Tematiskt tillägg vindbruksplan

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindbruk, antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2011, §95.

Syftet med vindbruksplanen är att underlätta utbyggnad av vindkraft i kommunen och att främja en god lokalisering och utformning av densamma. Vindbruksplanen beskriver lämpliga områden där utbyggnad av gruppstationer för vindkraft kan ske tillsammans med riktlinjer för utformning och prövning. Även förutsättningarna för att etablera enstaka verk i övriga delar av kommunen beskrivs. Avvägning mellan vindkraftens anspråk och andra allmänna intressen görs i planen. När ny översiktsplan för Alingsås kommun antogs av Kommunfullmäktige 31 oktober 2018 §182, beslutades det att tematiskt tillägg för vindbruk aktualiseras som en del i den nya översiktsplanen och fortsätter därmed att gälla.

Planenheten

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås