Avfall från verksamheter

Du som är verksamhetsutövare ska se till att det avfall som uppstår i din verksamhet hanteras på ett sätt som inte innebär risker för människors hälsa eller miljön. Läs mer om avfall i avfallsförordningen (SFS 2020:614).

Texten uppdaterad 2024-01-12

Transport av avfall

Om du transporterar någon annans avfall ska du alltid söka tillstånd för din verksamhet. Tillstånd krävs också om du transporterar mer än 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall från din egen verksamhet per år. Ansökan om transporttillstånd görs hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. För transport av farligt avfall gäller strängare regler, läs mer på sidan farligt avfall.

Olika typer av avfall

I verksamheter uppkommer olika typer av avfall, till exempel:

  • Hushållsavfall
  • Avfall med producentansvar
  • Avfall till materialåtervinning
  • Bygg- och rivningsavfall
  • Brännbart avfall
  • Organiskt avfall
  • Avfall till deponi
  • Farligt avfall

Hushållsavfall

Det avfall som uppkommer i exempelvis fikarummet, köket och på toaletten räknas som hushållsavfall även när det uppkommer i din verksamhet. Därför måste företag, verksamheter och flerbostadshus ha abonnemang för hämtning av hushållsavfall.

Ny lagstiftning från 1 januari 2024. Läs mer på sidan Förändringar kring insamlingen av matavfall och förpackningsavfall.

Avfall med producentansvar

Förpackningar, returpapper, elavfall/-utrustning, däck, batterier och läkemedel omfattas av producentansvar. Det innebär att produkternas tillverkare har ansvar för att produkterna samlas in när de blivit avfall. Du som verksamhetsutövare har ansvar för att sortera ut avfallet och se till att det hamnar på den insamlingsplats som producenten anordnat.

Ny lagstiftning från 1 januari 2024. Läs mer på sidan Förändringar kring insamlingen av matavfall och förpackningsavfall

Avfall till materialåtervinning

Järn och andra metaller bör sorteras ut för återvinning. Rent trä kan sorteras ut för återanvändning och återvinning eller i sista hand som brännbart. Impregnerat virke betraktas som farligt avfall. Tegel, betong, sten, jord och grus lämpar sig väl för återanvändning. Även asfalt kan återvinnas. Observera att materialen ska vara fria från farliga ämnen. Till exempel kan gammal asfalt innehålla stenkolstjära och kan då betraktas som farligt avfall.

Bygg- och rivningsavfall

Avfall som uppkommer vid bygg- eller rivningsarbeten ska sorteras ut vid den plats där det uppstått. Utsortering ska ske i minst sex fraktioner: trä, mineral (betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips. Det finns undantag gällande kravet på utsortering och möjlighet att söka dispens. Läs mer på sidan sortera avfall vid bygg och rivning.

Brännbart avfall

Brännbart avfall definieras som ”sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat”. Exempel på brännbart avfall är plast och träavfall som inte är rent. Avfallet ska sorteras ut på platsen där det uppkommer.

Organiskt, ej brännbart avfall

Ny lagstiftning från 1 januari 2024. Lär mer på sidan Förändringar kring insamlingen av matavfall och förpackningsavfall

Avfall till deponi

Avfall till deponi är det material som återstår när sorteringen är klar och ytterligare återvinning inte är möjlig. Exempel på sådant avfall är blästersand och mineralull.

Farligt avfall

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Farligt avfall är till exempel spillolja, glykol, avfettningsbad, batterier, oljefilter, glödlampor, lysrör, lösningsmedelsavfall, kasserade kemikalier, bekämpningsmedel, avfall från oljeavskiljare och tvättrännor med mera. Farligt avfall är märkt med en asterisk* i bilaga 3 i avfallsförordningen (SFS 2020:614). Läs mer på sidan farligt avfall.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten