Förhandsbesked

Om du vill uppföra en byggnad på en ny plats utanför detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt.

Texten uppdaterad 2020-06-18

Ett positivt förhandsbesked är ett bindande löfte om du söker bygglov på platsen inom två år. Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att uppföra en byggnad på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller en bit mark som du vill bygga på. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet, kan det oftast krävas att du har ett positivt förhandsbesked. Här på hemsidan kan du få information om vad som gäller vid förhandsbesked, du kan även läsa mer på Boverkets hemsida.

Är platsen lämplig?

När du ansöker om förhandsbesked, prövar samhällsbyggnadsnämnden bland annat om platsen är lämplig att bebygga. Ansökan prövas mot gällande lagstiftning (plan- och bygglagen, miljöbalken, m.fl.), kommunens gällande översiktsplan och vägledande domar.

Bindande beslut

Förhandsbeskedet gäller under två år. Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

Ett negativt förhandsbesked kan överklagas.

Avstyckning

Lantmäteriet utför avstyckning av fastigheter.

Om den fastighet du önskar stycka av ligger utanför detaljplanerat område, behöver du ansöka om förhandsbesked hos kommunen.

I kommunen finns detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse den är avsedd för. Det kan till exempel finnas mark som inte får bebyggas (så kallad prickad mark), krav på minsta tomtstorlek, eller andra bestämmelser som påverkar möjligheten för en delning. I kommunens översiktsplan kan du enkelt se om din fastighet ligger inom detaljplanerat område. Ligger din fastighet inom detaljplan, kan du ofta vända dig direkt till Lantmäteriet utan att söka förhandsbesked.

Kontakta Lantmäteriet vid frågor kring avstyckning och fastighetsdelning.

E-tjänst/blankett

Mer information

  • I din ansökan behöver du redovisa var tomtgränsen är tänkt att gå, var byggnaden ska placeras, planerad tillfartsväg till byggnaden och hur vatten och avlopp ska lösas. Bifoga en karta där du tydligt ritar in byggnaden.

    Om ansökan gäller en ny verksamhet, behöver du bifoga en verksamhetsbeskrivning i ansökan. Det gäller också om du ansöker om förhandsbesked med hänvisning till generationsväxling i din verksamhet.

    Om marken på platsen är kuperad eller om det är nivåskillnader mellan fastigheten, gata och kringliggande fastigheter, behöver du lämna in en marksektionsritning och typsektion för tillfartsväg. På marksektionsritningen ska det framgå hur marken ser ut före och efter byggnation. Vi behöver få reda på vägens lutning och hur marken är tänkt att ordnas.

    Ska du ansluta en enskild väg eller tillfartsväg till en statlig väg, behöver du redovisa ett tillstånd från Trafikverket. Tänk också på att om platsen du vill bebygga ligger i anslutning till större väg eller järnväg, krävs en bullerutredning.

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen