Alströmersgatan

En allé med stadsbyggnadsideal från mitten av 1800-talet.

Texten uppdaterad 2020-06-29

Träd

Gatan kantas av lindar. Norr om Kungsgatan anlades bilparkering mellan träden. De dåliga livsbetingelserna för trädens rötter har medfört att de svårt skadade gamla lindarna under 1994-95 bytts ut mot en smalkronig variant av lind – Tilia cordata ’Erecta’. Denna lind lämpar sig för trånga gator där kronvolymen inte får bli för omfattande. Marken har anlagts så att träden fått bättre levnadsvillkor. Söder om Kungsgatan står gamla lindar kvar.

Historia

Vid 1800-talets mitt utvecklades ett stadsbyggnadsideal som med sina breda, trädplanterade gator kan betecknas som ”boulevardstaden”. Det viktigaste skälet till att dessa gator anlades var behovet av brandgator i de tättbebyggda trästäderna. Behovet fastlades i ”Byggnadsstadgan för Sveriges städer” år 1874. Den har haft stor betydelse för planeringen och trädplanteringen under denna tid i de svenska städerna, däribland Alingsås. Alströmersgatan är ett sådant exempel.

Alingsås kommun