Mätverksamhet

Vi utför många olika MBK-tjänster, Mätning – Beräkning – Kartering, åt både kommunala förvaltningar och externa kunder. Kostnad för mätverksamhet regleras av gällande GIS-taxa.

Texten uppdaterad 2023-08-22

 • Vid en gränsanvisning markeras gränsen med markering till exempel med ett läkt eller med sprayfärg. En gränsanvisning kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar men också lokalisering av överväxta eller delvis raserade gränsmärken. Några nya gränsmarkeringar sätts inte ut vid en gränsanvisning. En förutsättning för gränsanvisning är att gränserna är fastställda. En gränsanvisning får inte rättskraft, det vill säga den är inte juridiskt bindande.

  Kostnad regleras av gällande GIS-taxa.

 • Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnadens läge stämmer överens med bygglovbeslutet. Lägeskontroll av bottenplattan ska utföras efter formsättning och armering, men innan gjutning av plattan sker. Detta för att underlätta om något bör justeras eller åtgärdas. En nybyggnation kräver att du måste kontakta en sakkunnig person för att göra en lägeskontroll.

  Paketpris för utstakning och lägeskontroll finns som ger ett billigare pris. Kostnad regleras av gällande GIS-taxa.

 • Enligt plan- och bygglagen skall byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Det är via utstakning som en byggnad kan uppföras på rätt plats. Fel i plan eller höjdläge för byggnad kan leda till dels skadeståndsanspråk från berörda grannar, dels dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Det är kommunens bygglovavdelning som avgör om husutstakning krävs för bygglovet. För att utstakning utförs på rätt sätt behövs att en behörig person genomför husutstakning.

  Grovutstakning görs innan sprängning eller schaktning påbörjas. Det innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt via utsättning av käppar. Man sätter också en höjdfix om så behövs.

  Finutstakning görs oftast efter schaktning. Det innebär att byggnadens hörn markeras och trådar spänns upp i blivande fasadliv. Profilstolpar i byggnadens hörn sätter du upp innan finutstakning påbörjas. För att vi skall kunna få byggnaden på rätt plats och med rätt höjd måste dessa profiler ha god stabilitet.

  Paketpris för utstakning och lägeskontroll finns som ger ett billigare pris. Kostnad regleras av gällande GIS-taxa.

 • Vi hjälper även till med bland annat:

  • Byggstomnät
  • Kartframställning
  • Koordinatberäkning
  • Projektering
  • Ledningsmätning
  • Industrimätning
  • Avvägning
  • Terrängmodeller
  • Volymberäkningar

Interna genvägar

Taxor och avgifter

GIS-enheten

NULL

Stabsavdelningen samhällsbyggnadsförvaltningen