Kross och sorteringsverksamhet

Det är positivt för miljön att återvinna och återanvända material som till exempel sten, betong, tegel och annat riv- och byggnadsavfall som kan återvinnas. Planerar du att sortera eller krossa berg, naturgrus eller annat material krävs i vissa fall att du anmäler det till oss på bygg- och miljönämnden.

Texten uppdaterad 2024-01-25

Anmälan av sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter

Du ska anmäla till oss om sortering eller krossning kommer ske på område som omfattas av detaljplan och områdesbestämmelser. Detta regleras i 4 kap. 6 § i miljöprövningsförordningen.

Du behöver inte göra en anmälan om du ska sortera eller krossa utanför detaljplanelagt område eller i ett område som saknar områdesbestämmelser. Detta gäller om verksamheten pågår under färre än 30 dagar under en tolvmånadersperiod. Pågår verksamheten under fler än 30 dagar måste du göra en anmälan.

Anmälan av verksamheten ska göras till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska ske skriftligt och i god tid, minst sex veckor innan verksamheten startar. Kontakta miljöenheten om du vill veta mer.

Innan du skickar in anmälan behöver du göra en bedömning om platsen är lämplig med avseende på buller, damning och påverkan på mark och vatten. Det betyder att du måste ha kunskap om hur omgivningen påverkas för att förebygga att din verksamhet ger negativ påverkan på miljö eller människors hälsa.

Hur vi hanterar din anmälan

Miljöenheten kommer att granska uppgifterna som du har lämnat i anmälan. Om vi behöver mer underlag begär vi en komplettering från dig. När vi bedömer att anmälan är komplett är handläggningstiden 6 veckor. Du får då ett beslut på hur vi bedömt din anmälan.

Egenkontroll och skötsel

Det är viktigt att regelbundet planera och kontrollera sin verksamhet. Då har du möjlighet att upptäcka eventuella fel på till exempel utrustning och kan vidta åtgärder innan någon skada sker. För anmälningspliktiga verksamheter gäller även förordning om egenkontroll .

Innan verksamheten startar ska du redovisa att du uppfyller kraven i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Till exempel ska du kunna visa att verksamheten har fungerande rutiner för ansvarsfördelning, drift, skötsel och riskbedömning med mera.

Vi kan bland annat ställa krav på redovisning av ljudnivåer, åtgärder för damning, provtagning av avfall, energianvändning och information till omgivningen.

Avgift

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. För handläggning av anmälan om sortering eller krossning kommer avgift tas ut enligt timtaxa.
Läs mer om bygg- och miljönämndens avgifter.

Handläggningstid är all tid som vi behöver lägga på utredning av anmälan till exempel granskning, inläsning, platsbesök, skrivelser, telefonsamtal och beslut. Du får betala handläggningsavgiften även om anmälan återtas eller om vi beslutar att avslå anmälan.

E-tjänster miljöfarliga verksamheter

Miljöfarliga verksamheter är ett begrepp inom miljölagstiftningen och här har vi samlat e-tjänster och blanketter inom området.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen