Biologisk mångfald genom blommande gräsmattor

Alingsås kommun jobbar för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen. Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor gynnas den biologiska mångfalden.

Texten uppdaterad 2023-03-23

Brunnsparken, äng. Gökblomster, Lychnis flos-cuculi 

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald handlar om att ha ett rikt växt- och djurliv, en bra blandning och variation mellan växter, djur och livsmiljöer. Ju fler olika slags djur och växter det finns på en plats, desto större biologisk mångfald har platsen. Biologisk mångfald är en förutsättning för vår överlevnad och livskvalitet.

Biologisk mångfald är en ekosystemtjänst

Biologisk mångfald är något som kallas för en stödjande ekosystemtjänst som är en viktig förutsättning för flera reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster. Förutom att mångfalden av arter och livsmiljöer har ett värde i sig så har de stor betydelse för tillhandahållandet av ekosystemtjänsterna. Mer än hälften av alla ekosystemtjänster är beroende av biologisk mångfald.

Det går inte att säga exakt hur många eller vilka arter som måste finnas för att en särskild ekosystemtjänst ska fungera. Däremot kan man säga att en större variation i ett ekosystem, alltså en högre biologisk mångfald, generellt är positiv och ökar sannolikheten att ekosystemtjänster ska fungera också när klimatet och miljön förändras.

Blommande gräsmattor

Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor gynnas den biologiska mångfalden. Ängar är en av våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. Om gräsmattan inte klipps och örterna får blomma hittar bin och fjärilar mat och fjärilslarverna hinner utvecklas till nya fjärilar.

Det är dock mycket svårt att veta om en yta passar som blommande gräsmatta, dels så beror det på vilken fröbank det finns och vilken typ av jord, ytan håller.

På vissa ytor tar det flera säsonger för innan man kan se en ökande blomning och vissa ytor innehåller bara gräs, därför är det hela tiden ett lite experimenterande om vilka ytor som passar till vad.

En blommande gräsmatta innebär att man bara slår växtmaterialet en gång om året, detta får sedan ligga och torka i cirka en vecka innan det tas upp och körs bort.

Anledningen till att det får ligga kvar för att sedan köras bort är att det då fröar av sig och inte göder ytan när det förmultnar.

En oklippt gräsmatta kan se ovårdad ut.

För att visa att vi låter gräsmattan blomma klipper vi oftast en så kallad slottsklippning runt ytan för att det ska synas att vi är där och medvetet låter gräsmattan blomma.

Inför varje ny säsong så letar vi efter fler platser att låta gräsmattorna blomma.

Exempel på några blommande gräsmattor eller anlagda ängsytor i Alingsås kommun

 • Dagvattensystemet i Linnebäck
 • Brunnsparken
 • Markgatans förlängning ner mot Gerdsken
 • Ingareds ängar, dammen
 • Sollebrunn bakom busstorget

Högvuxna gräsytor

Den största arealen av de gräsytor som inte slås i sommar är fortfarande så kallade långgräsytor där syftet inte är att skapa ängslika förutsättningar för den biologiska mångfalden, utan främst att ytorna har en lägre skötselkostnad och att det är bättre för miljön då det leder till mindre utsläpp från maskiner.

En långgräsyta mulchas en till två gånger om året ner med traktor, och växtmaterialet får ligga kvar.

Prickvingad svävfluga Bombylius medius

Alingsås kommuns omställning

 • Dom senaste 5 åren så har vi anlagt nästan 15 000 kvm ängsyta.
 • Vi har ändrat vår skötsel från mulchning av högvuxna gräsytor till att slå dom som äng och sedan köra bort växtmaterialet med 25 000 kvm.
 • Slutat klippa gräsmattor varje vecka och istället sköta ytorna som ängsytor eller högvuxna gräsytor med en areal av cirka 48 000 kvm

Totalt så motsvarar detta nästan ytan av 12 stycken fullstora fotbollsplaner.

I år så börjar vi slå våra högvuxna gräsytor veckan efter midsommar.

Ängsytorna börjar att slås vecka 35.

Vi uppmanar allmänheten att respektera detta och inte försöka stoppa/hindra utförarna att utföra sitt jobb, kontakta i stället parkenheten och kom med förslag och synpunkter på hur vi till nästa säsong kan ändra driften av vissa ytor.

Här har vi ställt om

 • Äng:
  • Brunnsparken tre stycken anlagda ängsytor 1351 kvm
  • Mariedal anlagd ängsyta 2272 kvm
 • Äng:

  • Tre stycken anlagda jubileumsängar Kungälvsvägen, Vänersborgsvägen och Kristineholm totalt 2475 kvm
 • Äng:

  • Ingareds damm anlagd ängsyta 3160 kvm

  Från bruksgräs till högvuxen gräsyta:

  • Sjuhäradsgatan 2042 kvm
  • Tegelbruket 1315 kvm

  Från högvuxen gräsyta till ängsyta:

  • Tegelbruket 3415 kvm
  • Ingared 1915 kvm
  • Fruktlunden 5284 kvm

  Från bruksgräs till ängsyta:

  • Markgatan 1476 kvm
 • Äng:

  • Hjortmarka 4039 kvm
  • Norra Fiskaregatan 2334 kvm
  • Linnebäck 1987 kvm

   

  Från högvuxen gräsyta till ängsyta:

  • Götarondellen 400 kvm
  • Poppelgatan 3000 kvm
  • Ingared 1721 kvm

  Från bruksgräs till ängsyta:

  • Savannen 2362 kvm
  • Nolhaga parken 5412 kvm
  • Sollebrunns busstorg 880 kvm
 • Anlagda ängar:

  Göteborgsparken, Vänersborgsvägen (Circle K och Sävelundsrondellen), bullervall Boråsvägen, Kungälvsvägen samt sådd av fleråriga fröer på befintlig äng Kristineholm.

  1808 kvm totalt.

  Från bruksgräs till ängsyta:

  Gerdskavallen 555 kvm

  Stationsgatan längs med bullervall 3000 kvm

  Växthusgatan 40 kvm

  Vänersborgsvägen 410 kvm

  Boråsvägen 241 kvm

  Kometgatan 3655 kvm

  Sävelundsgatan 3935 kvm

  Brunnsparken 1796 kvm

  Krangatan 995 kvm

  Norra Fiskaregatan 1029

  Norsesunds vägen 1606 kvm

  Ingareds gatan 100 kvm

  Linnebäck G/C 2234 kvm

  Ingared Sjöbovägen 1006 kvm

  Flatholmsvägen 1475 kvm

  Göteborgsparken 1904 kvm

  Från bruksgräs till högvuxen gräsyta:

  Färgaregatan 240 kvm

  Paradisgatan 245 kvm

  Nolhaga allé 1000 kvm

  Stråhles allé 2377 kvm

  Holmgatan 318 kvm

 • Anlagda ängar:

  Gamla Vänersborgsvägen  3600 kvm

  Från högvuxen gräsyta till ängsyta

  Kungälvsvägen bullervall    17 800 kvm

  Keramikgatan                         2300 kvm

  Tegelbruket                             1300 kvm

   

  Från gräsyta till ängsyta

  Hasselgatan 1000 kvm

  Linnégatan 400 kvm

 • Från bruksgräs till ängsgyta

  Gräfsnäs 3200 kvm

  Sollebrunn 5500 kvm

  Backstigen 700 kvm

  Anlagda ängar

  Stråhles allé 300 kvm

  Svedenborgsgatan 200 kvm

   

Alingsås kommun