sv Swedish

Bygga i kulturmiljö

Kulturmiljöer finns både inom och utanför detaljplanerat område. Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Texten uppdaterad 2021-10-07

Kommunfullmäktige antog ett kulturmiljöprogram för Alingsås kommun 25 april 2018 § 88. Det används i kommunens detaljplane- och bygglovsarbete samt är ett kunskapsunderlag för den pågående översiktsplaneringen.

Att äga en kulturhistoriskt värdefull fastighet innebär att man skall vara varsam och alltid rådfråga antikvariskt sakkunnig innan man gör till exempel renoveringar eller tillbyggnader på sin fastighet. Tänk på att det ofta krävs bygglov vid ändringar av kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

Interna genvägar

Kulturmiljöprogram

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen