Fordonsverkstad

Du som vill starta eller redan driver en bilverkstad, däckverkstad eller liknande verksamhet kan här hitta information om vilket ansvar du har för att gällande lagar och regler följs. Fordonsverkstäder är inte anmälningspliktiga till bygg- och miljönämnden. Men du får gärna kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring vad som gäller för din verksamhet.

Texten uppdaterad 2024-02-20

Tillsyn

Miljöenheten bedriver regelbunden tillsyn av miljöfarliga verksamheter som fordonsverkstäder av olika slag. Det betyder att vi besöker din verkstad och ställer frågor om din verksamhet och tittar på dina lokaler. Syftet med vår tillsyn är att hjälpa ditt företag att minska riskerna för påverkan på miljö och människor. Detta gör vi genom att kontrollera att du följer miljöbalkens bestämmelser.

Om din verksamhet inte följer miljölagstiftningens krav kan vi besluta om att du måste åtgärda bristerna. Vi kan också förelägga om förbud mot att fortsätta driva verksamheten om bristerna är allvarliga.

Oljeavskiljare

Om din verkstadslokal har golvbrunn ska den vara kopplad till en oljeavskiljare. Installation av oljeavskiljare ska du alltid anmäla till bygg- och miljönämnden innan du påbörjar installationen. Du kan läsa mer om vad som gäller oljeavskiljare här.

Tvätt av fordon

Förekommer det att du tvättar eller spolar av fordon i din verksamhet så kan vi komma att ställa krav på att du ska ta prov på vattnet efter att det passerat oljeavskiljare. Du kan läsa mer om fordonstvätt här.

Certifiering för att laga luftkonditioneringsanläggningar

För att få serva AC i fordon måste du vara certifierad enligt kategori V. Du kan läsa mer om köldmedia här.

Vatten från skurmaskin och däcktvätt

Vatten från däcktvättar, detaljtvättar och skurmaskiner använda på golv i verkstadslokaler innehåller nästan alltid mycket höga halter av olja och tungmetaller. Det är därför inte lämpligt att släppa ut detta vatten till avloppsnätet. Detta gäller även om verksamheten är ansluten till en oljeavskiljare. Oljeavskiljaren är inte gjord för att ta hand om metaller. Metallerna är ofta giftiga och kan inte heller behandlas i reningsverket. I stället riskerar de att följa med ut till det vattendrag som tar emot vattnet eller så hamnar det i reningsverkets slam som vi vill ska vara så rent att vi kan använda det som gödsel.

Miljöenheten ställer krav på att du måste ta hand om vatten från däcktvätt och skurmaskin på annat sätt. Du kan till exempel samla upp vattnet i en tank och ta om hand om det som farligt avfall eller installera en tungmetallavskiljare.

Kemikalier

Kemiska produkter som du använder i din verksamhet måste du använda och förvaras på ett sätt så inte människor eller miljö riskerar att komma till skada. Läs mer här om vad som gäller för kemikaliehantering i verksamheter.

Absorberingsmedel

För att kunna samla upp spill och läckage är det viktigt att du har tillgång till absorberingsmaterial i din verkstad. Förbrukat absorbermedel är farligt avfall och ska tas om hand separat från övrigt avfall.

Avfall och farligt avfall

För avfall från verksamheter gäller särskilda bestämmelser. Läs mer på vår sida om avfall från verksamheter.

E-tjänster

Här hiitar du samtliga e-tjänster och blanketter inom området miljöfarliga verksamheter.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen