Kartor och geodata

Kommunens kartproduktion bygger på fältmätningar och flygbilder. Under flikarna här i menyn för kartor finns kortfattad information om några av våra kartprodukter som exempelvis nybyggnadskarta, baskarta, grundkarta, höjdkarta och ortofoto.

Det går bra att kontakta GIS-enheten för kartuppdrag. Kostnad för kartorna regleras av gällande GIS-taxa.

Texten uppdaterad 2024-02-06

 • Baskartan, kommunens primärkarta, är en detaljerad karta med hög noggrannhet. Den innehåller fastighetsindelning, byggnader, vägar, vatten, höjdinformation m.m. Kartan bygger dels på fältmätningar och dels på flygfotografering på låg flyghöjd.

  Baskartan uppdateras och kompletteras fortlöpande för att bibehålla sin kvalitet för framställning av andra kartor. Baskartan är underlag till grundkarta, nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta.

  Kartan kan levereras med valfritt innehåll, vanligast förekommande digitala format eller utritad i önskad skala och A-format.

 • Grundkartan består av fastighetskartans redovisning av fastigheter samt Primärkartans kartdetaljer. Grundkartan upprättas genom fältmätning/inventering av det berörda området som bygger på uttag från Primärkartan. Detta innebär att man noga går genom dataredovisningen på kartan så att den stämmer med verkligheten.

  Grundkartan används som juridiskt kartunderlag för upprättande och redovisning av detaljplan.

 • Kommunen har höjddata i form av höjdmodell, höjdkurvor och punktmoln från flygburen laserscanning.

  Laserscanningen är kommuntäckande och utfördes senast 2018 med en punkttäthet av 10 punkter per kvadratmeter.

 • Nybyggnadskartan är ett obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov. Nybyggnadskartan redovisar befintlig bebyggelse, fastighetsgränser, gällande planer och byggnadsreglerande bestämmelser, höjdkurvor, servitut samt andra viktiga byggnationsrelevanta objekt inom fastigheten.

  Nybyggnadskartan upprättas av GIS-enheten efter beställning. Du beställer en nybyggnadskarta via vår e-tjänst.

  Kartan redovisas mellan skala 1:100 och 1:1000, beroende på fastighetens storlek och den kan levereras i pappers- och/eller pdf-format. Dwg-underlag kan också levereras för att användas som skissmaterial, men kan ej användas som en giltig nybyggnadskarta.

 • Ett ortofoto är en skalriktig flygbild. Ortofoton kan användas som ett alternativ till en karta eller som en bakgrundsbild tillsammans med annan kartinformation. Ortofoto går att beställa i olika format, vanligast är Geotiff.

 • För kommuninvånare, näringsliv och besökare har GIS-enheten tagit fram en interaktiv webbkarta med en stor mängd tänd- och släckbara kartskikt. Här kan man hitta information om alla kommunens verksamhetsområden men även en hel del om föreningsliv och annat som är bra att veta för att ha ett gott liv i Alingsås kommun! Är du intresserad av vilka bestämmelser som gäller för en fastighet så kan du se alla antagna detaljplaner i kartan, du kan även mäta avstånd och ytor samt skriva ut din egen karta. Manual för webbkartan nås genom att klicka på informations-rutan i kartans nedre vänstra hörn.

Interna genvägar

Taxor och avgifter

GIS-enheten

NULL

Stabsavdelningen samhällsbyggnadsförvaltningen