sv Swedish

Om planprogram

Vid behov kan detaljplanen behöva grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för området.

Texten uppdaterad 2020-04-29

Ett program tas oftast fram för större områden för att lägga fast en struktur för nya gator, bebyggelseområden, rekreationsområden och service etc. Syftet med ett planprogram är att i ett tidigt skede av planeringen redovisa principiella riktlinjer samt visa alternativa förslag och lösningar på ett problem. Vid ett samrådsskede ges möjlighet för statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och allmänhet att lämna synpunkter på förslaget. Efter eventuella justeringar kan programmet antas. Därefter tas en etappindelning fram för en eller flera detaljplaner.

Planenheten

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås