1 Driftstörningar

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Vår bebyggelsemiljö är en stor del av livsmiljön omkring oss och är därför värd att vara aktsam om. Synen på vad som är värt att bevara har förändrats genom århundradena. Idag är byggnadsvårdsbegreppet brett och alla byggnader anses ha kvaliteter som är värda att förhålla sig till.

Det är inte längre enbart inriktat på enskilda byggnader, utan även hela bebyggelsemiljöer som anses värdefulla att bevara. På så vis blir det lättare för kommande generationer att förstå hur människor har levt och verkat genom tiderna.

Kommunfullmäktige antog ett kulturmiljöprogram för Alingsås kommun 25 april 2018. Det används i kommunens detaljplane- och bygglovsarbete samt är ett kunskapsunderlag för den pågående översiktsplaneringen.
                       
Det finns olika typer av skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse:
• Byggnaden finns utpekad som kulturhistoriskt värdefull i den senaste inventeringen och har bedömts efter graden av bevarandevärde enligt skalan A-C:
A – mycket högt kulturhistoriskt värde
B – högt kulturhistoriskt värde
C – kulturhistoriskt värde
• q-bestämmelse – byggnaden har skyddsbestämmelse i detaljplan
• Byggnadsminne – den starkaste skyddsbestämmelsen en byggnad kan få, här krävs tillstånd av Länsstyrelsen för ändring av exteriören och vissa fall även interiören.

Att äga en kulturhistoriskt värdefull fastighet innebär att man skall vara varsam och alltid rådfråga antikvariskt sakkunnig innan man gör till exempel renoveringar eller tillbyggnader på sin fastighet. Tänk på att det ofta krävs bygglov vid ändringar av kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

Kommunens byggnadsantikvarie bistår med råd och tips när det gäller äldre bebyggelse, även sådan som saknar skyddsbestämmelse i detaljplan. Byggnadsantikvarien arbetar även med omfärgning av äldre byggnader.

Alingsås kommun

Interna genvägar

Kulturmiljöprogram

Planenheten

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås