Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillväxtområden – pågående exploateringsprojekt

Karta över Alingsås tillväxtområden: Mjörnstranden, Norra Stadsskogen, Södra Stadsskogen, Verksamhetsområde Norr.

Tillväxtprogrammet är ett underlag till kommunens flerårsstrategi och övrig samhällsplanering. Programmet anger de politiska prioriteringar som ligger till grund för den kommunala planeringen och investeringar.

Syftet med tillväxtprogrammet är att ta ett samlat grepp med ett kommunalt koncernperspektiv på vilka investeringar kommunen avser göra. Tillväxtprogrammets utgångspunkt är att Alingsås ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

E-tjänst intresseanmälan exploatera kommunal mark.

Jenny Perslow

NULL

Tillväxtchef, Tillväxtavdelningen