Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avfall från verksamheter

Du som driver ett företag där det uppkommer avfall är skyldig att se till att avfall och farligt avfall hanteras på ett sätt som inte innebär risker för människors hälsa eller miljön.

Texten uppdaterad 2021-05-04

Farligt avfall

Farligt avfall är till exempel batterier, oljefilter, spillolja, färgavfall, lösningsmedel och lysrör och annat elektronikavfall. Det gemensamma för farligt avfall är att det har egenskaper som kan vara skadliga för människor eller miljön. I avfallsförordningens bilaga 4 markeras farligt avfall med en asterix (*).

Förvaring av farligt avfall

Farligt avfall måste du alltid sortera ut från annat avfall. Det ska förvaras så att det inte kan läcka till omgivningen och så att obehöriga inte kan få tag i det. Kärlen det farliga avfallet förvaras i ska vara tydligt märkta med vad de innehåller.

Anteckningar vid hantering av farligt avfall

Du som driver en verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra anteckningar om vilken mängd som uppkommer årligen och till vem du lämnar det farliga avfallet till för vidare hantering.

Nya bestämmelser i avfallsförordningen har trätt i kraft. Från och med den 1 november 2020 ska du som driver en verksamhet rapportera de uppgifter du antecknat om farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Mer om förändringarna finns att läsa hos här: Frågor och svar om det nya avfallsregistret för farligt avfall.

Transportdokument

När du lämnar farligt avfall till någon annan för transport så måste ni gemensamt se till att det finns ett transportdokument. Dokumentet ska innehålla uppgift om avfallslämnare, mottagare, avfallsslag och avfallsmängd. Du som lämnar avfallet ska underteckna dokumentet.

Transporter av farligt avfall

För att få transportera farligt avfall som uppkommit i en verksamhet måste du antingen ha tillstånd eller ha gjort en anmälan. Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som hanterar dessa ärenden.

Förpackningsavfall och returpapper

Förpackningar och returpapper som uppkommer i din verksamhet ska du sortera ut från annat avfall och se till att det blir återvunnet. Både förpackningar och returpapper, tillsammans med bland annat elutrustning, däck, batterier och läkemedel, omfattas av producentansvar. Det innebär att produkternas tillverkare har ansvar för att produkterna när de blivit avfall samlas in. Du som verksamhetsutövare har ansvar för att sortera ut avfallet och se till att det hamnar på den insamlingsplats som producenten anordnat.

Bygg- och rivningsavfall

Avfall som uppkommer vid bygg- eller rivningsarbeten ska sorteras ut i minst sex fraktioner: trä, mineraler, metall, glas, plast och gips. Avfallet ska sorteras vid den plats där avfallet uppstått och syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning. 

Det finns undantag gällande kravet på utsortering och möjlighet att söka dispens. Läs mer på sidan Sortera avfall vid bygg och rivning.

Elavfall

Elavfall innefattar elektrisk och elektronisk utrustning som har blivit avfall. Elavfall måste hanteras åtskilt från annat avfall. Många ämnen i elavfall klassas som farligt avfall och en stor del av elavfallet omfattas av producentansvar.

Hushållsavfall

Det avfall som uppkommer i exempelvis fikarummet, köket och på toaletten räknas som hushållsavfall även när det uppkommer i din verksamhet. Därför måste företag, verksamheter och flerbostadshus ha abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för mer information.

Marie Berghult

NULL

Myndighetschef/Avdelningschef Bygg- och miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning

Miljöskyddsenheten

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöskyddsenheten