sv Swedish

Gällande detaljplaner och områdes-bestämmelser

Här hittar du gällande detaljplaner och områdesbestämmelser. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett visst område.

Texten uppdaterad 2022-12-15

Genom detaljplanen regleras bland annat markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj, om marken ska bebyggas med bostäder, verksamheter eller handel, vilken storlek, höjd, avstånd från hus till tomtgräns eller taklutning som byggnaden får ha.

En grundregel är att inte reglera mer än vad som anses nödvändigt. En gällande detaljplan styr i regel om bygglov kan beviljas eller inte. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning där även genomförandefrågor finns beskrivna. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Planhandlingar hittar du på vår webbkarta, se information ovan hur du söker i kartan.

Lagakraftvunna planer 2022

 • Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 14 juni 2021, § 100, antagit ”Ändring nr 1 av DP 63, Detaljplan för Alingsås, Lövekulle, etapp 1” (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden). Länsstyrelsen har den 28 juni 2021 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut. Två överklaganden av antagandebeslutet gjordes och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt beslutade den 11 mars 2022 att avslå överklagandena. Ärendet överklagades vidare till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt som den 12 maj 2022 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Detta innebär att Mark- och miljödomstolens beslut står fast. På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 12 maj 2022.

 • Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 26 september 2022,
  § 156, antagit ”Ändring nr 1 av stadsplan för Alingsås, del av Stampen ” (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden).
  Länsstyrelsen har den 14 oktober 2022 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.
  Som framgår av här fört diarium har enligt plan- och bygglagen 13:3 inte något överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut inkommit inom tre veckor från den dag antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
  På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 19 oktober 2022.

  Elisa Johansson
  Planarkitekt

 • Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 26 september 2022, § 157 SBN, antagit ”detaljplan för Alingsås, bostäder vid Varsjövägen, södra området” (delega­tion från kommunfullmäktige i Reglemente för Samhällsbyggnads­nämnden).

  Länsstyrelsen har den 17 oktober 2022 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

  Som framgår av här fört diarium har enligt plan- och bygglagen 13:3 inte något överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut inkommit inom tre veckor från den dag antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

  På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 18 oktober 2022.

  Ludvig Königsson
  Planarkitekt

 • Kommunfullmäktige i Alingsås har den 28 september 2022, § 190, antagit ”Detaljplan för Alingsås, Underfart vid Krangatans förlängning och gång- och cykelväg vid Borgens gata”.

  Länsstyrelsen har den 19 oktober 2022 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

  Antagandebeslutet överklagades men den klagande har därefter återkallat sitt överklagande. Mark- och miljödomstolen beslutade den 21 november 2022 att avskriva målet.

  På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 22 november 2022.

  Kristine Bayard
  Planarkitekt

 • Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 21 mars 2022, § 43, antagit ”Detaljplan för Sollebrunn, Bostäder vid Erskavägen 5, 8 och 9” (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden).

  Länsstyrelsen har den 12 april 2022 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

  Som framgår av här fört diarium har enligt plan- och bygglagen 13:3 inte något överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut inkommit inom tre veckor från den dag antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

  På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 13 april 2022.

  Lovisa Grahn
  Planarkitekt

Planenheten

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås