Hjortmarka

Hjortmarka naturreservat är ett tätortsnära naturområde och ett populärt friluftsområde med många vandringsleder och motionsspår.

Texten uppdaterad 2024-06-18

Hjortmarka utgör ett mycket populärt friluftsområde på promenadavstånd från Alingsås centrum. Centralt beläget i Hjortmarka finns Hjortgården som är en friluftsgård. Det finns ett välutvecklat systemet av motionsspår och strövstigar som utgår ifrån Hjortgården, längden varierar från 1,7 km till 10 km. Runt Hjortgården finns också flertalet grillplatser. Caféet och motionscentralen Hjortgården drivs av orienteringsklubben Skogshjortarna.

Naturreservatet utgör en grön kil in mot staden från skogsområdena i öster. I delarna närmas staden kännetecknas naturreservatet av mogna till äldre ekbestånd med ökande inslag av tall på höjderna, så kallad hedekskog. I de nedre delarna av sluttningarna övergår hedekskogen till artrikare ek-hasselbestånd med inslag av andra ädellövträd. Längre österut blir tallen allt mer dominerande.

I Hjortmarka finns områden med vitsippa, bergslok och liljekonvalj. Du kan även stöta på blåsippa, vätteros, storrams, trolldruva och tandrot. Närmast Hjortgården finns öppna ytor av gammal åkermark med en ofta blomsterrik men ur naturvårdssynpunkt relativt trivial flora.

De många sjöarna i Hjortmarka bidrar starkt till områdets attraktivitet för friluftslivet. Centralt är Stora Kroksjön som med sitt tysta och ostörda läge ger en påtaglig vildmarkskänsla.

Stora Kroksjön är en attraktiv fiskesjö med inplanterad öring. Stora Koksjön och fiskedammarna arrenderas av Linnefors sportfiskeklubb. Endast medlemmar i sportfiskeklubben får fiska i Stora Kroksjön och dammarna, och det är enbart flugfiske som gäller för dess medlemmar, allt annat fiske är otillåtet.

Jenny Leonardsson

NULL

Enhetschef, Miljöenheten

Anna Lindqvist

NULL

Skogsmästare , Trafik- och parkenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen