2 Driftstörningar
sv Swedish

Blommande gräsmattor

Alingsås kommun jobbar för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen. Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor gynnas den biologiska mångfalden.

Texten uppdaterad 2022-05-03

Brunnsparken, äng. Gökblomster, Lychnis flos-cuculi 

Ängar är en av våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. Om gräsmattan inte klipps och örterna får blomma hittar bin och fjärilar mat, och fjärilslarverna hinner utvecklas till nya fjärilar.

En blommande gräsmatta innebär att man bara slår växtmaterialet en gång om året. Detta får sedan ligga och torka i cirka en vecka innan det tas upp och körs bort. Anledningen till att det får ligga kvar för att sedan köras bort är att det då fröar av sig och inte göder ytan när det förmultnar. Ängsytorna börjar att slås i slutet av augusti.

En oklippt gräsmatta kan se ovårdad ut. För att visa att vi låter gräsmattan blomma klipper vi oftast en så kallad slottsklippning runt ytan för att det ska synas att vi är där och medvetet låter gräsmattan blomma.

Några exempel på blommande gräsmattor eller anlagda ängsytor i Alingsås kommun är dagvattensystemet i Linnebäck, Brunnsparken, Markgatans förlängning ner mot Gerdsken, Ingareds ängar samt dammen och Sollebrunn bakom busstorget.

Arbete under utveckling

Det kan vara svårt att veta om en yta passar som blommande gräsmatta. Det beror dels på vilken fröbank det finns och vilken typ av jord ytan håller.

På vissa ytor tar det flera säsonger innan man kan se en ökande blomning och vissa ytor innehåller bara gräs. Därför är det hela tiden ett experimenterande om vilka ytor som passar till vad. Inför varje ny säsong letar vi efter fler platser att låta gräsmattorna blomma.

Kontakta gärna oss på park- och naturenheten om du har förslag och synpunkter på hur vi till nästa säsong kan ändra driften av vissa ytor.

Högvuxna gräsytor

Den största arealen av de gräsytor som inte slås i kommunen är fortfarande så kallade högvuxna gräsytor, kallas även långgräsytor. Där är inte syftet att skapa ängslika förutsättningar för den biologiska mångfalden, utan främst att ytorna har en lägre skötselkostnad och att det är bättre för miljön då det leder till mindre utsläpp från maskiner.

En högväxt gräsyta klipps en till två gånger om året ner med traktor, och växtmaterialet får ligga kvar. Högvuxna gräsytor börjar slås veckan efter midsommar.

Prickvingad svävfluga Bombylius medius

Vad är biologisk mångfald?

Begreppet biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. Den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll för naturens grundläggande funktioner, så som pollinering och rening av luft och vatten. I en miljö med biologisk mångfald finns det olika arter och olika naturtyper, men också genetisk variation inom arter.

Ekosystem och biologisk mångfald är mål nummer 15 i Agenda 2030. I kommunens policy för hållbar utveckling ställer sig Alingsås kommun bakom målen i Agenda 2030 och åtar sig därmed att arbeta för att hela kommunen ska utvecklas hållbart.

Alingsås kommuns omställning i siffror

 • De senaste fyra åren så har vi anlagt nästan 10 000 kvadratmeter ängsyta.
 • Vi har ändrat vår skötsel från klippning av högvuxna gräsytor till att slå dessa som äng och sedan köra bort växtmaterialet med 15 735 kvadratmeter.
 • Slutat klippa gräsmattor varje vecka och istället sköta ytorna som ängsytor eller högvuxna gräsytor med en areal av cirka 15 000 kvadratmeter.

Totalt motsvarar detta nästan ytan av sex fotbollsplaner.

Här har vi ställt om

 • Äng:
  • Brunnsparken tre stycken anlagda ängsytor 1351 kvm
  • Mariedal anlagd ängsyta 2272 kvm
 • Äng:

  • Tre stycken anlagda jubileumsängar Kungälvsvägen, Vänersborgsvägen och Kristineholm totalt 2475 kvm
 • Äng:

  • Ingareds damm anlagd ängsyta 3160 kvm

  Från bruksgräs till högvuxen gräsyta:

  • Sjuhäradsgatan 2042 kvm
  • Tegelbruket 1315 kvm

  Från högvuxen gräsyta till ängsyta:

  • Tegelbruket 3415 kvm
  • Ingared 1915 kvm
  • Fruktlunden 5284 kvm

  Från bruksgräs till ängsyta:

  • Markgatan 1476 kvm
 • Äng:

  • Hjortmarka 4039 kvm
  • Norra Fiskaregatan 2334 kvm
  • Linnebäck 1987 kvm

   

  Från högvuxen gräsyta till ängsyta:

  • Götarondellen 400 kvm
  • Poppelgatan 3000 kvm
  • Ingared 1721 kvm

  Från bruksgräs till ängsyta:

  • Savannen 2362 kvm
  • Nolhaga parken 5412 kvm
  • Sollebrunns busstorg 880 kvm
 • Anlagda ängar:

  Göteborgsparken, Vänersborgsvägen (Circle K och Sävelundsrondellen), bullervall Boråsvägen, Kungälvsvägen samt sådd av fleråriga fröer på befintlig äng Kristineholm.

  1808 kvm totalt.

  Från bruksgräs till ängsyta:

  Gerdskavallen 555 kvm

  Stationsgatan längs med bullervall 3000 kvm

  Växthusgatan 40 kvm

  Vänersborgsvägen 410 kvm

  Boråsvägen 241 kvm

  Kometgatan 3655 kvm

  Sävelundsgatan 3935 kvm

  Brunnsparken 1796 kvm

  Krangatan 995 kvm

  Norra Fiskaregatan 1029

  Norsesunds vägen 1606 kvm

  Ingareds gatan 100 kvm

  Linnebäck G/C 2234 kvm

  Ingared Sjöbovägen 1006 kvm

  Flatholmsvägen 1475 kvm

  Göteborgsparken 1904 kvm

  Från bruksgräs till högvuxen gräsyta:

  Färgaregatan 240 kvm

  Paradisgatan 245 kvm

  Nolhaga allé 1000 kvm

  Stråhles allé 2377 kvm

  Holmgatan 318 kvm

Park och natur

NULL