Kyrkoplan

Kyrkoplan ligger centralt i anslutning till stadskyrkan, Christinae kyrka.

Texten uppdaterad 2023-08-25

Växter och minnessten

Kyrkoplan omges av en rad med lindar. På parkens centrala yta växer almar och lönnar varav två av dessa är rödbladiga. Strax söder om kyrkan finns Jonas Alströmers grav med en minnessten innanför en gjutjärnsinhägnad.

Historia

Nuvarande kyrkoplan var kyrkogård fram till 1843 då den nya kyrkogården norr om Norra Ringgatan togs i bruk. Då frilades platsen kring kyrkan och den fick då sin nuvarande utformning. Kyrkoplanen var inhägnad med ett gjutjärnsstaket fram till 1941. Stadskyrkan benämns Christinae Kyrka efter drottning Kristina och byggdes 1629-1650. Den inhägnade kyrkogården vette mot Drottninggatan. På de övriga sidorna gränsade kyrkogården mot bebyggda tomter och ett par ladugårdar. Troligen var kyrkogården en av de få platser i staden som hade träd på 1700-talet. Att plantera träd på andra platser än på kyrkogårdar och att anlägga parker inne i städerna blev inte vanligt förrän vid 1800-talets mitt.

År 2003 byggdes ett församlingshem till på kyrkans nordvästra sida. Arkitekt till den runda byggnaden är Carl Nyrén.

Alingsås kommun