risker och resursåtgång.

Texten uppdaterad 2024-01-25

Miljö- och hälsaenheterna i Alingsås kommun har en skyldighet att bedriva tillsyn över verksamheter som omfattas av bestämmelserna i miljöbalken.

Det finns också regler som säger att kommunen får ta betalt av de som har verksamheterna (verksamhetsutövarna) för att finansiera tillsynsarbetet.

Det är inte samhället som ska betala, utan den som söker tillstånd, anmäler eller av annan anledning får tillsyn av myndigheten. Storleken på avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige och bygger på självkostnadsprincipen. 

Det är bygg- och miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen som utför bygg- och miljönämndens tillsynsuppdrag och handlägger ärenden. Under avdelningen finns bland annat miljöenheten (miljöfarliga verksamheter och enskilda avlopp) och livsmedel- och hälsaenheten.

Frågor och svar om avgifterna hittar du längre ned på sidan.

Om du vill fördjupa dig och läsa mer så hittar du dokumentet som utgör taxan i en listning av kommunens taxor nedan. Du hittar också information från Sveriges kommuner och Regioner ”Vad betalar jag för?” samt bygg- och miljöavdelningens information om hur avgifterna för respektive verksamhet räknas ut baserat på gällande taxa.

Frågor och svar om avgifter

 • Miljö- och hälsaenheterna fördelar tillsynen över en tidsperiod. Vissa verksamheter får tillsyn varje år, andra vart tredje eller fjärde år. Att få tillsyn innebär inte enbart att vi gör ett besök i din verksamhet. Det kan också innebära att vi granskar en årsrapport eller ett egenkontrollprogram.

  Det är svårt att fördela kostnaderna för tillsynen på ett rättvist sätt för varje år och därför måste avgifterna anpassas så att de istället blir jämnt fördelade under några år. Det innebär att ditt företag kan få en årlig avgift även de år tillsynsbesök inte sker.

 • I den avgift som tas ut för tillsynen ingår en rad olika kostnader för miljö- och hälsaenheterna. Det arbete som miljöskyddsinspektören utför i ett ärende vid företaget/verksamheten kan t ex vara:

  • inläsning och beredning av ärendet
  • tillsynsbesök, upprättande av inspektionsskrivelse/beslut
  • föredragning i bygg- och miljönämnden och dess beredning
  • samråd med annan tillsynsmyndighet, juridisk konsultation
  • kontroll av årsrapport, miljörapport, analysprotokoll eller besiktning
  • arbete med inventering, undersökning eller kontroll som berör flera företag/industrier inom ett visst geografiskt område, viss bransch eller liknande
  • branschträffar eller information
 • En riskbaserad taxa har funnits sedan 2015 på miljöbalkens område.

  Avgiftens storlek bestäms genom en riskklassning och riskbedömning. Risker som kan medföra ett högre behov av tillsyn kan till exempel vara verksamhetens art, omfattning eller lokalisering.

  Ett beslut om klassning och årlig avgift skickas till verksamheter som ska betala en årlig tillsynsavgift. Av beslutet framgår vilka risker som beaktas. Innan beslutet fattas har vi kontakt med verksamheten och stämmer av vilka riskfaktorer som kan påverka avgiften.

  Verksamheterna kan påverka avgiften genom aktiva val som förbättrar miljön, till exempel genom att använda förnyelsebara bränslen eller byta ut kemikalier till sådana med mindre miljö och hälsorisker.

  Om verksamheten ändras på ett sätt att det påverkar klassningen så behöver bygg- och miljönämnden underrättas så att tillsyn och avgifter anpassas till de nya förutsättningarna. Ett exempel kan vara om en bensinstation minskar eller kraftigt ökar sin försäljning. Ett annat kan vara om man upphör med en viss del i en produktion som tidigare klassats.

 • För de verksamheter som kräver regelbunden återkommande tillsyn tas en fast årlig avgift ut. Avgifterna är bestämda utifrån det tillsynsbehov (det antalet timmar) som man beräknat att just denna typ av verksamhet kräver.

  Syftet med avgiften är att den ska täcka tillsynsmyndighetens arbete. Samtidigt innebär regelbunden tillsyn/kontroll inte att denna nödvändigtvis äger rum varje år.

  I de fall besöksfrekvensen är till exempel vart tredje år ska därför den sammanlagda avgiften som delbetalats under perioden täcka de kostnader som tillsynsmyndigheten har under det år som besöket äger rum.

 • Avgift för ansökningar och anmälningar faktureras när ärendet är behandlat. Undantaget gäller för tobak och alkoholområdet där avgifts ska betalas in i förväg.

  För verksamheter som ska betala årlig tillsynsavgift sker det normalt sett i början av året.

  För livsmedelsverksamheter sker fakturering för kontrollavgift efter genomförd kontroll.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen