1 Driftstörningar

Överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum

Vill du komma i kontakt med oss, boka i första hand en tid att bli uppringd via vår e-tjänst. Annars har vi telefontid måndag och torsdag kl. 10-12 på nummer 0322-61 61 60.

Våra partners som myndigheter, tingsrätten, försäkringskassan, socialtjänsten, banker, mäklare med flera, som i sitt yrke behöver komma i kontakt med oss, kan ringa till växeln på telefonnummer 0322-61 60 00 och få kontakt med handläggare utanför telefontiden.

– Behöver du hjälp inför inlämning av årsräkningen? Här hittar du en instruktionsfilm

E-tjänster och blanketter kopplade till godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap

Ytterligare information om ställföreträdarskap

 • I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är du både i vårdnadshavares och i förmyndares ställe. Som god man ersätter du inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, utan detta sköts av ett boende eller familjehem. I de flesta fall har barnet föräldrar någonstans i världen och gode mannen är bara en tillfällig juridisk företrädare. Efter ett positivt beslut i asylfrågan bör barnet snarast få en särskilt förordnad vårdnadshavare och godmanskapet upphör därmed.

  Läs mer om godmanskap för ensamkommande här. 

 • Här kan du eller en anhörig till dig ansöka om god man eller förvaltare.

  Egen ansökan

  Den använder du om du själv kan fylla i en ansökan. När du är klar skickar du till Alingsås tingsrätt. Ansök med den här blanketten.

  Ansökan från anhörig

  Den använder du som är anhörig till någon som behöver en god man eller förvaltare. När du är klar skickar du den till Alingsås tingsrätt. Ansök med den här blanketten.

  Tänk på att försöka svara så noga som möjligt på alla frågor. Till din ansökan kan du bifoga följande:

  • Läkarintyg – tala med din läkare då det finns ett särskilt läkarintyg för god man och förvaltare.
  • Personbevis – finns på Skatteverkets hemsida att skriva ut/beställa.
  • Yttrande från dina anhörig, vad tycker de om ett eventuellt godmanskap/förvaltare.
  • Yttrande från tjänsteman t.ex. socialsekreterare, kontaktperson, boendestödjare, hemtjänstpersonal m.m.

  Bilagorna underlättar processen och kan göra att det går snabbare att få fram en ställföreträdare till dig. Stöter du på svårigheter med att få fram dessa bilagor så kan du skicka din ansökan utan bilaga.

 • Framtidsfullmakt – istället för godmanskap

  Framtidsfullmakt ger dig möjlighet att utse någon som ska sköta dina angelägenheter när du inte längre kan göra det själv. Den ska alltså ses som ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakten innebär att du, när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk, kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan det.

  Läs mer om framtidsfullmakt på den här sidan.

  Anhörigbehörighet – ytterligare ett alternativ till godmanskap

  Om en anhörig till dig som är över 18 år inte längre kan företräda sig själv på grund av sjukdom, behöver du tack vare anhörigbehörigheten inte en längre ha fullmakt för att företräda personen i alla avseenden.

  Läs mer om anhörigbehörighet på den här sidan.

 •  

  Ställföreträdare

  Ställföreträdare är ett samlingsbegrepp för förmyndare, god man och förvaltare.

  God man

  En god man är person som utses för att utföra ett visst uppdrag för en person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

  Förvaltare

  Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att förvaltaren inte är beroende av den enskildes samtycke utan handlar på eget ansvar i den enskildes intresse och för dennes räkning. Den som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga, det vill säga möjligheten att själv sluta avtal med mera, medan den som har en förvaltare förlorar rättshandlingsförmågan på de områden som förvaltaren övertar.

  Överförmyndare

  I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. Detta för att inte rättsförluster ska uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.

  Överförmyndarspärrat konto

  Att ett konto är försett med en överförmyndarspärr innebär att överförmyndarnämndens samtycke krävs för att du som ställföreträdare ska kunna göra uttag från kontot. En huvudman med god man får alltid disponera sina egna pengar och därmed ta ut pengar från kontot utan överförmyndarnämndens samtycke. Det får däremot inte barn under 18 år eller personer som har förvaltare göra.

 • Överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum handlägger ärenden för överförmyndarnämnderna i båda kommunerna.

  Enheten, som består av sex personer, har i uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Kortfattat kan sägas att uppdraget går ut på att se till att den som har en ställföreträdare inte lider rättsförluster till följd av ställföreträdarskapet.

  Här nedan följer information och länkar till respektive kommuns överförmyndarnämnd samt deras sammanträdesdatum.

  Alingsås kommun
  Förtroendevalda i överförmyndarnämnden 
  Sammanträdesdatum

  Lerums kommun
  Förtroendevalda i överförmyndarnämndens
  Sammanträdesdatum

Vanliga frågor

 • Ansökan om god man görs till ansvarig tingsrätt för den kommun där den som behöver god man/förvaltare är folkbokförd. Det finns länkar längst ner på sidan till domstolarnas information.

  En ansökan om god man/förvaltare kan göras av dig som vill ha god man eller av make/maka/sambo, barn, föräldrar och syskon. Ansökan ska bland annat innehålla uppgift om skäl till ansökan, uppgifter om den som behöver god man och på den som ansöker, förordnandets omfattning: förvalta egendom, bevaka rätt, sörja för person med mera. Till ansökan ska du bifoga handlingar som styrker behovet av hjälp, till exempel ett läkarintyg, en socialtjänstutredning, skrivelse från kurator eller yttrande från biståndsbedömare.

  Är den som behöver god man eller förvaltare folkbokförd i Alingsås eller Lerums kommun skickas ansökan till Alingsås tingsrätt.

 • Det går inte att säga hur lång tid det tar eftersom det beror på omfattningen av ärendet, tillgången på gode män/förvaltare, handläggningstid hos överförmyndarenheten och tingsrätten med mera. Men räkna med att det tar åtminstone ett par månader från ansökan.

 • Om en god man inte längre behövs, ska godmanskapet upphöra. Eftersom godmanskap bygger på ditt samtycke ska det avslutas om du vill det. Skicka en ansökan till Alingsås tingsrätt där du skriver att du inte längre vill ha god man. Det är tingsrätten som beslutar om upphörande.

 • Du eller dina anhöriga måste skriva till överförmyndarenheten och berätta varför du önskar att nuvarande gode man eller förvaltare byts ut. Din ansökan om byte av god man eller förvaltare skickas sedan till den gode mannen eller förvaltaren så att även hen får uttala sig. Den gode mannen eller förvaltaren har kvar sitt uppdrag tills det att en ny blivit utsedd. Om en god man eller förvaltare inte skött sitt uppdrag, fått ekonomiska problem eller av någon annan anledning inte längre är lämplig som god man eller förvaltare ska personens uppdrag avslutas av oss på överförmyndaren.

 • Ja, du som anhörig kan bli god man. Men det är viktigt att känna till att vi gör samma kontroller och lämplighetsprövning oavsett om du som vill bli god man är en anhörig/vän till huvudmannen eller en helt utomstående person. När du meddelat att du vill bli god man för någon närstående person kommer vi att lämna information om uppdraget.

 • Får ett barn under 18 år mer än ett prisbasbelopp genom exempelvis arv eller försäkring ska pengarna enligt föräldrabalken sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Det är du som förälder som ska se till att öppna ett konto och be banken förse det med överförmyndarspärr. Därefter meddelar du utbetalaren om kontonumret.

  När pengarna har betalats ut startas ett ärende hos oss på överförmyndarnämnden genom att utbetalaren skickar en underrättelse till oss. Vill du ta ut barnets pengar från ett spärrat konto krävs vårt samtycke.

 • Godmanskap

  Ett godmanskap förutsätter att du vill ha en god man. Det är god man som sköter din ekonomi och skall informera och samråda med dig i de större ekonomiska frågor du förstår. God man måste få ditt samtycke. Du har kvar din rättshandlingsförmåga när du har en god man.

  Förvaltarskap

  Ett förvaltarskap kan behövas som skydd åt dig när ett godmanskap inte är tillräckligt. Du har inte kvar din rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet och förvaltaren får ta beslut utan ditt samtycke. Ett förvaltarskap omprövas varje år av överförmyndarenheten för att se om det fortfarande behövs eller om det kan övergå till ett godmanskap

 • Det finns tre områden som gode män/förvaltares uppdrag kan handla om: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. I vissa fall är bara ett område aktuellt, i andra fall behövs hjälp med två eller alla tre delar.

  Bevaka rätt

  Det betyder att god man/förvaltare företräder dig vid kontakt med myndigheter.

  • ansöker om särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning
  • bevakar dina intressen vid skuldsanering, bouppteckning, arvskifte och försäljning av bostad.

  Förvalta egendom

  Innebär att god man/förvaltare sköter din dagliga ekonomi.

  • hanterar pensioner och bidrag
  • betalar räkningar
  • sköter sparkapital.

  Sörja för person

  Handlar om att god man/förvaltare ser till att du får nytta av dina pengar.

  • ordnar så att du får den omvårdnaden du behöver
  • ser till att din tillvaro är så trivsam som möjligt
  • uppmärksammar dina behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter.

  Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats kan du läsa mer om vad ställföreträdarskap innebär.

 • Om din huvudman avlider, informera genast överförmyndarenheten. Ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör i samma stund som din huvudman avlider. Du kan då inte längre företa rättshandlingar för din tidigare huvudman, som exempelvis betala räkningar eller ta ut pengar för arvode. Du behöver genast underrätta eventuella arvingar, som övertar förvaltningen av dödsboet. Om du har egendom hos dig som tillhör den avlidne, ska du omedelbart lämna över dem till arvingarna. Inom en månad från dödsfallet ska du lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden som gäller för tiden från den förra redovisningen (vanligen 1 januari innevarande år) fram till och med dödsfallet.

 • För att du skall ha rätt till god man eller förvaltare måste det finnas någon form av dokumenterad medicinsk diagnos, som tex en funktionsvariation, psykisk sjukdom eller demens. Det ska också finnas ett samband mellan hälsotillståndet och ditt behov av hjälp, det vill säga att det är sjukdomen eller funktionsvariationen som gör att du behöver hjälp.

  God man utses enbart om du inte kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom hjälp av anhörig, granne, kommunens sociala verksamhet, kurator, vårdpersonal, banken, kontaktperson eller genom en fullmakt.

  En förvaltare utses enbart om det finns en risk att personer i din omgivning utnyttjar dig, eller att det på grund av hur du hanterar din ekonomi finns en risk att du får problem att betala dina räkningar och tex riskerar att bli vräkt. En förvaltare utses aldrig om du kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, exempelvis genom hjälp av en god man.

 • Vilken överförmyndare som är behörig i ett ärende styrs av var personen med behov av förmyndare, god man eller förvaltare är folkbokförd. Om den enskilde inte är folkbokförd i Sverige är överförmyndaren där personen vistas behörig. Stockholms överförmyndare är behörig om det inte finns någon behörig överförmyndare enligt ovan.

Telefon- och besökstider

Du når oss på telefon enligt följande:

Måndag och torsdag, kl. 10-12.

Vi tar emot bokade besök torsdag eftermiddag. Kontakta oss om du inte har möjlighet att träffas torsdag eftermiddagar.

Besöksadress
Stora torget 1
441 30 Alingsås

Postadress
Alingsås kommun
441 81 Alingsås

Överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum

NULL

Handläggare, Överförmyndarsamverkan

Linda Silander

NULL

Enhetschef överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum, Överförmyndarsamverkan