Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gällande detaljplaner och områdes-bestämmelser

Här hittar du gällande detaljplaner och områdesbestämmelser. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett visst område.

Texten uppdaterad 2021-03-03

Genom detaljplanen regleras bland annat markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj, om marken ska bebyggas med bostäder, verksamheter eller handel, vilken storlek, höjd, avstånd från hus till tomtgräns eller taklutning som byggnaden får ha.

En grundregel är att inte reglera mer än vad som anses nödvändigt. En gällande detaljplan styr i regel om bygglov kan beviljas eller inte. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning där även genomförandefrågor finns beskrivna. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Lagakraftvunna planer 2020

 • Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 19 oktober 2020, § 212, antagit ”Ändring 1 av detaljplan 156 för Alingsås, Verksamheter vid Vänersborgsvägen” (delega­tion från kommunfullmäktige i Reglemente för Samhällsbyggnads­nämnden).

  Länsstyrelsen har den 30 oktober 2020 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

  Som framgår av här fört diarium har enligt plan- och bygglagen 13:3 inte något överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut inkommit inom tre veckor från den dag antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

  På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 16 november 2020.

  Hans Nerstu
  Planarkitekt

 • Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 16 december 2019,
  § 217, antagit ”Ändring av detaljplan Dp 18 för Röhult, Bostad vid Färgenvägen 16” (delega­tion från kommunfullmäktige i Reglemente för Samhällsbyggnads­nämnden).

  Länsstyrelsen har den 19 december 2019 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

  Antagandebeslutet överklagades och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt beslutade den 14 juli 2020 att avslå överklagandena. Ärendet överklagades vidare till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt som den 8 september 2020 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Detta innebär att Mark- och miljödom­stolens beslut står fast.

   På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 8 september 2020.

 • Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har 2019-11-18, § 189, antagit ”Detaljplan för Ingared, bostäder m.m. vid Ingaredsgatan 5 (fastigheten Ingared 5:230)” (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden).

  Antagandebeslutet överklagades och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt beslutade 2020-01-21 att avvisa överklagandet.

  Mark- och miljödomstolen beslutade 2020-02-14 att avgörandet beträffande Alingsås kommun (KN1489) och avgörandet beträffande Ingareds byalag, har vunnit laga kraft 2020-02-11.

  Länsstyrelsen har 2019-11-25 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

  På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft 2020-02-11.

 • Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 2020-03-23, § 47, antagit” Ändring av detaljplan för Alingsås Hemköp, Sveagatan 8A (Myggan 5) ” ( delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden).

  Länsstyrelsen har den 2020-04-23 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

  Som framgår av här fört diarium har enligt plan- och bygglagen 13 :3 inte något överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut inkommit inom tre veckor från den dag antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

  På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 23 april 2020

 • Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 2020-08-24, § 179, antagit ”Ändring nr 1 av Detaljplan för Alingsås, Nordvästra stadsskogen, Tallbackegatan 12 och 14, (Skogsslänten 2)” (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden).
  Länsstyrelsen har den 2020-09-02 beslutat att inte pröva kommunens
  antagande beslut.

  Som framgår av här fört diarium har enligt plan- och bygglagen 13:3 inte något överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut inkommit inom tre veckor från den dag antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

  På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 23 september 2020.

Planenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås