Bygga i kulturmiljö

Vår bebyggelsemiljö är en stor del av den livsmiljön vi dagligen rör oss i och är därför värd att vara aktsam om.
Synen på vad som är värt att bevara för framtiden har förändrats genom århundradena och idag är byggnadsvårds begreppet mer brett än tidigare. Begreppet är inte längre enbart inriktat på enskilda byggnader, utan även hela bebyggelsemiljöer som anses värdefulla att bevara. På så vis blir det lättare för kommande generationer att förstå hur människor har levt och verkat genom tiderna.
Om ditt hus har ett kulturhistoriskt värde finns det regler som du som husägare behöver följa. Det ställs också krav på dig som bygger en ny byggnad i ett område som har kulturhistoriskt värde.

Texten uppdaterad 2023-07-11

Bevarande av värdefull bebyggelse och miljöer

För att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelseområden för framtiden krävs att varje fastighetsägare har förståelse för värdet av kulturarvet och bidrar till bevarandet av det. Nedan följer några viktiga aspekter att tänka på vid bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Varsam renovering av kulturhistoriska byggnader

Gemensamt för byggnader med kulturhistoriskt intresse är att eventuella tillägg, ändringar och underhållsåtgärder ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Reglerna gäller oavsett om åtgärden varken kräver bygglov eller anmälan och även för kulturhistoriskt värdefulla byggnader som inte omfattas av särskilda bevarandekrav i exempelvis detaljplan.

Skyddade byggnader och bebyggelseområden

Vissa byggnader och bebyggelseområden har olika typer av lagstadgade skydd. Om ett byggnadsverk omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan krävs inför underhållsåtgärder att fastighetsägaren anmäler åtgärden och inväntar startbesked innan underhållet startar. Så kallade attefallsåtgärder får inte utföras vid eller på byggnader som är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt, eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. I kommunens kulturmiljöprogram kan du se om din fastighet omfattas av detta.

Underhåll av kulturhistoriska byggnader

Att underhålla en kulturhistoriskt värdefull byggnad kan i vissa fall vara dyrare än vid vanligare byggnader. Ägare av kulturhistoriskt intressanta hus kan i vissa fall få bidrag från Länsstyrelsen för underhåll.

Kulturmiljöprogram

Kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är identifierade och finns samlade i ett dokument. Det används i kommunens detaljplane- och bygglovsarbete samt är ett kunskapsunderlag för den pågående översiktsplaneringen.

Rådgivning

Behöver du råd om byggnadsvård? Antikvarier på Slöjd & byggnadsvård erbjuder gratis rådgivning till dig som är fastighetsägare i Västra Götaland. Tjänsten tillhandahålls via Västra Götalandsregionen.

Fornlämningar

En fornlämning är spår efter mänsklig verksamhet. De kan till exempel vara boplatser, gravfält eller kvarnar. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för fornlämningar i Västra Götaland. Om du planerar att utföra ett arbete vid en fornlämning ska du kontakta Länsstyrelsen. Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning.

Byggnadsminnen

Det starkaste skyddet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har byggnader och anläggningar som har förklarats som byggnadsminnen. Dessa har därmed ansetts synnerligen märkliga med avseende på sina arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter. De är skyddade av kulturmiljölagen och för att få göra ändringar krävs tillstånd från Länsstyrelsen. I kommunen finns 12 byggnadsminnen, Alströmerska magasinet, Lenanderska gården, Hedénska längan södra delen, Hedénska längan norra delen, Rådhuset, Brunos garvaregård, Karlborgska gården, Hüttlingska gården, Nygrenska gården, Sandquistska gården, Stampens kvarn och Anten-Gräfsnäs Järnväg.

Särskilda bevarandekrav i detaljplan

I vissa områden inom kommunen har detaljplaner upprättats för att bevara den kulturhistoriskt särskilt värdefulla bebyggelsen. Inom dessa områden finns det särskilda bevarandekrav som fastighetsägare behöver känna till. Om en byggnad omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan måste fastighetsägaren anmäla alla underhållsåtgärder och invänta startbesked innan arbetet påbörjas. Detta gäller även för enklare åtgärder som byte av fönsterfoder eller tegelpannor.

Enstaka kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Även om en byggnad inte har inventerats som kulturhistoriskt värdefull kan den ändå ha ett visst värde. Inom och utanför detaljplanområden kan enskilda byggnader vara skyddade mot förvanskning eller ovarsamhet.

Om du äger en fastighet som kan ha kulturhistoriskt värde är det viktigt att du kontaktar kommunens Bygglovsenhet för att få vägledning innan du utför några åtgärder.

K-märkning

Begreppet K-märkt används ofta för att beskriva bevarade kulturhistoriska områden eller byggnader. Men det härstammar från en lag som inte längre finns. Inom kommunen finns det inga detaljplaner som omfattas av den gamla K-märkningen.

Sammanfattningsvis är det viktigt att fastighetsägare i områden med särskilda bevarandekrav förstår vad som krävs innan de utför underhållsåtgärder. Även enskilda byggnader kan ha kulturhistoriskt värde och därför bör fastighetsägare alltid kontakta kommunens Bygglovenhet för vägledning innan de utför några åtgärder.

Interna genvägar

Kulturmiljöprogram

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 och kl. 13-16 samt torsdagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten