Gällande detaljplaner och områdes-bestämmelser

Här hittar du gällande detaljplaner och områdesbestämmelser. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett visst område.

Texten uppdaterad 2024-02-06

Genom detaljplanen regleras bland annat markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj, om marken ska bebyggas med bostäder, verksamheter eller handel, vilken storlek, höjd, avstånd från hus till tomtgräns eller taklutning som byggnaden får ha.

En grundregel är att inte reglera mer än vad som anses nödvändigt. En gällande detaljplan styr i regel om bygglov kan beviljas eller inte. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning där även genomförandefrågor finns beskrivna. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Planhandlingar hittar du på vår webbkarta, se information ovan hur du söker i kartan.

Lagakraftvunna planer 2023/2024

 • Ändring av detaljplan B-176 för fastigheten Sollebrunn 19:56 antogs av kommunstyrelsen den 5 februari 2024, § 27. Beslutet att anta detaljplanen har sedan inte överklagats vilket innebär att detaljplanen har fått laga kraft den 1 mars 2024.

  Vem som kan ha rätt till ersättning vid planläggning framgår av 14 kap. Plan- och bygglagen (2010:900). Enligt 15 kap. 5 § i Plan- och bygglagen ska talan väckas inom två år från den dag då de beslut som talan grundas på fick laga kraft.

  Emelie Spreizer- Aspeheim
  Planenheten

 • Kommunstyrelsen i Alingsås har den 16 oktober 2023, § 181, antagit ”Ändring nr 5 av stadsplan A70 för Alingsås, Vindsinredning vid Hantverksgatan 2 (Bagaren 14)”
  Länsstyrelsen har den 6 november 2023 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.
  Som framgår av här fört diarium har enligt plan- och bygglagen 13:3 inte något överklagande av kommunstyrelsens beslut inkommit inom tre veckor från den dag antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

  På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha fått laga kraft den 9 november 2023.

  Elisa Johansson
  Planarkitekt

 • Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 19 april 2021, § 57,
  antagit ”Detaljplan för Alingsås och upphävande av områdesbestämmelser, Omvandlingsområde Färgens östra strand”.
  Beslutet att anta planen överklagades och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt beslutade den 25 november 2021 att avslå samtliga överklaganden.
  Mark- och miljödomstolens beslut överklagades sedan till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt som den 22 maj 2023 beslutade att avslå överklagandet.
  På grund av ovanstående får detaljplanen anses ha vunnit laga kraft den 23 maj 2023.

 • Kommunfullmäktige i Alingsås har den 15 juni 2022, § 144,antagit ”Detaljplan för Alingsås, Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng”. Länsstyrelsen beslutade den 5 juli 2022 att enligt 11 kap. 10 § PBL ta in den antagna planen för prövning med hänvisning till att bebyggelse befarades bli olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet avseende geotekniska förhållanden.

  Kommunen medgav därefter att Länsstyrelsen upphävde de delar av planområdet som berördes av prövningen. 

  Länsstyrelsen beslutade enligt 11 kap. 11 § PBL att upphäva Kommunfullmäktiges beslut att anta ”Detaljplan för Alingsås, Bostäder och genomfartsgatan vid Kavlås äng” i de delar som framgår av detaljplanens lagakrafthandlingar.
  På grund av ovanstående får detaljplanen anses ha vunnit laga kraft den 9 januari 2023.

  Kristine Bayard, Planarkitekt

   

 • Kommunfullmäktige i Alingsås har den 27 september 2023, § 160, antagit ”Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Folkparksgatan/Hambogatan (del av Stadsskogen 2:151)”

  Länsstyrelsen har den 20 oktober 2023 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

  Antagandebeslutet överklagades men Mark- och miljödomstolen beslutade den 28 december 2023 att avslå/avvisa överklagandet.

  På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 28 december 2023.

  Ludvig Königsson
  Planarkitekt

   

 • Kommunfullmäktige i Alingsås har den 14 juni 2023 § 105, antagit ”Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Östra Ringgatan 13-15 (Hjorten 4)”.

  Länsstyrelsen har den 19 juni 2023 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.
  Som framgår av här fört diarium har enligt plan- och bygglagen 13:3 inte något överklagande av kommunfullmäktiges beslut inkommit inom tre veckor från den dag antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  På grund av ovanstående får detaljplanen anses ha vunnit laga kraft den 11 juli 2023.

  Kristine Bayard
  Planarkitekt

   

 • Kommunfullmäktige i Alingsås har den 14 juni 2023, § 106, antagit ”Detaljplan för Alingsås, Industri vid Sävelundsgatan, Bulten 1”.

  Länsstyrelsen har den 21 juni 2023 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.
  Som framgår av här fört diarium har enligt plan- och bygglagen 13:3 inte något överklagande av kommunfullmäktiges beslut inkommit inom tre veckor från den dag antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  

  På grund av ovanstående får detaljplanen anses ha vunnit laga kraft den 11 juli 2023.

  Kristine Bayard
  Planarkitekt

 • Kommunfullmäktige i Alingsås har den 14 juni 2023, § 107, antagit ”Detaljplan för Alingsås, Kontor och centrum vid Kabom (Solen 14 och del av Centrum 1:17)”
  Länsstyrelsen har den 28 juni 2023 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.
  Som framgår av här fört diarium har enligt plan- och bygglagen 13:3 inte något överklagande av kommunfullmäktiges beslut inkommit inom tre veckor från den dag antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  

  På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha fått laga kraft den 7 juli 2023.

  Elisa Johansson
  Planarkitekt

 • Detaljplan för ändring nummer 4 av stadsplan A455 för fastigheten Korpen 4 vann laga kraft 2023-04-26. Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2023-03-29, § 37. Beslutet att anta detaljplanen har sedan inte överklagats vilket innebär att detaljplanen har vunnit lagakraft. Vem som kan ha rätt till ersättning vid planläggning framgår av 14 kap. Plan- och bygglagen (2010:900). Enligt 15 kap. 5 § i Plan- och bygglagen ska talan väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft.

Planenheten

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås