Riktlinjer för markanvisningar

Texten uppdaterad 2020-11-30

Genom markanvisningar ska kommunen stimulera nyproduktion av bostäder och verksamhetslokaler. Anvisning av mark är en överenskommelse mellan kommunen och exploatör vilken säkerställer den samhällsutveckling som anges i beslutande kommunala planer, mål- och policydokument. Ett markanvisningsavtal ger exploatören ensamrätt att under en begränsad tid och under angivna villkor förhandla med kommunen om en överlåtelse eller upplåtelse av ett visst, av kommunen ägt, markområde för byggnation.

E-tjänst intresseanmälan exploatera kommunal mark.