1 Driftstörningar

Kulturmiljöprogram

Kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är identifierade och finns samlade i ett dokument. Kommunfullmäktige antog ett kulturmiljöprogram för Alingsås kommun 25 april 2018 § 88. Det används i kommunens detaljplane- och bygglovsarbete samt är ett kunskapsunderlag för den pågående översiktsplaneringen.

Texten uppdaterad 2023-10-04

Alingsås kommun har tillsammans med Västarvet, som är Västra Götalandsregionens förvaltning för natur- och kulturarv inventerat Alingsås kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturmiljöer. Arbetet har inneburit att hela kommunen har inventerats vilket sedan lagt grunden till Kulturmiljöprogrammet.

Programmet består bland annat av 66 miljöer som varierar i storlek och
innehåll. Det kan till exempel vara olika typer av hus från samma tid, hela gårdsmiljöer eller bystrukturer, odlingslandskap och fornlämningsmiljöer.

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljöer

Vår bebyggelsemiljö är en stor del av livsmiljön omkring oss och är därför värd att vara aktsam om. Synen på vad som är värt att bevara har förändrats genom århundradena. Idag är byggnadsvårdsbegreppet brett och alla byggnader anses ha kvaliteter som är värda att förhålla sig till.

Det är inte längre enbart inriktat på enskilda byggnader, utan även hela bebyggelsemiljöer som anses värdefulla att bevara. På så vis blir det lättare för kommande generationer att förstå hur människor har levt och verkat genom tiderna.

Det finns olika typer av skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

  • Byggnaden finns utpekad som kulturhistoriskt värdefull i den senaste inventeringen och har bedömts efter graden av bevarandevärde enligt skalan A-C:

A – mycket högt kulturhistoriskt värde

B – högt kulturhistoriskt värde

C – kulturhistoriskt värde

  • q-bestämmelse, byggnaden har skyddsbestämmelse i detaljplan
  • Byggnadsminne, den starkaste skyddsbestämmelsen en byggnad kan få, här krävs tillstånd av Länsstyrelsen för ändring av exteriören och vissa fall även interiören.

Råd och tips

Att äga en kulturhistoriskt värdefull fastighet innebär att man skall vara varsam och alltid rådfråga antikvariskt sakkunnig innan man gör till exempel renoveringar eller tillbyggnader på sin fastighet. Tänk på att det ofta krävs bygglov vid ändringar av kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

Kommunens byggnadsantikvarie bistår med råd och tips när det gäller äldre bebyggelse, även sådan som saknar skyddsbestämmelse i detaljplan. Byggnadsantikvarien arbetar även med omfärgning av äldre byggnader.

Genom att studera Kulturmiljöprogrammet kan du som husägare få råd och rekommendationer om byggnadsvård i form av allt från färgsättning och fönster till trädgård samt tillbyggnad. Här finns bland annat listor över kulturhistoriskt värdefulla hus i hela kommunen och fornlämningar inom kulturmiljöerna.

Programmet i sin helhet går att ta del av i bifogade dokument nedan. Du hittar även Bebyggelsehistorisk inventering, en del av Fördjupad översiktsplan för staden 2008.

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten