sv Swedish

Nyansökan försörjningsstöd

Texten uppdaterad 2023-02-08

Försörjningsstödet är behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Målet är att försörjningsstödet ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Normalt anses föräldrarna vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år eller avslutat gymnasieskolan.

Din rätt att få försörjningsstöd

Det finns faktorer som påverkar din rätt att få försörjningsstöd.

Försäljning av tillgångar

Tillgångar (till exempel bankmedel, aktier eller kapitalvaror) som lätt går att sälja, kan påverka rätten till försörjningsstöd. Även fastighet och bil är tillgångar som kan påverka din rätt till försörjningsstöd.

Arbetsmarknadens förfogande

Är du arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen samt aktivt söka och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning för att kunna få försörjningsstöd.

Du som på grund av sjukdom inte kan arbeta ska kunna styrka detta med läkarintyg.

Kompetenshöjande verksamhet

Har du varit arbetslös länge eller är under 25 år kan socialtjänsten begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Om du tackar nej till sådant erbjudande kan försörjningsstöd vägras eller nedsättas.

Sekretess och tystnadsplikt

Att du får försörjningsstöd och är registrerad hos socialförvaltningen är
sekretessbelagt. Personalen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga utan ditt samtycke. För att undvika felaktiga utbetalningar finns däremot en informationsskyldighet mellan vissa myndigheter, exempelvis Försäkringskassan och socialförvaltningen.

Försäkringskassan kan hjälpa dig med bostadsbidrag, bostadstillägg och boendetillägg

Om du har låga inkomster kan du ha rätt till att få hjälp med din boendekostnad. Det finns olika sorters bidrag och vilket du kan söka beror på din situation. Du vänder dig till Försäkringskassan om du vill ansöka om någon av dessa bidrag.

Telefontider

Mottaget, nyansökningar, ingen handläggare
Måndag-fredag, kl 13.15-14.30

Enhet Stöd och försörjning

NULL

Om du INTE har en handläggare, Avdelning Vuxna, Socialförvaltningen

Åsa Sönderaas Persson

NULL

Enhetschef, Enhet stöd och försörjning, Socialförvaltningen