Gällande översiktsplan, med fördjupningar och tillägg

Alingsås kommuns nu gällande översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018, §182. Översiktsplanen är ett strategiskt och politiskt dokument som på ett översiktligt sätt redovisar hur bebyggelsen ska utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen.

Texten uppdaterad 2023-07-10

Översiktsplan för Alingsås kommun

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens mark- och vattenyta.

En översiktsplan är ett strategiskt, politiskt dokument som på ett översiktligt sätt ska visa hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen är rådgivande för efterföljande beslut som rör mark- och vattenanvändningen. Kommunen använder sig av översiktsplanen som beslutsunderlag vid prövning av bland annat detaljplaner och bygglov. Även andra myndigheter använder sig av översiktsplanen som underlag för beslut som har anknytning till mark- och vattenanvändningen.

Översiktsplanen redovisar de allmänna intressena och hur man avser att ta hänsyn till dessa. I planen görs även avvägningar mellan olika allmänna intressen, och företräde ska ges åt sådan mark- och vattenanvändning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.

Områden där de allmänna intressena är av värde för landet som helhet, finns utpekade som områden av riksintresse. Planläggningen syftar till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.

Digital översiktsplan

Klicka på bild för att komma till gällande översiktsplan.

Alingsås kommuns översiktsplan har ett digitalt format, där text och kartor är sammankopplade. Översiktsplanen finns även att läsa i bifogade dokument längst ned på sidan.

Till översiktsplanen hör följande fördjupningar och tematiska tillägg

Fördjupning av översiktsplanen för Västra Bodarna (KF 2014)

Vindbruk –Tematiskt tillägg (KF 2011)

FÖP staden Alingsås (KF 2008). Kvarstår endast som kunskapsunderlag

FÖP stadskärnan (KF 2001). Kvarstår endast som kunskapsunderlag

Arben Vojvoda

NULL

Översiktsplanerare, Tillväxtavdelningen

Rasmus Ljungqvist Persson

NULL

Översiktsplanerare, Tillväxtavdelningen