Adressändring och lägenhetsregister

Vi på GIS-enheten ansvarar för adressättning och lägenhetsregister. Vi kan hjälpa dig att få en korrekt adress samt ge råd vid lägenhetsnumrering.

Texten uppdaterad 2020-05-05

 • Aktuella och korrekta adresser med koppling till geografin är grundläggande för en rad verksamheter i olika delar av samhället. Adresserna knyter samman personer, företag och verksamheter med platsen.

  Kommunen är ansvarig för adressättningen inom sin kommun. Adresserna ska vara utformade enligt svensk standard. Adresser aviseras fortlöpande till Skatteverket för att användas som grund för folkbokföringen samt till PostNord AB som beslutar om postnummer och postort.

  Exempel på verksamheter där adresserna är centrala är:

  • Räddningstjänsten och polisen

  • Post och distribution

  • Folkbokföringen

  • Transportplanering och navigering

  • Kommunal ärendehantering

 • En belägenhetsadress skall finnas för varje entré till bostadshus, fritidshus, samlingslokaler och på de byggnader där det finns verksamhet i någon form. Adressen pekar på en specifik plats och är unik inom kommunen. Belägenhetsadressen består av två delar; adressområde och adressplats. Adressområde är oftast ett gatunamn, på landsbygden förekommer ibland trakt- eller bynamn. Adressplats är alltid ett nummer ibland kompletterat av en bokstav.

  I Alingsås kommun hanteras adressättningen generellt i samband med beviljade bygglov.

 • Kommunen ansvarar för ajourhållning av uppgifterna till lägenhetsregistret. Lägenhetsnumrering följer en nationell standard och består av fyra siffror varav de två första anger våningsplan och de två sista bostadslägenhetens läge inom våningsplanet.

  Du som äger ett hus med två eller flera lägenheter ska rapportera nybyggda, förändrade och borttagna bostadslägenheter till kommunen. Det gör du via E-tjänsten Ajourhållning av lägenhetsregistret, här finns även mer information om vilka uppgifter som efterfrågas och hur man går till väga.

  Bor du i lägenhet ska din fastighetsägare ha informerat dig om vilket nummer din lägenhet har samt anslagit dessa väl synligt i fastigheten.

 • Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats, innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid, då namngivning görs genom ett samrådsförfarande med påföljande politiska beslut.

  Kommunal namngivning omfattar namn på:

  • Gator, vägar, gc-vägar, torg, p-platser och parker

  • Kvarter

  • Kommundelar

  • Byggnader och anläggningar (t ex skolor och idrottsplatser)

  GIS-enheten presenterar i samråd med sakkunniga förslag till namngivning och ändringar i befintlig namnsättning och samhällsbyggnadsnämnden fastställer namngivningen.

GIS-enheten

NULL

Stabsavdelningen samhällsbyggnadsförvaltningen