sv Swedish

Gällande detaljplaner och områdes-bestämmelser

Här hittar du gällande detaljplaner och områdesbestämmelser. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett visst område.

Texten uppdaterad 2023-05-24

Genom detaljplanen regleras bland annat markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj, om marken ska bebyggas med bostäder, verksamheter eller handel, vilken storlek, höjd, avstånd från hus till tomtgräns eller taklutning som byggnaden får ha.

En grundregel är att inte reglera mer än vad som anses nödvändigt. En gällande detaljplan styr i regel om bygglov kan beviljas eller inte. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning där även genomförandefrågor finns beskrivna. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Planhandlingar hittar du på vår webbkarta, se information ovan hur du söker i kartan.

Lagakraftvunna planer 2023

 • Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 19 april 2021, § 57,
  antagit ”Detaljplan för Alingsås och upphävande av områdesbestämmelser, Omvandlingsområde Färgens östra strand”.
  Beslutet att anta planen överklagades och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt beslutade den 25 november 2021 att avslå samtliga överklaganden.
  Mark- och miljödomstolens beslut överklagades sedan till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt som den 22 maj 2023 beslutade att avslå överklagandet.
  På grund av ovanstående får detaljplanen anses ha vunnit laga kraft den 23 maj 2023.

 • Kommunfullmäktige i Alingsås har den 15 juni 2022, § 144,antagit ”Detaljplan för Alingsås, Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng”. Länsstyrelsen beslutade den 5 juli 2022 att enligt 11 kap. 10 § PBL ta in den antagna planen för prövning med hänvisning till att bebyggelse befarades bli olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet avseende geotekniska förhållanden.

  Kommunen medgav därefter att Länsstyrelsen upphävde de delar av planområdet som berördes av prövningen. 

  Länsstyrelsen beslutade enligt 11 kap. 11 § PBL att upphäva Kommunfullmäktiges beslut att anta ”Detaljplan för Alingsås, Bostäder och genomfartsgatan vid Kavlås äng” i de delar som framgår av detaljplanens lagakrafthandlingar.
  På grund av ovanstående får detaljplanen anses ha vunnit laga kraft den 9 januari 2023.

  Kristine Bayard, Planarkitekt

   

 • Detaljplan för ändring nummer 4 av stadsplan A455 för fastigheten Korpen 4 vann laga kraft 2023-04-26. Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2023-03-29, § 37. Beslutet att anta detaljplanen har sedan inte överklagats vilket innebär att detaljplanen har vunnit lagakraft. Vem som kan ha rätt till ersättning vid planläggning framgår av 14 kap. Plan- och bygglagen (2010:900). Enligt 15 kap. 5 § i Plan- och bygglagen ska talan väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft.

Planenheten

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås