Anmälan om efterbehandling av förorenade områden

Innan du påbörjar åtgärder i ett förorenat område ska du skicka in en anmälan bygg- och miljönämnden. Anmälan ska lämnas in i god tid innan arbetena startar.

Texten uppdaterad 2024-02-05

Innan du påbörjar åtgärder i ett förorenat område ska du skicka in en anmälan bygg- och miljönämnden . Anmälan ska lämnas in i god tid innan arbetena startar, vanligen minst 6 veckor innan start. Dock är det viktigt att känna till att en utredning kan ta längre tid än 6 veckor. Tänk  på att det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att först göra en anmälan.

Miljöenheten granskar din anmälan och gör en första bedömning av om anmälan är komplett. Om den behöver kompletteras flyttas tiden för handläggningen fram till dess anmälan är komplett. När anmälan är komplett får du ett beslut med krav på försiktighetsåtgärder. Vi ställer krav på eventuell sanering och skyddsåtgärder beroende på vad marken ska användas till senare.

Miljöenheten tar tillsammans med ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare fram mål för efterbehandlingen. Det vill säga vad ska en efterbehandling åstadkomma, vad finns för risker med föroreningen och till vilka nivåer skall en sanering ske? Kan en behandling ske på plats eller behöver det förorenade materialet transporteras bort från fastigheten? Det är viktigt att ha god framförhållning inför arbeten i förorenade områden då utredningar/undersökningar tar tid. Ha en plan över hanteringen av massor. Om massor behöver mellanlagras kan det vara anmälnings- eller tillståndspliktigt.

Undersökning av föroreningen

Inför anmälan behöver oftast en miljöteknisk markundersökning göras. Innan undersökningen startar ska ett förslag till provtagningsprogram presenteras för miljöenheten. Anlita en konsult med dokumenterad kunskap inom ämnesområdet för utredningar och/eller undersökningar som skall göras.

Slutrapportering

När arbetet anses vara avslutat ska en slutrapport lämnas till miljöenheten. I större projekt kan det krävas delrapportering. I rapporten redovisas exempelvis vad efterbehandlingen gett för resultat och att efterbehandlingsmålen uppnåtts. Resultat från slutprover i schaktbottnar/-väggar ska redovisas.

Bifoga kvitton från behörig transportör samt slutligt omhändertagande. Det skall klart och tydligt framgå vart allt material som förts bort från fastigheten slutligt omhändertagits.

Miljöenheten avslutar ärendet med att lämna en slutlig bedömning av hur efterbehandlingen genomförts. I vissa fall kan ett nytt föreläggande utfärdas för att få en inskrift i fastighetsboken om det anses nödvändigt.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för handläggningen av anmälan enligt taxa för tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Mer information om avgiften hittar du här.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen