sv Swedish

Kartor och geodata

Kommunens kartproduktion bygger på fältmätningar och flygbilder. Under flikarna här i menyn för kartor finns kortfattad information om några av våra kartprodukter som exempelvis nybyggnadskarta, baskarta, grundkarta, höjdkarta och ortofoto.

Det går bra att kontakta GIS-enheten för kartuppdrag. Kostnad för kartorna regleras av gällande PBL-taxa.

Texten uppdaterad 2020-09-18

 • Baskartan, kommunens primärkarta, är en detaljerad karta med hög noggrannhet. Den innehåller fastighetsindelning, byggnader, vägar, vatten, höjdinformation m.m. Kartan bygger dels på fältmätningar och dels på flygfotografering på låg flyghöjd.

  Baskartan uppdateras och kompletteras fortlöpande för att bibehålla sin kvalitet för framställning av andra kartor. Baskartan är underlag till grundkarta, nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta.

  Kartan kan levereras med valfritt innehåll, vanligast förekommande digitala format eller utritad i önskad skala och A-format.

 • Grundkartan består av fastighetskartans redovisning av fastigheter samt Primärkartans kartdetaljer. Grundkartan upprättas genom fältmätning/inventering av det berörda området som bygger på uttag från Primärkartan. Detta innebär att man noga går genom dataredovisningen på kartan så att den stämmer med verkligheten.

  Grundkartan används som juridiskt kartunderlag för upprättande och redovisning av detaljplan.

 • Kommunen har höjddata i form av höjdmodell, höjdkurvor och punktmoln från flygburen laserscanning.

  Laserscanningen är kommuntäckande och utfördes senast 2018 med en punkttäthet av 10 punkter per kvadratmeter.

 • Nybyggnadskarta är obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov.  Nybyggnadskartan redovisar befintlig bebyggelse, fastighetsgränser, eventuella gällande planer, höjdkurvor och andra viktiga byggnationsrelevanta objekt inom fastigheten.

  Det finns två typer av nybyggnadskartor. En fullständig nybyggnadskarta innehåller information om anslutning till kommunalt VA, detta saknas i en enkel nybyggnadskarta.

  •  Enkel nybyggnadskarta
   • För mindre tillbyggnader och komplementbyggnader, tex garage, attefallshus, uterum.
   • För all nybyggnation(enbostadshus, flerbostadshus, övriga byggnader m.m) utanför detaljplanelagt område.
  • Fullständig nybyggnadskarta
   • För nybyggnation eller större tillbyggnad inom detaljplanelagt område med anslutning till kommunalt VA.

   

  Nybyggnadskarta upprättas av GIS-enheten efter beställning. Du beställer en nybyggnadskarta via vår e-tjänst.
  Vanligtvis upprättas kartan i A3 format och i skala 1:500. Den kan levereras i PDF-format eller i pappersformat. Kartunderlaget kan även fås i DWG-format. DWG-format kräver att du har ett program i din dator som kan hantera DWG-filer, till exempel AutoCad.

 • Ett ortofoto är en skalriktig flygbild. Ortofoton kan användas som ett alternativ till en karta eller som en bakgrundsbild tillsammans med annan kartinformation. Ortofotot är kommuntäckande och har fotograferats vid olika tillfällen, senast 2019.

  Ortofoto går att beställa i olika format, vanligast är Geotiff.

 • För kommuninvånare, näringsliv och besökare har GIS-enheten tagit fram en interaktiv webbkarta med en stor mängd tänd- och släckbara kartskikt. Här kan man hitta information om alla kommunens verksamhetsområden men även en hel del om föreningsliv och annat som är bra att veta för att ha ett gott liv i Alingsås kommun! Är du intresserad av vilka bestämmelser som gäller för en fastighet så kan du se alla antagna detaljplaner i kartan, du kan även mäta avstånd och ytor samt skriva ut din egen karta. Manual för webbkartan hitta du här.

  GIS-enheten skapar även specialanpassade webbkartor, som till exempel kartan för Trästadskonferensen.

GIS-enheten

NULL

Stabsavdelningen samhällsbyggnadsförvaltningen