Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klimat 2030

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Kraftsamlingen går ut på att ställa om till ett mer klimatsmart samhälle till år 2030.

Västra Götaland har som ambition att vara en fossiloberoende region till år 2030, vilket är en stor utmaning som kräver vida engagemang och initiativtagande. Alingsås kommun, liksom alla andra kommuner i länet har skrivit under Klimat 2030 och därmed åtagit sig att bidra i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle.

Omställningen genom Klimat 2030 omfattar totalt fyra fokusområden där god klimatnytta kan förväntas:

 • Hållbara transporter.
 • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster.
 • Klimatsmart och hälsosam mat.
 • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.

Klimatlöften är ett sätt att synliggöra det pågående arbetet. Löftena är 20 till antalet och ska genomföras under 2021. Kommunerna väljer själv ut hur många och vilka av löftena man ska anta.

Alingsås kommuns klimatlöften

Här är de klimatlöften Alingsås kommunfullmäktige har antagit som ska genomföras i vår kommun 2021.

 • Vi använder en klimatstyrande resepolicy.
 • Våra nya personbilar är miljöbilar.
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
 • Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa.
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
 • Vi gör investeringar för energieffektiviseringar.
 • Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal.
 • Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget.
 • Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat.

Alingsås kommun