Nolhagaviken

Nolhagaviken är en igenväxande vik av Mjörn med omgivande stränder som har en omfattande fågelfauna, speciellt vår och höst.

Texten uppdaterad 2020-06-05

Området innehåller flera naturtyper som betade strandängar, naturskog, vassar, mosaikartade mader, alstrandskog, öppna vattenytor och blandsumpskog. Strandängarna betas av kor som håller landskapet öppet.

Det centralt placerade fågeltornet byggdes under sommaren 2013. Tornet är väl tilltagen i utformningen, med trappan på utsidan och med entrérampen frikopplad från tornet för att undvika vibrationer.

Tornets första plan är tillgänglighetsanpassat som tidigare och det finns en tillgänglighetsanpassad spångbro som leder till tornet. Det kan vara bra att veta att gångvägen från parkeringen till tornet är lite kuperad och består delvis av skogsmark. Dock går det bra att ta sig fram med rullstol om man har ledsagare.

Tänk på att engångsgrillar är förbjudna i tornet, på grund av allvarlig brandrisk! Det finns en grillplats i närheten av tornet där det finns några sittplatser.

Nolhagavikens naturreservat består även av ett alkärr som får växa och utvecklas fritt. I alkärret som även kallas Kongo trivs många typer av småfåglar och andra djur och insekter.

Naturreservatet förvaltas av Alingsås kommun.

Spången i alkärret Kongo

Vid Nolhagaviken finns en tillgänglighetsanpassad spång genom alkärret Kongo. Spången är 289 meter lång och möjliggör passage på ett säkert sätt samtidigt som den skyddar den speciella naturtypen som finns i alkärret.

Detta sumpskogsområde kallas Kongo sedan 1960-talet och är en del av Nolhagavikens naturreservat. Reservatet är ett av fem Natura 2000-områden i Alingsås kommun. Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU:s medlemsländer.

Området består till största delen av björk, klibbal, hägg och ask. I
buskskiktet överväger brakved. På marken växer exempelvis majbräken,
träjon och rankstarr. I vattensamlingar förekommer mest missne och
jättegröe. Vid högvatten översvämmas området. Det finns gott om
olika fågelarter som häckar här, som större och mindre hackspett,
björktrast, grå och svartvit flugsnappare, grönfink, gärdsmyg, rödhake,
svarthätta, kungsfågel, gulsångare, trädkrypare med flera.

På grund av Kongos höga naturvärden är det viktigt att du som besökare visar respekt och hänsyn när du passerar genom området. Led din cykel och kör absolut inte moped. Om du tar med din hund så ska den vara kopplad. Ledarhund är alltid tillåten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen