Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hållbar utveckling – Agenda 2030

Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN:s) handlingsplan för hållbar utveckling. Totalt innehåller agendan 17 mål och 169 delmål, som alla medlemsländer i FN har åtagit sig att arbeta med. I kommunens policy för hållbar utveckling ställer sig Alingsås kommun bakom målen i Agenda 2030 och åtar sig därmed att arbeta för att hela kommunen ska utvecklas hållbart.

Texten uppdaterad 2020-09-16

Detta är Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har i och med det åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Agenda 2030 innehåller en deklaration och 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen konkretiseras med 169 delmål och 230 globala indikatorer. Agendan syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen ska ses som integrerade och odelbara. Med det menas att det behövs balans i arbetet med att nå målen och för att kunna hantera målkonflikter och stimulera synergier som kan finnas mellan miljö, ekonomi, sociala värden och samhällsplanering, vilket är en förutsättning för att nå en hållbar utveckling.

Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ledande i arbetet med att genomföra Agenda 2030. För att konkretisera ambitionen finns en nationell handlingsplan med ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling. I handlingsplanen framhålls att kommuner och regioner har centrala roller i genomförandet av Agenda 2030 och behöver integrera arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030 i sin ordinarie styrning och ledning.

Agendan syftar således att fram till år 2030 uppnå tre dimensioner av hållbar utveckling världen över:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Social hållbarhet

För att vi ska lyckas uppnå de globala målen för hållbar utveckling måste arbetet ske på lokal, regional och nationell nivå. Alla kan bidra i arbetet och ingen ska lämnas utanför.  

De 17 målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Agenda 2030 i Alingsås kommun

I september 2019 antog kommunfullmäktige en policy för hållbar utveckling i Alingsås. Policyn beskriver hur Alingsås kommunkoncern ska arbeta för att hela kommunen ska utvecklas hållbart i linje med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Det förutsätter att hela den geografiska kommunen och alla dess invånare engageras i arbetet med policyns genomförande. Policyn ska verka styrande i planering, budgetering, upphandling, uppföljning och genomförande av kommunens verksamhet. Det lokala arbetet för att förverkliga intentionerna i Agenda 2030 är även ett steg på vägen mot att uppnå Alingsås Vision 2040.

 I policyn anges fem principer som stöd för hur vi ska arbeta;

  1. Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar riktning ska väljas i första hand.
  2. Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan även utanför kommunens gränser ska vägas in.
  3. Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela organisation – ett Alingsås – och skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tillsammans med invånare, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.
  4. All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Alingsås kommun och dess invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet alltid ska ha ett lärandeperspektiv.
  5. Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt.

Vad kan jag göra?

Skulle du vilja engagera dig mer i de globala hållbarhetsmålen kan det vara klokt att fokusera på ett område som du tycker är intressant. Då blir vår gemensamma strävan mot en mer hållbar värld både lättare och roligare. Ta reda på vilka globala mål som du brinner för genom att klicka här.

Robert Gustafsson

NULL

Mänskliga rättighetsstrateg, Säkerhetsenheten