Farligt avfall hos verksamheter

Till farligt avfall räknas allt avfall som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. 

Texten uppdaterad 2024-01-31

Farligt avfall ska förvaras i täta behållare på hårdgjort underlag och under tak så att spill eller läckage inte riskerar att förorena mark, vatten och byggnader. Emballage ska märkas med uppgift om vad för slags avfall som förvaras. Farligt avfall får inte blandas med annat avfall. Om blandning ändå har skett så ska de olika avfallsslagen separeras från varandra om det behövs ur miljösynpunkt och om det bedöms som tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Transport av farligt avfall

Om du transporterar någon annans avfall ska du alltid söka tillstånd för din verksamhet. Om du transporterar farligt avfall som kommer från din egen verksamhet så måste du söka tillstånd om mängden är över 100 kg eller 100 liter per år. Är mängden mindre räcker det med en anmälan. Anmälan eller ansökan görs hos Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Anteckningsskyldighet

Alla som hanterar farligt avfall i sin yrkesmässiga verksamhet är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. En anteckning ska i regel innehålla uppgifter om avfallstyp, vikt, vem som transporterar avfallet, från vem och vilken plats avfallet transporteras från, samt av vem och var avfallet tas emot. Vilka uppgifter som mer exakt ska antecknas eller när anteckningen senast ska vara förd beror på i vilken roll verksamheten hanterar det farliga avfallet. Den som transporterar bort ett farligt avfall som uppstått i den egna verksamheten (avfallsproducent) eller den som transporterar någon annans farliga avfall, ska till exempel ha antecknat innan transporten påbörjas. Anteckningarna ska sparas hos verksamheten i minst 3 år. Undantag gäller för transportörer där anteckningarna ska sparas minst 1 år. 

Rapportering till avfallsregistret

Alla som antecknat uppgifter om det farliga avfall som uppstått i verksamheten är skyldiga att i samband med att avfallet bortforslas eller omhändertas på annat sätt rapportera in händelsen till Naturvårdsverkets avfallsregister. Rapportering till avfallsregistret ska ske senast 2 arbetsdagar efter den tidpunkt då anteckningen ska vara förd.

Transportdokument

När du lämnar farligt avfall till någon annan för transport så måste ni gemensamt se till att det finns ett transportdokument. Dokumentet ska innehålla uppgift om avfallslämnare, mottagare, avfallsslag och avfallsmängd. Du som lämnar avfallet ska underteckna dokumentet.

Vad transportdokumentet ska innehålla framgår av 6 kap 19 § avfallsförordningen (2020:614).

Miljösanktionsavgifter

Den 1 januari 2022 träder en miljösanktionsavgift på 5000 kr i kraft för den som rapporterar in anteckningarna för sent till avfallsregistret (11 kap 8 b § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter).

Sedan tidigare gäller också att om transportdokument för transport av farligt avfall inte upprättas ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kr (11 kap 9 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter).

Miljösanktionsavgifter tillfaller staten.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten