sv Swedish

Mer om förorenade områden

Med förorenade områden menar vi här mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är förorenade så att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Texten uppdaterad 2022-11-28

I Alingsås har det genom tiderna bedrivits många olika verksamheter som kan ha förorenat marken och de byggnader som verksamheten bedrivits i. Det finns också områden där markområden har fyllts ut med fyllnadsmassor som innehåller föroreningar. Om du ska köpa eller sälja en fastighet eller göra mark- eller byggnadsarbeten är det viktigt att du tar reda på om det finns förorening i marken eller byggnaderna.

Ansvar för undersökningar och åtgärder i förorenad mark, vatten eller byggnad

Ansvaret för att ta hand om föroreningsskador har i första hand den som orsakat föroreningen. Om man inte kan finna den som orsakat skadan är det fastighetsägaren som är ansvarig, dock förutsatt att ägaren köpt marken efter miljöbalkens införande 1 januari 1999. Fastighetsägaren kan även vara ansvarig för skador som sträcker sig längre tid tillbaka om den uppkommit av något som förvaras på fastigheten, t e x en cistern eller äldre deponi. Den som vill exploatera ett förorenat område blir även ansvarig för de undersökningar och åtgärder som behövs på det förorenade området.

Om någon ansvarig enligt ovan inte kan hittas eller bekosta åtgärder som behövs kan man i vissa fall söka bidrag från Naturvårdsverket (via länsstyrelsen) eller få ersättning från miljöskade- och saneringsförsäkringen.

Innan åtgärder i ett förorenat område utförs ska en anmälan om åtgärderna lämnas till miljöskyddsnämnden. Läs mer om anmälan om efterbehandling av förorenade områden här.

Några tecken på att mark eller byggnad kan vara förorenad

  • Främmande lukt – vissa föroreningar som t e x bensin, olja och diesel känner man ofta igen på lukten.
  • Avvikande färg – föroreningar kan upptäckas genom att marken kan ha en avvikande färg. Exempelvis olja kan mörkfärga jord.
  • Främmande föremål – olika främmande föremål kan visa att marken fyllts ut med sopor eller annat avfall.
  • Om det finns äldre asfaltsbeläggning ska du vara uppmärksam på om den innehåller stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Tjärasfalt innehåller höga halter av polyaromatiska kolväten (PAH) som är miljö- och hälsoskadliga och flera PAH:er är cancerframkallande.
  • Inför markarbeten intill byggnader med utvändig PCB-fog ska markundersökning göras avseende PCB.

Allt som ser ut som en förorening är dock inte det. Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor till oss på miljöskyddsenheten om du ser något avvikande när du utför byggarbeten. Du kan också lämna in ett klagomål till miljöskyddsenheten om du upptäcker en förorening som du inte själv har orsakat eller grävt fram men som du bedömer behöver åtgärdas. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Köp av fastighet

Vid köp av fastigheter gäller undersökningsplikt för köparen. Undersökningsplikten omfattar även föroreningar på fastigheten. Hur omfattande utredningar man behöver göra beror på vilken typ av fastighet det gäller.

När det gäller bostäder begränsar sig undersökningsplikten till kända och uppmärksammade föroreningsrisker, samt sådana aktiviteter som man anser kan förväntas på en bostadsfastighet, t e x nedgrävda oljetankar, föroreningar till följd av byggmaterial och liknande.

Industrifastigheter, skogsbruksfastigheter och jordbruksmark kräver mer av köparen. Tidigare verksamheter och skador därav behöver undersökas noggrannare än för bostadsfastigheter.

Miljöskyddsenheten

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöskyddsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen