Klimat 2030

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Kraftsamlingen går ut på att ställa om till ett mer klimatsmart samhälle till år 2030.

Texten uppdaterad 2024-02-01

Västra Götaland har som ambition att vara en fossiloberoende region till år 2030, vilket är en stor utmaning som kräver vida engagemang och initiativtagande. Alingsås kommun, liksom alla andra kommuner i länet har skrivit under Klimat 2030 och därmed åtagit sig att bidra i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle.

Omställningen genom Klimat 2030 omfattar totalt fyra fokusområden där god klimatnytta kan förväntas:

 • Hållbara transporter.
 • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster.
 • Klimatsmart och hälsosam mat.
 • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.

Kommunernas klimatlöften 2024-2026 består av 30 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Kommunerna väljer själv ut hur många och vilka av löftena man ska anta.

Alingsås kommuns klimatlöften

Kommunstyrelsen har antagit 18 klimatlöften för Alingsås för perioden 2024-2026.

Övergripande (5 av 8 löften)

 • 1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet
 • 3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet
 • 5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet
 • 6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning
 • 8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan

Inköp och upphandling (2 av 3 löften)

 • 9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
 • 10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn

Transporter (5 av 9 löften)

 • 12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle
 • 16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas
 • 17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • 18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader
 • 20. Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda

Mat (1 av 2 löften)

 • 21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål

Cirkulär ekonomi (3 av 5 löften)

 • 23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden
 • 25. Vi använder cirkulära möbler
 • 27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa

Byggnader (2 av 3 löften)

 • 28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd
 • 30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial

Carolina Dolff

NULL

Miljö- och klimatstrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret