Så kan du påverka

Kommunen har ansvar för att planlägga användningen av mark- och vattenområden. Planeringen syftar till att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. Under planläggningen finns det möjlighet att påverka.

Texten uppdaterad 2020-04-01

Hur kan du påverka?

Översiktsplan

Planering av kommunens mark- och vattenområden görs både på översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplan och detaljplaner. Kommunens översiktliga markanvändning tar politikerna ställning till i en översiktsplan för hela kommunen, eller för en del av kommunen (fördjupning av översiktsplanen).

En översiktsplan är inte bindande, men vägledande för efterföljande planering. När översiktsplanen uppdateras ges alltid samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Detaljplan

Hur mark- och vattenområden ska användas mer i detalj för t.ex. bostäder, kontor,parker eller vägar bestäms i en detaljplan. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra och planen blir juridiskt bindande.

När detaljplaner upprättas kan sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget lämna synpunkter under samrådstiden. Det finns störst möjlighet att kunna påverka planens innehåll och utformning under samrådsskedet. Ju längre fram planarbetet kommer, desto fler förutsättningar blir av naturliga skäl mer låsta.

Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga för planens utformning. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna både från samrådet och granskningen i ett så kallat granskningsutlåtande.

Planenheten

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås