Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gällande detaljplaner och områdes-bestämmelser

Här hittar du gällande detaljplaner och områdesbestämmelser. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett visst område.

Texten uppdaterad 2021-05-19

Genom detaljplanen regleras bland annat markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj, om marken ska bebyggas med bostäder, verksamheter eller handel, vilken storlek, höjd, avstånd från hus till tomtgräns eller taklutning som byggnaden får ha.

En grundregel är att inte reglera mer än vad som anses nödvändigt. En gällande detaljplan styr i regel om bygglov kan beviljas eller inte. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning där även genomförandefrågor finns beskrivna. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Lagakraftvunna planer 2021

 • Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 2021-04-19, § 58, antagit ” Ändring av detaljplan 20 för Alingsås, Bostad vid Opalgatan 22, (Bärnstenen 2)” (delega­tion från kommunfullmäktige i Reglemente för samhällsbyggnads­nämnden).

  Länsstyrelsen har den 2021-05-06 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut. Som framgår av här fört diarium har enligt plan- och bygglagen 13:3 inte något överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut inkommit inom tre veckor från den dag antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

  På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 2021-05-19.

  Lovisa Grahn
  Planarkitekt

 • Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 2021-04-19, § 56, antagit ” Ändring av Dp A413 för Alingsås, Utemiljö för Brogårdens förskola (Del av Nolby 37:6)” (delega­tion från kommunfullmäktige i Reglemente för samhällsbyggnads­nämnden).

  Länsstyrelsen har den 2021-05-06 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut. Som framgår av här fört diarium har enligt plan- och bygglagen 13:3 inte något överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut inkommit inom tre veckor från den dag antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

  På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 2021-05-19.

  Lovisa Grahn
  Planarkitekt

Planenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås